03 juli 2016

Nogle Bemærkninger i Postgaarden.

Da den kongelige generalpostdirektion altid med megen beredvillighed har opfyldt ethvert publikums rimelige ønske som sigtede til bekvemmelighed for de der besøger Postgården her i staden, og efter rygte nu endog i samme hensigt agter at lade et ur anbringe over porten ud til Købmagergade *), så tager anmelderen sig den frihed ærbødigst at gøre opmærksom på et par mangler han der har bemærket og som let kan afhjælpes.

Ved nemlig at passere gennem gangen i den forreste postgang til venstre fik han forrige efterår en god kjole ødelagt af tran som dryppede ned fra den lygte der hænger der. Og da han for kort tid siden passerede samme gang til Helsingør Postkontor, var han atter ved at vige af vejen for en der kom ham i møde og derved kom i berøring med et bræt eller bord der er anbragt langs væggen, så uheldig at få en ny frakke ilde tilsølet af den tran, hvormed brættet der af en vægter skal bruges til at pudse lamper på, var oversmurt.

Det ville være ønskeligt at nævnte lygte som på gulvet har efterladt betydelige spor af sin skrøbelighed, blev efterset og at dette bræt eller bord måtte anvise et mere passende sted.

Ved at passere oven nævnte gang bemærkede anmelderen også en art trækasse anbragt ved en mur går gennem alle gårdens etager. Og på spørgsmålet om hvad denne kasse tjente til, fik det svar at den var indrettet for derigennem at kunne redde arkivet som gemtes i øverste etage, i tilfælde af ildebrand. Til høje ansvarliges og sagkyndiges behagelige overvejelse henstiller anmelderen om i et sådant ulykkeligt tilfælde nævnte kasse vel ville svare til den hensigt, hvorfor den blev indrettet, eller om den da ikke snarere måtte anses for at forvolde megen ulempe? Anmelderen antager nemlig at selv hvis dokumenterne som ligger i arkivet, kunne passere gennem den noget smalle kasse uden at blive standset i den, så ville de ved at udtømmes nedenfor i gangen, ufejlbarligt spærre passagen der, som det i sådant ulykkelige tilfælde er så vigtigt at holde åben, og der atter kræve mange hænder for offentligt at transporteres videre. 

Endvidere mener anmelderen at ovennævnte kasse netop i det tilfælde hvor den skulle bruges, er yderst farlig. For den må da danne en leder for ilden hvorved denne i et øjeblik kan udbredes i alle etager af den herlige bygning. Skulle anmelderen fejle i sin mening om denne indretning, håber han tilgivelse for disse linjer, som kun er fremsat med det offentliges vel for øje. Finder høje vedkommende den derimod grundet, vil den vel bevirke kassens borttagelse, og måske arkivets flytning til et sted nærmere jorden. Under Postgården findes efter sigende store kældre. Kunne måske ikke en af disse ved en hensigtsvarende indretning afgive et godt lokale for arkivet?

*) Dette ville vist nok være af mangefold nytte, og blandt andet også tjene til at vise den som måtte tro at komme i rette tid for at indlevere breve, men finder vedkommende postkontor lukket, at han virkelig kommer for sent og intet har at klage over.

(Politivennen nr. 739, Løverdagen den 27de Februar 1830, s. 138-141)

"Ved at passere gennem gangen i den forreste postgang til venstre fik han forrige efterår en god kjole ødelagt af tran som dryppede ned fra den lygte der hænger der." (Københavns Postgård på Købmagergade. Eget foto, 2015)

Træk til venstre!

Det med tran oversmurte bræt i Postgården i gangen til venstre som man i nr. 739 af dette blad ønskede flyttet, findes endnu in flatu quo. Hvorfor de mange velklædte personer som passerer nævnte gang til direktionen, sekretariaterne eller revisionskontoret, advares om at holde sig til venstre i gangen, da det fatale bræt hvorpå klæderne tilsøles, findes til højre.

(Politivennen nr. 741, Løverdagen den 13de Marts 1830, s. 176)