25 september 2016

Moderniserede Dandseboder i Helsingør.

Indsenderen af dette hører ikke til de strenge moralister som fordi de selv ikke mere kan deltage i ungdomslivets glæder, misunder de yngre disses nydelse og ivrer imod enhver offentlig forlystelse. Han finder heller ikke noget særdeles at indvende mod at den som stand og stilling udelukker fra klub- og familieballer, nu og da får lejlighed til at more sig ved dans der nydt med måde vel også har sine gode sider. Men som alt kan overdrives, således er indsenderen forvisset om at flere med ham vil erkende at man i den senere tid har været alt for føjelig i at tillade dans på offentlige steder i Helsingør. Fordum blev sådan tilladelse kun givet  til enkelte værtshusholdere og ved enkelte lejligheder. Men nu indrømmer man den til flere og regelmæssigt hver søndag. Man bygger eller indretter offentlige danseboder som man giver navn af dansesale, indbyder i Helsingørsavisen de danselystne og anskaffer entrebilletter som man først lod sig betales med 16 skilling Men formodentlig for at få større søgning, nu har nedsat til det halve. 

Fra et udenbys sted, en fjerdingvej fra Helsingør fortæller man os i avisen at der bliver dans til kl. 12. Fra et andet forsikrer man ligeledes at unge mennesker under 18 år og uanstændige kvinder ikke bliver ladt ind. Hvad skal man tænke om alt sådant? Er den tjener eller pige, den håndværkssvend eller underofficer som efter midnat kommer hjem fra svir og dans, skikket til sit arbejde eller tjeneste den næste dag? Kan et indskrænket politipersonale overkomme at påse orden ved nattetid endog udenfor byen og på vejen til samme? Tror man for alvor at kunne bilde os ind at kun anstændige kvinder søger sådanne steder, eller at man nøje undersøger gæsternes alder? Flere er de spørgsmål og bemærkninger som sådant uvæsen fremkalder. Men de ligger for det meste sagen så nær at indsenderen ikke vil trætte læserne med almenbekendte erfaringer. Kun til slut vil han, idet han indstiller til de ansvarlige at sætte en skranke for det om sig gribende onde, tillade sig endnu at fremsætte til overvejelse om fristelserne og de moralske afveje i en søstad som Helsingør ikke allerede er betydelig nok, så man ikke behøver at anspore sanseligheden og at makademisere disse veje? 

(Politivennen nr. 985, Løverdagen den 15de November 1834, s. 787-789)

"Man har i den senere tid været alt for føjelig i at tillade dans på offentlige steder i Helsingør." (Her dog i København i Klæstrups streg).

Redacteurens Anmærkning

Makadamisering var en stor forbedring af vejene fordi den betød bedre vejbelægning. Den var opkaldt efter MacAdam, som i 1824 havde udgivet en bog om engelske veje og som i 1828 blev udgivet på dansk. Bogen kan læses online på Google Books.

I Kjøbenhavnsposten 6. september 1833 kunne man læse om gæstgiverpriserne:
I denne Sommer har en usædvanlig Mængde Reisende gjæstet Helsingøer. Aarsagen hertil var deels det behagelige Veirligt i Juni og Juli Maaned, deels den i flere Henseender lettede Overfart til Helsingborg, hvorfor Vedkommendes Bestræbelser ikke noksom kunne paaskjønnes. Beklageligt er det imidlertid, at Opholdet i Helsingøer er meget kostbart for Reisende, som ikke der have Bekjendtere. De idelige Klager herover, som over Beværtningen selv i Byens første Hotel, have formodentligen foranlediget Magistraten til i disse Dage at offentlilggjøre Gjæstgivertaxten. Denne er for det meste stemmende med Billighed, men i adskillige Hovedposter, saasom Logie, Middagsspise o. s. v., synes den ikke at passe til Nutidens Priser, og da det er noksom bekjendt, at de fleste Livets Fornødenheder ere, om ikke billigere, saa dog ligesaa billige her som i Kjøbenhavn, saa var det at ønske, at man, naar en ny Taxt sættes for Gjæstgiverne, vilde moderere denne noget til Fordeel for de Reisende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar