30 oktober 2016

Et Par Ord til Bestyrelsen for Borgerdydsskolen paa Christianshavn.

Denne skole er almindelig kendt for at have duelige lærere som anvender alvorlig flid for at meddele eleverne grundige kundskaber i de discipliner der foredrages i skolen. Dette er også grunden til at skolen selvom skolelønnen er 5 rigsbankdaler månedlig og dertil erlægges 3 mark kvartaliter for afbenyttelse af landkort, tegninger og forskrifter, så besøges den jævnligt af over 250 elever. Men uagtet man således har årsag til at være tilfreds, kan man derimod ikke undlade at ønske en forandring i skoletiden. Denne er nemlig bestemt fra kl. 9 morgen til halv fire eftermiddag, altså en tid af 7½ time hvori børnene skal være beskæftiget. Dog fragår heri for hver time et kvarter hvori børnene har frihed til at lege eller røre sig. Men herved tabes dagligt 1½ time fra undervisningen, og denne lider desuden ved så hyppig afbrydelse.

Men der gives endnu andre grunde hvorfor man må ønske en forandring i skoletiden, såsom at en stor del af elevernes forældre er i en borgerlig stilling der nøder dem til at holde middagsmåltid kl. 12 eller 1, og ikke kan udsætte dette til klokken henved 4. Disse børn får da maden kold eller hvor lejligheden gives, opvarmet hvorved den altid taber i godhed. Dette daglige tab har om det end må anses som en ubetydelighed for en enkelt gang, ikke nogen gavnlig indflydelse på børns velbefindende. Derved forvoldes også en ikke altid ringe ulejlighed i husholdningen. Dernæst lærer børnene ikke at anvende tiden på den rette måde da de fleste efter at have været den lange tid i skolen, tilbringer den øvrige tid af dagen og aftenen uden nyttig syssel. Her menes de fleste, eller de mindre børn. For de største der er bestemt til studier, forstår vel at nytte tiden hjemme for at nå de mål de har i sigte. 

Ville det ikke derfor være gavnligt om skoletiden bestemtes fra kl. 8 eller 9 formiddag og til kl. 12 eller 1, og om eftermiddagen fra kl. 1 eller 2 til kl. 4 eller 5 ligesom i de fleste institutter og skoler i København? Så vidt vides lønnes flertallet af skolens lærere timevis, og den omtale forandring vil altså ikke medføre forøgede udgifter, men selv om dette blev tilfældet, bør sådant efter hvad ovenfor er sagt, ikke være nogen hindring for dens indførelse, hvis den som vi mener måtte anses gavnlig for børnene.

(Politivennen nr. 1089, Løverdagen, den 12te November 1836. Side 727-729) 


Redacteurens Anmærkning

Borgerdydsskolen var oprettet ca. 1787 og lå på Politivennens tid i Lille Torvegade ifølge Stadsarkivet, ifølge Den Store Danske i Strandgade. Skolen har siden ligget forskellige steder rundt i byen med forskellige navne, siden 1934 Amagerbro Skole.

I Kjøbenhavnsposten 12. oktober 1836 var nogenlunde på samme tid en annonce fra grundlæggeren af Krebs' Skole:
Undertegnede agte, ved en dertil passende Foranstaltning at ordne en forberedende Underviisning for Børn i en Alder mellem 8 og 11 eller 12 Aar, der ere bestemte til senere at indtræde i en af Skolernes nederste studerende Classer. 
Denne Underviisning, der tildeels, saavidt vor Embedssttilling tillader det, vil blev meddeelt af os selv, og iøvrigt ledet under vort Tilsyn og Ansvar, ville 5 Timer daglig, nemlig fra Kl. 9 til 2 blive anvendte. Underviisningen vil, saafremt et tilstrækkeligt Antal af Disciple forinden anmeldes, tage sin begyndelse i den sidste Halvdeel af October Maaned. Det maaneedlige Honorar fastsættes til 5 Rbd. Sedler. Med Anmedelser desangaaeende vilde man behage at henvende sig, om Middagen imellem Kl. 1 og 3, til Førstnævnte af Undertegnede boende i Farvegaden Nr. 130, 1ste Sal.
B. Borgen. Overlærer ved Metropolitanskolen. C. P. J. Krebs. Cand Philos. og Inspecteur ved Metropolitanskolen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar