06 marts 2016

Slavebesøg i Adelgaden.

Man har før - og det med rette - anket over den besværlige og farlige uskik at slaver aflagde husbesøg hos stadens beboere, dels for at købe, dels for at sælge, ja rimeligt endog i et tredje øjemed. Og til ære for vedkommende autoritet bør man ikke lade ubemærket at sådanne besøg i lang tid ikke har været så hyppige som før.

Men man mener at have bemærket at dette uvæsen atter begynder at gribe om sig. Og man holder det derfor rigtigt i tide at henlede de ansvarliges opmærksomhed på det.


Således har anmelderen tirsdag den 20. juni om morgenen kl. 5 været vidne til at kommandøren over en med slaver forspændt kærre gjorde holdt uden for huset nr. 227 i Adelgade og gik selv tillige med en del af mandskabet ind til den spækhøker som bor sammesteds, hos hvem de opholdt sig omtrent 10 minutter. Det tidsrum benyttede de blandt andet til at spise frokost og muligt til mere. Om kærrekommandøren trakterede eller lod sig traktere er anmelderen ubekendt. Anmelderen er af den mening at der eksisterer forbud mod sådanne besøg. Skulle han imidlertid tage fejl i i det, så tillader han sig at bringe i forslag at privilegerede slaveværter måtte etablere sig i forskellige gader. Det ville da i det mindste forebygge et så ubehagelig sammentræf som den at anstændige folk indfinder sig for at købslå i en butik fyldt med slaver.


Det er uden for anmelderens hensigt at udvikle de mangeartede misbrug sådanne slavebesøg kan foranledige. Kun tør han mene at de ikke sjældent har undvigelse til følge. For ikke at tale om den skræk de indjager personer af det andet køn.


Således hændte det sig for omtrent 14 dage siden at en slave hvem kommandøren rimeligt også havde tilladt for en kort tid, skjulte sig i et andet sted af Adelgade, og først blev fundet efter gentagen undersøgelse og efter at naboer og genboer havde udstået en mere end tilstrækkelig skræk. *)


Måtte disse velmente ytringer have den tilsigtede virkning så er anmelderens hensigt opnået.

*) Efter en senere indkommet anmeldelse havde brændevinsbrænderen i nr. 230 i Adelgade fredag den 23. i denne måned et besøg af en slaveunderofficer og 4 slaver.
Udgiveren.


(Politivennen nr. 547. Løverdagen den 24de Juni 1826, s. 407-409)


I Adelgaden er en Høker end saa fæl, at han mon' Slaverne beværte med en Pæ'l.

Netop den samme spækhøker i Adelgade nr. 227 hos hvem en del slaver ifølge bladets næstforrige nummer spiste frokost den 20. i forrige måned, har atter ageret slavevært mandag den 3. i denne måned mellem kl. 6 og 7 om morgenen. 

En slaveunderofficer sammen med 4 slaver stod ganske fortrolige indenfor den åbne butiksdør og tømte et ølglas fyldt med finkel.


Skulle nævnte høker endelig ikke være i stand til at undvære et sådant slaveselskab, så vil man herved give ham det råd at ansøge tilladelse til at være privilegeret slavevært, og han vil da trygt og uforstyrret kunne underholde sig med disse personer.


Man slutter denne anmeldelse i det visse håb at vedkommende autoritet der med så megen beredvillighed søgte at sætte skranker for sådanne slavebesøg, vil gribe ind mod ovennævnte slaveunderofficer fornødne forholdsregler. Bladets udgiver opgiver om fornødent flere øjenvidner.


(Politivennen nr. 549. Løverdagen den 8de Juli 1826, s. 438-439)

Bekendtgørelser

2. Man gør sig en fornøjelse af herved at bekendtgøre at kommandantskabet efter den i nr. 549 indførte anke over nyt slavebesøg i Adelgade har grebet de til dette uvæsens standsning fornødne og hensigtsmæssige forholdsregler, idet man med sand erkendtlighed påskønner den derved udviste opmærksomhed.

(Politivennen nr. 552. Løverdagen den 29de Juli 1826, s. 491)


"En slave overladt til sig selv gik ned i kælderen under hjørnehuset af Vestergade og Store Larsbjørnsstræde nr. 13 hvor han opholdt sig omtrent et halvt kvarter og traskede da videre uden nogen som helst opsyn med noget legetøj under armen." (Hjørnet Vestergade og Larsbjørnsstræde 1. Eget foto, 2017)

Atter et ubehageligt Slave-Besøg

Den opmærksomhed kommandantskabet har værdiget de gentagne anker som er fremsat i dette blad over slavebesøg i husene, berettiger anmelderen til den formodning at det vil være samme kært at blive gjort opmærksom på enhver mulig overtrædelse af disse for stadens samtlige indbyggere så velgørende befalinger.

Således var anmelderen med flere fredag den 11. august om morgenen kl. 8 vidne til at en slave overladt til sig selv gik ned i kælderen under hjørnehuset af Vestergade og Store Larsbjørnsstræde nr. 13 hvor han opholdt sig omtrent et halvt kvarter og traskede da videre uden nogen som helst opsyn med noget legetøj under armen, som han rimeligvis ville falbyde eller allerede havde falbudt.


En anden vederstyggelig uorden hvorover anmelderen ofte har ærgret sig, er den at slaver som besørger offentlige arbejde, i deres hviletid sidder på befærdede steder i fuld gang med at befri sig fra lus og andet utøj. Ved den forretning blotter de ikke sjældent deres pudenda. Anmelderen finder denne uorden så meget mere skammelig som han er overbevist om at de herrer ansvarlige under hvem slaveopsynet henhører, selv i forbryderen agter mennesket, og at der vist nok er draget omsorg for den fornødne renlighed uden at det er nødvendigt at samme tilvejebringes på den nævnte måde.

(Politivennen nr. 556. Løverdagen den 26de August 1826, s. 567-568)

Redacteurens Anmærkning

Adelgade nr. 227 er siden 1856 Adelgade 48. Adelgade nr. 230 er nu nr. 54. Ingen af disse huse eksisterer længere.

Det omtale hjørnehus er formentlig Vestergade 13 med Store Larsbjørnsstræde nr. 13. Det har skiftet nummer en del gange, men senest i 2008 til Larsbjørnsstræde 1-3/Vestergade 16. Huset eksisterer stadig, med kælder og det hele.