23 november 2014

Ønske fra en Del af Kronborg Amts Bønder

Vi og enhver redeligt tænkende husbond skylder nuværende birkedommer Lemvigh tak for den orden han har udvirket siden sin tiltrædelse, og ved slettens årvågne pleje har standset den ulovlige krogang, som var tjenestefolkenes yndlingsbeskæftigelse. Men den bedste vilje og den nidkæreste embedsmand kan ikke forebygge alt det skadelige som den menneskelige opfindsomhed fremavler. Nu har der blandt bøndernes tjenestefolk indsneget sig et andet, mere skadeligt onde. Ondsindede husbonde, bønder og husbeboere, er ungdommen og tjenestefolkene behjælpelige ved at låne dem deres huse til sammenkomster, under navn af ølgilde. Den bedste lejlighed til udsvævelser, liderlighed og moralske fordærvelser, fordi ingen love respekteres, som sætter grænser for deres forhold, der fuldstændig er overladt til egne lidenskaber. Her må enhver betale 1 mark, ja 24 skilling, enten han har lyst til at fortære noget eller ikke.

Godt nok har birkedommer Lemvigh også tilsyn med disse private sammenkomster, ved at befale fogden i sognet at være til stede. Men hvad kan en mand udrette, når han ingen assistance kan vente, og hvor han udsættes for prygl ved anden lejlighed, hvis han ville være angiver, eller vise nidkærlig?


Det ville være godt om disse sammenkomster blev fuldstændig forbudt. Vel skulle den ringe almue også kunne afholde selskab. Men på landet vil betalte selskaber blandt almuen være betænkeligt at tillade, fordi udsvævelser ikke kan forebygges der. De har heller ikke den hensigt blandt bønderne, som et selskab bør have og som klubber kan rose sig af. Nej, formålet er drik og svir, og hvad kan forventes af et sådant selskab? Den ene uorden afløser den anden, og den onde forfører den gode og uskyldige. Vi skylder altså os selv, det sogn vi bor i, og vores medbrødre at gøre øvrigheden opmærksom på at sådanne sammenkomster kan fordærve ungdommen, og bringe en sæd midt iblandt et folk, som af naturen har hang til ro og orden, hvorpå borgerlig lyksalighed så væsentligt hviler. Vi ønsker at fremstille dette patriotiske for høje vedkommendes undersøgelse og overvejelse.


(Politivennen Hefte 23, Nr. 296, 24. december 1803, s. 4717-4719)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar