24 september 2016

En Fortælling om krigeriske Aspekter, som endes med en Fredsslutning, samt et Spørgsmaal og en Begæring til S. T. Herr' Proprietair Lange til Frederiksholm.

Den 31. juli 1834 var vi Sengeløse bymænd til stede på hr. proprietær Langes mark på Frederiksholm. Ikke i den hensigt at tilføje hr. Lange mindste skade, men for at fjerne en dæmning som han havde sat ned i en vejgrøft gennem hvilken vandet fra Sengeløse Tørvemose efter vores papirer til alle årets tider skal have frit afløb til Store Vejleå. Da vi ankom til stedet, så vi straks hr. Lange med dragen sabel i spidsen for 10 mand som alle var bevæbnet med forskellige våben, såsom skagler, kosteskafte, skovlskafte og spader, komme os i møde. Vi Sengeløse mænd var ganske ubevæbnede når undtages en medbragt spade og skovl, som var nødvendige til dæmningens opgravning og blev altså ikke så lidt forbløffet ved et sådant møde med bevæbnede. Men vi måtte afvente udfaldet. Hr. Langes første ord lød: "Er i stratenrøvere, eller hvad vil I?". Vi svarede da: "Vores ærinde er blot at fjerne denne dæmning som hr. Lange vist har nedsat uden tilladelse". Herefter fulgte på begge sider nogen ordstrid som endte med at hr. Lange befalede nogle af sit mandskab at nedlægge sablerne og fjerne dæmningen, hvilket da skete.

Efter det således passerede, turde vi vel være så frie at spørge hr. Lange om han har fået nogen tilladelse af øvrigheden til enten for stedse eller på visse af årets tider at sætte dæmning på ovennævnte sted? Og må vi i fald dette skulle være tilfældet - som vi ingenlunde kunne tro da vores mange udgifter og vores megen ulejlighed i 2 år for at få vandløbet oprenset, ja så var spildt - bede hr. proprietæren om at meddele os en afskrift af denne tilladelse eller lade os vide hvor vi selv kan skaffe os afskriften.


København den 1.august 1834


Hans Larsen
På egne og øvrige
Sengeløse Bymænds vegne. 


(Politivennen nr. 971, Løverdagen den 9de August 1834, s. 562-564)  

"En vejgrøft gennem hvilken vandet fra Sengeløse Tørvemose efter vores papirer til alle årets tider skal have frit afløb til Store Vejle Å." (Typisk nutidigt landskab ved Store Vejleå. I dag afvander Hakkemosegrøften Sengeløse Mose. Men det er uvist om det er den da den ikke har forbindelse til Store Vejleå. Højspændingsmasterne var der med garanti ikke. Eget foto, 2015)


Redacteurens Anmærkning

Frederiksholm lå indtil 2011 på Frederiksholmsvej 2 nord for Sengeløse hvor bokseren Mikkel Kessler købte den da 217 år gamle ejendom og nedrev den. Andre steder i landet gik det ikke så fredeligt til, hvad der fremgik af en artikel i Kjøbenhavnsposten den 2. maj 1837:
I Landsbyen Stubberup, en Miilsvei fra Veile, forefaldt afvigte 21de April, Bededags Aften, den sørgelige Begivenhed, at en Huusmand Jacob Andreasen blev med en Spade saa morderisk overfalden af Gaardmand Peder Hansen Vonge af anførte By, at han døde et Par Dage derefter. Ifølge den foretagne Obductionsforretning fandtes paa den venstre Side af Hovedet et Saar af omtrent 3 Tommers Længde, som er trængt igjennem Hudbedækningen og Benet saavel som den haarde Hjernehinde, hvorigjennem Hjernemassen var trængt ud. I Hjerneskalshvælvingen fandtes dernæst en Aabning af omtrent 3 Tommers Længde og derhos Benmassen knust paa flere Steder i Omfanget. Obducenterne erklærede det forfundne Saar for absolut dødeligt. Den Afdødes Søn, Niels Jacobsen, der ved Overfaldet var tilstede, men som selv var bleven saaret ved et Spadeslag af samme P. H. Vonge, og som derfor under det optagne Forhør ikke kunde give Møde, har foreløbig deponeret Følgende: Efter hans Fader i Forbigaanede havde hilst paa bemeldte Vonge, indlod denne sig i en Samtale med ham, som gik udpaa at det var Skarnsfolk, han havde til Naboer, der afskar Toppen af hans Korn. Hertil svarede Comparentens Fader, at han ikke vidste hvem der kunde have gjort Sligt, men var det ligesaa lidt rigtigt af Peder Hansen, at han havde sat Skjellet imellem dem for langt ind paa Comparentens Faders Ejendom. Ligesom Comparentens Fader saaledes stod paa Jorden og talte med Peder Hansen, gled hans ene Fod ned i Grøvten, og kom aldeles til at staae inde paa P. Hansens Grund. Denne sprang derpaa løs paa Comparentens Fadeer og kastede ham til Jorden saaledes, at han selv kom til at ligge ovenpaa. Comparenten løb til, for at skille dem ad, og tog P. Hansen i den ene Fod og trak ham saaledes noget tilside, hvoved Comparentens Fader fik leilighed til at staae op; men da var det, at Peder Hansen greb sin Spade og gav ham, som alt i Forveien havde tabt sin Hat, dermed et Slag i Hovedet, saa han segnede til Jorden; derefter slog han ligeledes efter Comparenten med Spaden, saa der ikke alene gik Hul i hans Hat, men at han ogsaa fik et Saar i Hovedet. Han ændsede imidlertid i første Øieblik ikke dette, men hjalp sin Fader op og fulgte ham hjem, og først senere erfarede han, at ogsaa han havde faaet et farligt Saar. (Veile Av.)