27 november 2016

Anmodning til Interessentskabet for Paquetfarten imellem Kjøbenhavn og Aarhus.

Det er til stor behagelighed og gavn for Jyllands og Sjællands beboere at der er oprettet en stadig og mindre bekostelig samfærdsel mellem disse steder ved paketskibene nr. 1 og nr. 2. At der er mange som foretrækker rejsen til søs mellem disse steder frem for en mere bekostelig og mere trættende over land, beviser det store store antal af endog konditionerede rejsende som i år har benyttet denne befordring. Det er derfor interessentskabets pligt såvel som det gavn at sørge for at alt indrettes så fuldkomment vel som muligt til passagernes bekvemmelighed og tilfredshed. Man tvivler ikke på at dette også er dets ønske, og man tillader sig derfor at gøre det opmærksom på en mangel som bør afhjælpes.

Anmelderen tog for nogen tid siden fra København til Århus med paketten nr. 1 der føres af kaptajn Michelsen. Dette skib er en fortrinlig sejler, og kaptajnen en dristig og kyndig sømand der såvel som skibets øvrige mandskab viser al mulig omhu og opmærksomhed mod passagerne. Men en mangel findes på skibet som det ikke står til ham at afhjælpe, og det er mangel af en retirade for mandlige passagerer. Vel står der til fornøden brug en slags kasse i forenden af skibet. Men denne kan man ikke afbenytte i stærk søgang uden at blive dyndvåd. Desuden skjules denne kasse kun af et stykke gammelt sort sejldug som ved den mindste blæst flyver til side, så at den der vil benytte stedet, nødes til at vise alle ombordværende en usømmelighed man ellers søger at undgå, og som ved en formedelst modvind eller stille længerevarende rejse oftere må gentages. Da der på alle skibe som er bestemt til at overføre passagerer, er indrettet lukkede retirader for begge køn, så håber man det ærede interessentskab vil afhjælpe denne mangel på paketskibet nr. 1 såvel som på nr. 2 om den også finder sted, hvilket anmelderen ikke er underrettet om.

Til slut kan anmelderen ikke undlade at fremsætte et ønske som det nærmest tilkommer føreren at påse opfyldt, nemlig at samtlige madrasser og køjeklæder i kahytterne efter hver fuldført rejse må udbankes og afbørstes da det jo let kan hænde at der blandt de forskellige passagerer som bruger denne befordring, kan findes en eller anden der var hjemsøgt af et vist slags påtrængende smådyr der er højst ubehagelig at modtage i indkvartering af folk som ikke ellers ikke er vant til sådant selskab.

(Politivennen nr. 1190, Løverdagen, den 20de October 1838. Side 665-667)


Redacteurens Anmærkning

Paketskibene transporterede stykgods, post og passagerer i regelmæssig rutefart. Ordet dækker mest over småskibe på indenlandske fragtruter. Paketskibe var havets fragtmænd.

Politivennen skrev sjældent om forholdene på landet i Jylland. Det gjorde Kjøbenhavnsposten en gang i mellem, som den 7. maj 1839:
Fra Vensyssel klages i gjentage Beretninger fra forskjellige Sider meget over den her herskende Nød blandt Landalmuen, som en Følge af den allerede i flere Aar meer eller mindre stedsefundne Misvæxt. En Reisende, der nylig har gjennemreist denne Provinds, har saaledes forsikkret os om, at Landmandens Kreaturhold er af Mangel paa Foder gaaet tilbage i den Grad, at de fleste kun have den halve Besætning tilbage imod før, og at en betydelig Deel Pløieland vil forblive ubesaaet af Mangel paa Sædekorn. I en Beretning til "Aalborg Avis" fra Hjørring den 30te f. M. skildres ligeledes den vensysselske Bondes sørgelige Forfatning i dette Foraar: "Man har", hedder det, "i mange Egne, og fornemmelig i den østlige Deel maattet rive Tagene af Husene for at holde Livet i Kreaturerne, og ikke faa Steder ere disse døde af Hunger. Man er i Almindelighed blottet for Foder til Hestene for den Tid , de skulde holdes i Kraft til at faae Sæden i Jorden. De høie Kornpriser have de fleste Bønder her ikke nydt Godt af, da der har været Lidt at sælge, og fra nu af tiil Høsten ville Mangfolldige blive i største Nød for Brødet oog maae kjøbe Kornet af Kjøbmanden. Det er saaledes langtfra, at dette Aar kan kaldes lykkeligt for Landmanden her, der, efter alt 2 Aar at have lidt af Fodermangel, ogsaa sidste Høst avlede temmelig maadeligt, som en Følge af Regnen der udeblev længere end i Jyllands sydligere Egne." Om der fra vedkommende Øvrigheds Side er skeet Indberetning om denne almindelige Nød til regeringen eller ikke, er os ubekjendt,; imidlertid tør man være forsikret om, at ligesom enhver lydelig Klage om almindelig Nød maa vække Regeringens opmærksomhed og fremkalde en Undersøgelse fra dens Side, saaledes kunne da ogsaa de Paagjeldende trygt nære detHaab , at naar deres Trang er befunden at være grundet, de ogsaa ville erholde den fornødne Hjelp, da det aldrig vil kunne miskjendes af nogen Regering, hvor meget det ligger i dens Interesse ved alle mulige Midler at forebygge tiltagende Armod hos landets beboere, naar samme er en Følge af uforskyldt Ulykke.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar