02 juli 2016

Et Par Ord, betræffende den af Herr' Copiist Gylling oprettede Sygekasse for Tjenestefolk.

En sygekasse for tjenestefolk må unægtelig være meget ønskelig. Og det kan derfor ikke være underkastet tvivl at adskillige jo ville melde sig som interessenter i en sådan indretning ifølge den af kopiist Gylling i februar måned forrige år udstedte indbydelse, hvorefter kassen skulle træde i virksomhed allerede den følgende maj. Betalingen for hvert tyende bestemtes til 1 rigsbankdaler, 48 skilling sedler og tegn halvårlig, imod at patienten da nød kur og pleje på hospitalet.

Indsenderen heraf lod sig straks efter at indbydelsen var sket, tegne for to tjenestetyende, betalte sit kontingent og har endog betalt det årlige bidrag for halvåret, indtil 1. maj 1830. Lige så beredvillig som bestyreren af kassen var til at modtage hans penge, lige så sikkert havde indsenderen også ventet at når tilfældet blev som nu virkelig i vinter er indtruffet, at et af hans tyende blev sygt, han da uden omstændighed eller indvending kunne få samme indlagt på hospitalet på kassens regning. Men dette har ingenlunde været tilfældet. Tværtimod har han for egen regning hjemme hos sig selv måttet foranstalte tyendets kur og pleje. 

Man tillader sig her at spørge: Hvortil nytter nu den sygekasse som hr. Gylling har behaget at modtage pengene til? Kan det nytte enten husbonden eller det syge tyende at der måske endelig og endelig føjes anstalt til dets indlæggelse på hospitalet når det næsten er restitueret og principalen imidlertid har måttet bære alle de byrder som han netop ved at entrere i en sygekasse ville undgå? Enhver ved hvor bekosteligt og vanskeligt det er ikke alene med hensyn til læge og lægemidler en syg skal bruge, men også med hensyn til det nødvendige lokale og den fornødne opvartning. Her spørges igen: Om en interessent i hr. Gyllings sygekasse ikke af denne med ret kunne fordre disse udgifter godtgjort?

Indsenderen beder om at vedkommende (in specie: attrående nye interessenter i hr. Gyllings sygekasses) behageligt vil tage foranførte i overvejelse.

(Politivennen nr. 736, Løverdagen den 6te Februar 1830, s. 81-83)

Et langt senere foto af Frederiks Hospital til Amaliegade. Fundet på Rigshospitalet og uploadet til Væggen af Peter Højsted.Fornødent Gjensvar paa Anken i forrige Politieven, betræffende den af Undertegnede oprettede Sygekasse for Tjenestefolk.


Indsenderen af bemeldte stykke hr. ølhandler C. Hansen boende på Amagertorv nr. 4 i stuen, har heri ikke undset sig ved at bringe for lyset så æqvivoque udtryk at enhver let måtte forledes til at tro at jeg blot havde søgt at indkassere penge uden efter den tid, i overenstemmelse med det i min udstedte indbydelsesplan givne løfte at interessere mig for at de indkomne bidrag blev anvendt efter bestemmelsen. Og han slutter dette mod mig så vel affattede produkt med in parenthesi at bede vedkommende in specie: attrående nye interessenter behageligt at tage det af ham anførte i overvejelse.

Jeg kan ikke nægte at det krænkede mig ved første øjekast i et offentligt blad der almindeligvis læses med så megen interesse, at blive fremført til skue i et så ufordelagtigt lys som indsenderen har gjort sig al mulig flid for at fremstille mig i da mine bestræbelser for at få denne indretning i udførelse næppe fortjener en så æreskrænkende behandling. Men ved nærmere at tænke over samme, finder jeg at måtte yde hr. Hansen tak for hans anførte i denne henseende. For jeg får derved lejlighed til at vise hvad kassen der så nyligt er stiftet, har virket, som også årsagen til at hr. Hansen er blevet så ugunstigt stemt imod den.

Mette Gottfriedsdatter, konditionerende hos ølhandler Hansen på Amagertorv nr. 4 blev anmeldt til det Kongelige Frederiks Hospital den 27. januar kl. kvart over elleve om formiddagen, visiteret dagen efter og efter lægens påtegning på anmeldelsessedlen "må indtages" blev denne leveret hospitalets kontrollør for at patientinden kunne blive indlagt når turen efter den orden hvori hun var anmeldt, tilkom hende.

Fredag den 29. januar der var udskrivningsdagen, blev så få fruentimmerpatienter udskrevet at de meldte ekspectanter ikke alle kunne komme ind den dag, og følgen blev den at nævnte patientinde måtte blive henliggende til næste udskrivningsdag, tirsdag den 2. februar da der gik bud til hr. Hansen at hans pige kunne indlægges. Men hospitalets kontrollør har ifølge hr. Hansens ytring givet anmeldelsessedlen den påtegning: "Patienten var tilbudt indlæggelse den 2. februar hvilket efter eget ønske ikke skete.

Dette er årsagen til hr. Hansens spørgsmål og udfald mod mig. Enhver vil let indse at hospitalet der i denne hårde vinter bestandig har været belagt, ikke er i stand til at indtage syge, med undtagelse af tilskadekomne, undtagen hver udskrivningsdag, som også at hr. Hansen eller enhver anden interessent i sygekassen ikke kan kræve større rettighed end andre betalende, hvilken ikke heller er lovet.

I den af mig udstedte indbydelsesplan har jeg anført at denne indretning ville blive lig den der finder sted for de respektive laug her i staden. Men da ingen svend når der er mangel på pladser bliver modtaget i hospitalet før den tid kommer i følge hvilken han efter sin tur er berettiget, hvilket kan vare flere dage, så må hr. Hansen heraf kunne indse at tingen var i sin orden. Da det lader til at hr. Hansen særdeles har interesseret sig for denne indretning, har han vist også læst Kjøbenhavns-Posten for 30. november forrige år nr. 190 hvor han da på sidste sige, pagina 774, første spalte, linje 17 og 18 vil finde anført "at enhver patient vil blive modtaget i hospitalet efter den orden hvori han er anmeldt."

Jeg kan ikke indse det er nødvendigt udførligt at forklare mig i denne henseende da enhver vil heraf indse at kassens interessenter nyder samme rettighed som hver anden betalende patient og ingen fornuftig vil rimeligvis kræve større rettighed.

I den af mig udstedte indbydelsesplan er for at kassen skal kunne vedblive at virke, kalkuleret på 1 syg af hver 13. At derfor ingen der holder 4 eller flere tyende må melde 1 eller 2 er en nødvendig betingelse, hvorpå i førnævnte Kjøbenhavns Post pag. 773, 2. spalte, linje 20 til 30 inklusive så udtrykkeligt er gjort opmærksom, og hvorom jeg også har underrettet enhver som til mig har henvendt sig for at blive indtegnet i sygekassen.

At der ikke skete hr. Hansen nogen indvending ved anmeldelsen af hans syge pige, ved han bedst selv, uagtet han efter det sidste til politiassistenten indsendte skema, holder 4 tyende, nemlig 2 karle og 2 piger.

"Hr. ølhandler C. Hansen boende på Amagertorv nr. 4 i stuen, har heri ikke undset sig ved at bringe for lyset så æqvivoque udtryk at enhver let måtte forledes til at tro at jeg blot havde søgt at indkassere penge." (Ølhandleren boede i det lave hvide hus midt i billedet. Eget foto, 2015) 

Da hr. Hansen har spurgt hvortil den sygekasse nytter som jeg har behaget at modtage penge til, tillader jeg mig at anføre de personer der for sammes regning nyder kur og pleje, samt den orden hvori de er anmeldt og indkomne, mv.

  • Ellen Hansdatter, indtaget fra Kompanistræde nr. 69, anmeldt den 3. januar kl. kvart i ni formiddag, visiteret og indlagt samme dag kl. 7 aften, udgået den 15. januar.
  • Ane Elisabeth Sørensen, indtaget fra Sølvgade nr. 418, litra B, anmeldt den 18. januar kl. 10 formiddag, visiteret den 19. indlagt den 20. januar kl. 3 om eftermiddagen, udgået den 2. februar.
  • Marie Pedersdatter, indtaget fra Kattesundet nr. 210, anmeldt den 25. januar kl. kvart i et eftermiddag, visiteret den 25., indlagt den 27. januar kl. 1 eftermiddag, udgået den 5. februar.

Efterfølgende patienter ligger endnu på hospitalet:

  • Ane Sophie Hansdatter, indtaget fra Støre Grønnegade nr. 278, anmeldt den 18. januar kl. 10 formiddag, visiteret samme dag og indlagt den 19. januar kl. 2 formiddag.
  • Henriette Lind, indtaget fra Bredgade nr. 194, anmeldt den 28. januar kl. 2 eftermiddag, visiteret den 29. og indlagt den 30. januar kl. 4 eftermiddag.
  • Johanne Dyring, der var tilskadekommet, indtaget fra Gothersgade nr. 126, meldt kl. kvart i et eftermiddag den 30. januar, visiteret og indlagt samme dag, kl. 6 eftermiddag.
  • Sophie Amalie Liesepzka, indtaget fra Store Købmagergade nr. 5, meldt den 1. februar kl. halv fire eftermiddag, visiteret den 2. og indlagt den 5. februar kl. 4 eftermiddag.
  • Ane Marie Christensen, indtaget fra Vestergade nr. 47, anmeldt den 4. februar kl. 2 eftermiddag, visiteret den 5. og indlagt den 6. februar kl. halvto eftermiddag.
Som ekspectanter der er anmeldt og venter plads er nu da jeg nedskriver dette den 9. februar 4.

Jeg tillader mig at bemærke såvel for de nærværende interessenter som dem der til 1. maj har tegnet sig og fremdeles agter at bidrage til samme at der gives tider på året hvor patienten må vente flere dage. For at ingen med hr. Hansen skulle stå i den fejlagtige mening at en patient der har svaret til sygekassen, har noget som helst fortrin for andre betalende. Men er nødsaget til at vente indtil han efter den orden hvori han er anmeldt, kan indtages.

At de flere forskellige spørgsmål hr. Hansen har fremsat, forekommer også: Ret til af mig at kræve omkostningerne til læge og lægemidler, opvartning mv. erstattet for den tid hans pige blev behandlet hjemme. At jeg ikke hertil i fjerneste måde er forpligtet, tror jeg efter det anført enhver upartisk vil indse. Dog, da sygdomsperioden var så kort fra visitationsdagen til den tid pigen kunne blive indlagt, 4 dage, og sygdommen formodentlig har været ubetydelig, tilbyder jeg hr. Hansen for hans venlige sindelag imod mig, dog uden herved at pådrage mig nogen forpligtelse til andre, der i fremtiden måtte komme i lignende tilfælde, straks at tilbagebetale de 3 rigsbankdaler sedler han har indbetalt til sygekassen, når han tilsender mig min ham derfor i sin tid meddelte kvittering. 

Gylling. 

(Politivennen nr. 737, Løverdagen den 13de Februar 1830, s. 97-105)

Redacteurens Anmærkning

Der er formentlig tale om fuldmægtig Joh. Gylling, Frederiks Hospital, Amaliegade 142, som beskrevet i Krak 1829

Denne form for sygekasse adskiller sig en del fra de sygekasser der udsprang fra midten af 1800-tallet af at ubemidlede sluttede sig sammen om en sygekasse. Bl.a. laugsvæsnet finansierede sygehjælp af bøder fra laugskassen. Og da det blev ophævet i 1857, blev der indført mere faste former for sygekasser på landet og i byerne. 

Amagertorv 4 er nutidens Amagertorv 8. Huset er fra omkring 1738, ombygget o. år 1800 og eksisterer endnu. (Huset ved renæssancehuset)