29 april 2017

Hvo boer i Slippen Nr. 155, 1ste Sal?

På ovennævnte sted findes i vinduet opstillet 2 dameportrætter hvortil originalerne skulle bo indenfor. Er dette sådan, da er det hos os den første udstilling af denne art. Om disse damer skulle være portrætmalerinder og ville således give en prøve på deres kunstfærdighed, vides ikke. Men man ved at det på flere steder i udlandet skal være skik at skøger således udstiller deres portrætter for at drage kunder til sig. Da der nu ved vores fortrinlige politi er truffet den ikke nok så påskønnede, men meget rosværdige foranstaltning at disse væsner ikke længere tør offentligt udstille deres halvnøgne yndigheder i vinduer og døre, så kunne man let falde på at tro at de her omtale kvinder var af dette slags og på denne måde ville omgå loven. Dette vil man dog håbe ikke lader sig gøre på denne måde som vel snart ville blive almindelig. Især på dette sted ville det være en dobbelt skandale, da der i samme hus er en skole, og lige overfor flere offentlige skoler, hvoriblandt en pigeskole hvor mange skikkelige folks børn og deriblandt indsenderens, dagligt skal hente deres undervisning i dyd og gudsfrygt der skal være deres bedste støtte gennem hele livet. Man forventer altså at en nøjagtig undersøgelse vil finde sted og at før nævnte damer fjernes fra et sted hvor de må give en sørgelig forargelse hvis de driver den smudsige profession som her er antydet.

(Politivennen nr. 1251, Løverdagen, den 21de December 1839. Side 804-805)  

Redacteurens Anmærkning

Slippen 155 lå i det berygtede kvarter ved Lille Brøndstræde. I 1873 hed adressen Landemærket 30/Lille Brøndstræde 14. Siden 1913 indlemmet i matrikel 267, og 1928 til matrikel 268 (Møntergården) som er opført 1915-16.

Om Slavers Anvendelse til Privatarbeide.

Det må synes påfaldende at man ikke for statens regning sysselsætter de til fæstningsarbejde dømte samt alle andre fanger således at statskassen kan undgå de betydelige udgifter der anvendes på deres underhold, og fangerne tillige selv erhverver et overskud som efter deres løsladelse ved straffetidens udløb kan tjene dem til understøttelse eller til at begynde en lille håndtering med, for ikke tvunget ved nød og elendighed på ny at måtte gribe til forbrydelser.

I Preussen bruges sådanne mennesker til at istandsætte landevejene, hvilket da også synes langt mere rimeligt end at pålægge landmanden sådanne personlige byrder. I det mindste burde det stå disse frit for at betale staten en godtgørelse for det ved fanger udførte arbejde eller selv at besørge det forsvarligt fuldført under det sædvanlige opsyn af vejvæsenets embedsmænd og disses underordnede. Det allerbedste var vel således som nærværende forfatter allerede for nogle år siden foreslog i Politivennen at pålægge en almindelig vejskat (efter derom at have først hørt provinsialstændernes mening); for nu ligger hele byrden med vejenes anlæg og istandholdelse ene og alene på bondestanden og de øvrige mindre landejere, hvilket dog vist aldrig kan antages at være i overensstemmelse med rimelighed og retfærd. 

Glostrup Kirke er stort set det eneste som eksisterer af Glostrup Sogn på Politivennens tid. Foto: Erik Nicolaisen Høy, 2020.

Således må ejere af bondegårde i Glostrup Sogn ofte i den for bonden allertravleste tid sende deres folk og vogne til arbejde på Frederikssundsvejen omtrent en mils vej fra deres hjem, ja endog til Grøndal og Falkoneralle mens de der boende lyststedsejere og priviligerede jordejere ganske roligt og mageligt kan sidde indenfor deres pragtvinduer og betragte de arbejde som de mindre begunstigede under kommando af vejbetjente må fuldføre til deres bekvemmelighed. Og nemlig er det især sådanne velhavende jordejere der kører på de istandsatte veje uden at betale andet end bompenge, hvilket bonden også må betale, uagtet det er ham selv som ved flid og opofrelse af mange arter har tilvejebragt vores nu fortrinlige kunstveje. Enhver som holder heste og vogne, burde betale sin forholdsmæssige andel af vejskatten; da kunne vejbyrderne anses at være nogenlunde fordelte. Og hvad vejvæsenet kostede mere året om efter afdrag af vejskattens og bompengenes totalbeløb, kunne da fordeles på det samtlige hartkorn og indkræves med januar eller april kvartals skatter.

En sådan foranstaltning ville sikkert medføre en betydelig lettelse for landmanden, og for statskassen ville det være en betydelig besparelse når en stor mængde fanger kunne, naturligvis under tilstrækkeligt opsyn, beskæftiges på de større og minde landeveje. Det er næsten ubegribeligt hvorledes man kan undgå hyppigere undvigelser af slaverne da de så ugenert vandrer om på Københavns gader, blot under opsyn af en for det meste affældig justitssergeant og hele tiden tilstedes i hele flokke at påtage sig havearbejde hos gartnere og andre haveejere i omegnen af København. Langt bedre var det at de således som vi har har foreslået, og som i andre lande er brug, aflaste bonden og befriede ham fra at spilde sin ofte kostbare tid. - Desuden gives der jo andre måder hvorpå staten kan benytte disse arbejdsdygtige folk, istedet for at private benytter deres flinkhed og førlighed. De nordamerikanske fristater giver heri som i så meget andet, et lysende eksempel for vores ældre verdensdel: ikke ofte nok kan man påpege deres tænksomme færd og hensigtsmæssige foranstaltninger. 

Der findes i Nordamerika to fængselssystemer. Men begge fører til et både for staten og for fangerne højst gavnligt resultat, ja så heldbringende at man for længst burde have være betænkt på at foranstalte noget lignende hos os. Ikke alene spares derved fangernes underhold som hvert år løber op i mange tusinder, men hvad der er det vigtigste, fangernes karakter forbedres ved denne arbejdsmåde og det dermed forbundne opsyn, og foruden det de ved deres arbejde godtgør staten for underhold og varetægt, beholder de altid en lille sum til overs som ved udtrædelsen af fængslet levere dem, hvormed de kan begynde en lille næringsvej og ikke behøver at overgive sig til laster og forbrydelser. Vel hedder det at vore fangehuses indretning hindrer indførelsen af dette menneskekærlige og statsgavnlige system. Men dels kan det jo for længst have været sat i værk i Københavns Forbedringshus ved dets opførelse på ny, når man ikke i så lang en årrække havde ladet grund og rudera henligge til mispryd for hovedstaden, dels mangler det i øvrigt især kun på kraftig vilje, for kunne der findes udvej til at vedligeholde en staldetat hvortil havren alene, efter generalkrigskommissær dr. Neergaards offentlige beretning, kostede årligt 60.000 Rbd., og kunne man skaffe penge til den nye kaserne på Christianshavn som kostede 3 til 4 tønder guld, da måtte der el også kunne blive råd til en så indgribende foranstaltning som den her omtalte der ville i moralsk og materielt hensyn gavne ikke blot den nulevende genration, men endog ufødte slægter.

(Politivennen nr. 1251, Løverdagen, den 21de December 1839. Side 795-799)  


Redacteurens Anmærkning

Flere eksempler på sådanne arrangementer stod omtalt i Kjøbenhavnsposten den 22. april 1845:
I en Gaard i Amaliegaden ligeover for den Side, der vender ud mod Hs. Maj. Palais, og ved Siden af Gouverneurens Bolig, foretages i denne Tid en Hovedreparation, hvorved der arbeider en Deel Slaver. - Det maa vistnok ansees for et høist forargeligt Misbrug, saaledes at udleie Straffefanger til Private: thi foruden at henvise til det Upassende i at lade dømte Forbrydere arbeide i Fællesskab med Haandværkere, og derved anvende de værnepligtige Soldater til Vogtere, kan man vel med Føie spørge, hvorledes skal den arbeidende Classe kunne fortjene det Fornødne til Livets Ophold, naars dens Arbeide paa en saadan Maade og ved saadanne Midler underbydes af det Offenlige? Med slig en Bygherre vil da heller ingen anden kunne concurrere.
Og dagen efter i Kjøbenhavnsposten 23. april 1845:
Paa Hjørnet af Regnegaden og Gammelmønt, hvor man er ifærd med at nedrive et gammelt Huus og opføre et nyt, sees det samme uhyggelige Syn, som igaar paankedes i dette Blad, at nemlig Straffefanger fra Stokhuset i Arbeidet blandt Haandværkerne, medens en Soldat med skarptladet Gevær staaer midt iblandt dem for at bevogte Slaverne. 

28 april 2017

Frederik d. 9.s Død og Begravelse. Ved Redacteuren

Frederik 6.s død var en skelsættende begivenhed også for Politivennens redaktør Kristen Kristensen. Kongen læste bladet og fulgte endog nogle af anvisningerne. Det har uden tvivl været en motiverende faktor for Kristen Kristensen på trods af konkurrence fra en række andre "tidsblade". Med kongen mistede Kristensen utvivlsomt en vigtig læser. Faktum er at bladet fra Frederik 6.'s død 3. december 1839 blev skygge af sig selv. Kristen Kristen havde før haft stedfortrædere: 1822/23, 1828, 1837 og 1838. Og Kristensens optimistiske nytårsbetragtninger 1840 om at fortsætte, tyder på at han håbede at den nye konge ville følge Frederik 6.s eksempel. Men Christian 8. skuffede formentligt også hvad det angik. Hvorom alting er, hele 1841 var bladet overladt til en stedfortræder. Og da denne holdt op, gik der kun tre måneder før Kristen Kristensen endegyldigt afhændede bladet i 1842.

Dødsfaldet nævnes i en bisætning i Kristen Kristensens nytårsbetragtninger i januar 1840. Senere er der antydninger i et forslag af de uroligheder der foregik på Vesterbro. Kristen Kristensen var trods alt 63 år. Han mistede desuden sin kone 11. november 1843, hun kan havde været syg og plejekrævende inden. Så alt i alt er der måske ikke noget at sige til at Kristensen ønskede at trække sig tilbage som pensionist.


Da Politivennen er ret tavs omkring Frederik 6.s død og begravelse har jeg i stedet valgt nogle
artikler fra nogle af de nævnte konkurrenter, Dagen, Fædrelandet og Kjøbenhavnsposten. I modsætning til Politivennen dækkede disse aviser forløbet intenst, næsten dagligt. Interesserede vil også kunne finde notitser i Adresseavisen, fx fra 4. december 1839. Alle disse blade var godkendt af enevælden, så deres loyalitet mod enevælden kan der næppe være tvivl om. Selv det mest "oppositionelle" Fædrelandet. Det er derfor al mulig grund til at de alle nedtonede indtrykket af modvilje mod enevælden, og fremhævet myten om at kongen skulle have været elsket af befolkningen, eller "folket".

Gennemgangen kan ses på denne side. 


Forhåbningerne holdt sig dog godt ind i 1840, og på forunderlig vis fik Politivennens sidste udgiver, M. L. Nathanson en rolle at spille her, nemlig som angiver på nogle protester der skulle finde sted 22.-23. maj 1840. Som et eksempel på dette, her en artikel bragt den 25. maj 1840 i Kjøbenhavnsposten. I denne diskuteres en artikel fra Berlingske Tidende. Der er formentlig tale om den danske politiker og jurist Balthazar Christensen (1802-1882), redaktør af Fædrelandet 1839-41. 1840-43 sad han i Københavns Borgerrepræsentation og var fra 1841 medlem af Roskilde Stænder, hvor han blev talsmand for bønderne. Han blev senere medstifter af Bondevennernes Selskab.

Sendebrev fra en Borger

Red. har modtaget efterstaaende Skrivelse, som vi ikke have taget i Betænkning her at meddele Læserne, skjøndt samme indeholder flere Anskuelser, navnlig om den sidste Actionsordre mod Procurator Christensen, og de Ytringer af denne, der have givet Anledning dertil, som vi ikke kunne dele med Indsenderen:

"Naar man har paastaaet, at de liberale Blade kun ere Udtryk for en liden Clique af overspændte Folk, da har man vistnok gjort en høist urigtig Paastand. Jeg skal ikke sige, hvad jeg ikke veed, men det veed jeg, at jeg taler i de Allerflestes Navn, jeg kjender, naar jeg siger: Der er især med Hensyn til Form og Fremstilling Adskilligt, som vi ei billige; men de Anskuelser, som lede dem, ere ogsaa vore; den Retning, de i det Hele taget anvise, ere også den, hvoraf vi haabe en bedre Tilstand for vort Fædreland, og saalænge Regeringen ikke slaaer ind paa den Vei, maa vi holde os til Oppositionen. - See vi hen til Danmarks Fortid, da see vi, hvorledes det i Aarhundreder har sukket under en forholdsvis ussel Regering, først under Aristokratiets, dernæst under enevoldsregenterns, og Frederik den Store af Preussen har vistnok ikke havt Uret, naar han siger: Danmark maa være et velsignet Land, siden man har gjort sig al Umage for at ødelægge det og dog ikke formaaet det. Under Bernstorffs Ministerium indtraadte heri en mærkelig Forandring; men efter hans Død lykkedes det ikke Frederik 6 at faae Mænd ved sin Side, som lignede ham, og en lang Kjæde af nationale Ulykker havde deri en af sine Grundkilder; ligesom det samme var Aarsag til at de paafølgende Fredsaar ingenlunde ere benyttede, som man matte have ønsket og ventet det. Nu derimod have vi vovet at haabe paa en Gjenfødelse af vort elskede Fædreand; og desaarsag ønske og forlange vi en Regering, som omgiver sig med Nationens dygtigste og bedste Mænd, saa at den kan faae indsigt og Kraft til at fuldbringe reformværket. Og forsaavidt dette ikke kan skee og blev ved uden Constitutionelle Former, maa disse ogsaa høre til det, vi indstændigen ønske og paa alle lovlige Veie maae arbeide for. 


Men fremdeles forlange vi Trykkefrihed, som nødvendig for Landets Velfærd og et ædelt Foks Værdighed. Det var et af Enevoldsregeringens første Skridt, at den indførte Censur, som Regeringen fandt det i sin Interesse siden at vedligeholde indtil Struensees Tid, saa at der ikke turde ytres et Ord, som kunde være Hoffet eller detts Tjeneres Tjenere ubehageligt. Og hvo veed ikke hvor hemmende den har virket paa Litteraturen (man høre f. ex. Holberg, hvorledes hans Arbeider bleve plukkede), hvorledes den har standset Cuturen og nedkuet Fokeaanden? Struensee gjorde Pressen fri; og Bernstorff vedigeholdt dens frihed i den Overbeviisning, at den ikke vilde skade en æde og klog Regering, en overbeviisning, hvis Rigtighed ogsaa erfaringen paa det klareste stadfæstede. Men neppe var denne store Mand død, før Pressen paa Grund af noge Ubetydeligheder igjen blev lagt i Baand skjøndt det blev sagt, at Kongen yndede Trykkefriheden. Og disse Baand har Regeringen Gang efter Gang siden den Tid strammet, saa at der nu ikke tør skrives om Landets udvortes Forhold, saa at Cancelliet kan efter eget Godtbefindende løse og binde, saa at Skribenter trues med Tugthuset, saa at der paalægges Straf for Mangel paa pligtskyldig Opmærksomhed. Og skulde man nu troe, at man efter Alt dette kunde høre Ord som disse, at det beroer paa Pressen selv, om den skulde være fri eller ikke? Skulde man troe, at der kunde være Tale om flere Indskrænkninger? Vistnok maa det være Regeringen ubehageligt, naar Pressen ofte angriber den: men er Pressens frihed ikke en Velgjerning for Landet? er ikke dens Indskrænkning et Tab for Folket? Og er Regeringen til for Folkets Skyd eller Folket for Regeringens? Bør man, som en berømt Forfatter med Rette for nylig har sagt, hindre Brugen for at qvæle Misbrugen? Sandelig! ligesom Englænderne, i Erkjendelsen af Nationens Værdighed og den frie Presses velgjørende Indflydelse, hellere taale alle dens Misbrug end de ville finde sig i at det Mindste af dens Frihed bortgives, saaledes mener jeg at om end Pressen hos os var ti Gange værre, tør der aldrig være Tale om Indskrænkning. Man indvendte ikke, at der jo nu tør skrives meget frit og at Censor jo lader særdeles meget passere; thi dertil svare vi naturligviis: Ja men en saadan Maxime an forandres hvilket Øieblik det skal være, eftersom Vedkommende finder for godt, og det er ikke Naade vi vil, men Ret.

Men endnu mere gjør vi Fordring paa talefrihed. Bladene have gjort Allarmskrig over de Demonstrationer, der kunde synes at ville true den, og deri mener jeg, de have gjort Ret og været paa deres Post.
[Lettere forkortet her]
Og hvad er det da Procurator Christensen har sagt? Det er vel en Opfordring til Oprør og Blodsudgydelse, eller maaske store Fornærmelser mod Kongens Person eller deslige? nei, det er nogle Ord om en regeringshanding ... der characteriseredes skarpt og haardt; Andet er det dog ikke, hvorfor Regeringen greb til en saa usædvanlig og ængstende Forholdsregel. Hvad nu disse Ord i sig selv angaaer, da vi jeg ikke billige dem; men Graden af det Daddelværdige ved dem vi vist findes meget forskjellig bedømt af de forskjellige Mennesker. Den, som har været vant til at betragte Thronen og Alt hvad der udgaaer fra den, om ikke med Tilbedelse, saa dog med en Følelse, der meer eller mindre nærmer sig dertil, vil naturligviis finde disse Ord i høieste Grad oprørerende, og dette kan han naturligviis fremhæve med al den høitidelige Harme, han selv finder for godt [udeladt her]. Men fremfor Alle ville de for forbitres over Hr. Christensens Ord, som selv have havt Deel i de Loves Affattelse, han paaanker, og at de lægge sig ind under Konge, og ville, at han skulde være angreben i deres Person, er ikke at undre paa. Men de derimod, som finde de paaankede Trykkelove skadelige for det Almindelige og saarende for Folkets Værdighed, ville, om end langt fra billige Hr. Christensens Ord, dog see dem i et langt mildere lys, ja endog formene, at der er en Deel Rigtigt i dem. [Herefter citeres Berlingske Tidende for at støtte indgrebet mod Christensen, og der sluttes således:] Sagens Standpunkt (er) ikke den at Procurator Christensen er bleven sat under tiltale for de blot i hiint Selskab udtalte fornærmende Ord, men kun for de af ham selv gjennem Pressen gjentagne". Alt dette kan være godt nok, men hvoraf beviser Forfatteren os dette? og hvorledes vil han faae os til at antage en anonym Forfatter under Grosserer Nathansons Vinger for at være saa god som en officiel Statsautoritet? Jeg mener derfor nu som strax, at denne Actionsordre maa være meget foruroligende for Danmarks Indvaanere. Thi vel troe vi ikke, at det her nogensinde vil komme til et saadant Spionerisystem, som man har seet i andre Lande, men man maa dog være bekymret for at miste endog det mindste af den Smule Frihed, man har her, hvor der i Statsforfatningen ikke er garanteret os det Allermindste, men hvor vi med Personer og eiendom ere ganske afhængige af et andet Menneskes gode Villie. [Noget udeladt] Det samme sagde man om Frd. 27 Septbr. 1799, og man gjentog tidt nok: "Kongen under Trykkefriheden"; og dog har efterhaanden den ene Indskrænkning fulgt efter den anden. - Naar Forf. i den Berl. Tidende beraaber sig paa den særegne Tilfælde her, at Procurator Christensen gjentager skriftligt, hvad han mundtligt havde sagt, da mener jeg, at det kan siges at være i sin Orden, at Cancelliet lagde Sag an imod hine skrevne Udtryk; men jeg i det mindste forstaaer ikke, hvorfor dette skulde være en nødvendig Grund til at det ogsaa skulle actionere ham for det mundtlige; tvertimod synes mig, at dette netop her er en overflødig Forholdsregel, da man jo kan søge Straf over ham for det skriftlige. - Naar endelig Forf. roser Frederik den Sjettes ædle tænkemåde, at han ikke bekymrede sig om uoverlagte, ja selv ilde meente Ord, da forekommer dette mig ikke at være nogen Compliment for den nærværende Regering, der anlægger Actioner mod det mundtlige Ord.

24 april 2017

Noget mere om Skolelærere.

i Politivennen læste vi for nylig et stykke om skolelærerne i Fanefjord sogn som kritiserede som for "kornprangere". Indsenderen af dette kan og vil ikke nægte at et par af dette sogns skolelærere og vel flere lader sig bruge af købmændene i Stege og Stubbekøbing til for disse regning at købe korn hos bønderne. Men man indser dog ikke at dette kan fortjene offentlig dadel eller engang forbydes dem når de gør det i deres fritimer og ikke derved lader sig forlede til drikken og spil i bondens hus eller gård. Derimod burde det efter min og flere mening ved lov forbydes enhver skolelærer at have jord til leje eller til eje udenfor den skolelod og have de er tillagt. De er i skoletiden med deres hele sjæl på ageren og ved avlingen. Ja, vi kunne vel antage at de ikke sjældent selv i skoletiden er der både med legeme og sjæl, især på de steder hvor præsten er for gammel eller for svag og overbærende. Disse skolemænd bør ikke have for mange beskæftigelser eller bekymringer for dette livs næring. Alt hvad de efter deres stilling behøver til eget og families underhold bør gives og tilbringes dem. Og i den henseende har skolelærerne på Møn vist ingen grund til at klage, især når afdraget for offer og biindtægter nu efter stændernes indstilling og kongens befaling ophører hvor kommunerne kan bære dette tillæg.

(Politivennen nr. 1247, Løverdagen, den 23de November 1839. Side 744-745


Redacteurens Anmærkning.

Indledningen hentyder til en artikel i Politivennen nr. 1237, 14. september 1839