27 oktober 2014

Om en Klapjagt efter løse og slette Mennesker

Erfaringen har gang på gang lært, at jo dyrere tiderne er og jo mere kostbar føden, desto mere tiltager ikke alene løsgængernes og tiggernes, men også tyvenes antal. På landet hører man allerede at der er begået mange tyverier, og hvad kan man ikke frygte når den strenge vinter sætter ind? Til at opdage og få fat på sådanne løsgængere, tiggere og skjulte tyve, ville en almindelig, men ikke kundgjort klapjagt efter disse i alle mistænkelige huse og hytter bidrage meget. I byerne kunne det ske ved politiet, men på landet, hvor en politimesters distrikt er så vidtstrakt, måtte det ske ved mænd i enhver by udnævnt af politimesteren, og sådanne som er bekendte som redelige mænd. Men for alt i verden på en og samme tid i alle byer, for ellers ville de smutte fra et sted til et andet og undgå at blive opdaget og pågrebet.

(Politivennen Hefte 19. Nr. 242, 11. december 1802, s. 3866)


Redacteurens Anmærkning.

Tyveebander blev jævnligt omtalt i bladene, fx Kongelig allernaadigst privilegerte Ribe Stifts Adresse-Avis, 10. april 1804:
I Omegnen ved Aalborg udøves endnu mange Tyverier, saa at Bønderne i de deromkring liggende Byer, have i en Tid af 6 Uger hver Nat maattet holde Nattepatrouiller, for at sikre deres Eiendomme ffor omstreifende Tyvebander.
De omtales stort set over hele landet. Her et eksempel fra Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende, 2. februar 1803:
Atter begynder Tyvepakket at vise sig med den forrige Dumdristighed omkring paa Landet her i Fyen. Paa Brahesminde Gods have nylig skakrende Landstrygere udtaget af en Tjenestekarls Kammer et Hængeskab, hvori var hans hele Formue, der bestod af 300 Rd., og slængt Stykkerne af Skabet paa Marken, ligeledes fra en anden Karl bestiaalet et Skab med eet Aars Løn af 40 Rd. For nogen Tid siden have de ligesaa, i en Landsbye i Nærheden af Assens, ved Nattetid bortstiaalet fra en Bonde et Sakb, som hang i hans Seng, og af samme udtaget 700 Rd. Skabet havde de siden slængt paa Marken, og en 100 Rd. Seddel, som Bonden havde sat fast paa Laaget, for ei at have den iblandt de andre Sedler, blev paa den Maade frelst fo sin Eier. - Sukkende see Landmanden saaledes daglig sin Eiendom i Fare for Tyvehaand midt i Fredens Lands, og hvor let kunde han ikke fristes til paa Stedet at nedlægge slige Afskum (da de nu engang ikke synes synderlig bekymrede for Lovenes Hævn) naar han traf dem i Gierningen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar