26 november 2016

En slem Karl ved Vesterports Bomhus.

Søndag den 29. juli ved middagstid kørte er par familier ud i besøg, og ved Vesterports bomhus betalte en af selskabet 1 mark hvorpå blev tilbagebetalt seks rigsbankskilling. Men da de rejsende om aftenen atter ankom til Vesterport, troede de at Cerberus var undsluppet fra helvede eller at en af de fatale toldbodhunde var opstået fra de døde. For således bjæffede og skældte en bomhuskarl ved navn Jeppe Pedersen dem i møde, idet han påstod at de om middagen havde givet ham en stor toskilling i stedet for et markstykke og med drøje eder forlangte erstatning samt truede med vagten hvis de ikke adlød. Da vi fuldkommen var overbevist om at have givet ham en mark, eftersom vi ikke engang havde en sådan toskilling, så havde vi godt ved at le ad hans trusler. Desuden burde han vel ved højlys dag have kendt forskellen, og da straks krævet tingen bragt i orden for at have nogen ret til at tale med. Men muligvis er han først hen ad aften blevet oplyst i ånden, så da han kunne fatte den høje tanke, på denne måde at få nogle ekstra skillinger. 

Dog nok herom, man kan jo ikke vide hvorfor karlen gik i drømme, dette er blot en tanke og tanker ved vi er toldfri. Ved hans støjen og folks tilløb blev bomforpagteren selv hr. Lassen opmærksom på det, kom ud og skønt han selv er en meget retskaffen og brav mand, kunne han naturligvis ikke afgøre på hvis side retten var, da han ikke havde modtaget pengene. En anden af selskabet på vognen gav da den grove karl det forlangte, skønt han harmede sig over at se sig nødsaget til for at undgå den skræk hvori børnene på vognene blev sat, at betale en afgift som alt engang var betalt. 

Da denne karl muligvis oftere bruger denne fremgangsmåde som en spekulationshandel, så gøres publikum herved opmærksom på at de er nødt til at bede omtalte karl Jeppe Pedersen at tage briller på i tide og siden tie stille, for kvittering for den betalte bomafgift er han vel ikke i stand til at give. I øvrigt var det at ønske at bomforpagteren afskedigede denne karl og i hans sted antog en anden der ville gøre sig den ulejlighed straks at bese de penge han fik leveret og i alt fald vidste at opføre sig anstændigt mod folk.

(Politivennen nr. 1179, Løverdagen, den 4de August 1838. Side 499-500)


Redacteurens Anmærkning.

De evindelige problemer med betaling af bompengene blev forsøgt ændret i 1839, ifølge Kjøbenhavnsposten fra 22. november 1839:
De Ubehageligheder, der for Vedkommende følge af, at Tiden ikke nøiagtigen betegnes, naar Bomforpagterne ved Byens Bomme kunne om Eftermiddagen begynde at indkræve Bompenge, have foranlediget de 32 Mænds Forsamling til at bevirke, at der bliver indrettet paa de fire Bomhuse ved Portene Uhre, som med en egen Mechanisme særdeles nøiagtig kunne angive det afgjørende Tidspunkt, og som om Aftenen ville blive belyste. - En anden hensigtsmæssigt Forandring er den, at Bomhuset paa Citadelsveien vil blive flyttet ind til Toldopsynshuset ved Indkjørselen til Langelinie. Da nemlig Citadelsveien i den senere Tid er bleven bebygget, idet navnligen Døvstumme- Instituttet der er opført, og Bommen staaer udenfor disse Bygninger, maatte man af Vogne, der fra dem skulde ind i Byen om Aftenen, efter Citadelsportens Lukning betale Portpenge saavel ved denne Bom som ved Stadenss Porte. - Bomforpagtningen indbringer over 19,000 Rbd. aarligen, hvilken Sum anvendes til Dækning af Udgifterne til Renovationsvæsenet. Ligesom denne Skat er en stor Byrde for dem, der hyppigen maae passere Portene om Aftenen og om Helligdagene, saaledes kan man ogsaa have Krav paa, at enhversomhelst hensigtsmæssig Indretning ved dens Opkrævning foranstaltes. Man kan derfor ikke Andet end finde det naturligt, at disse Foranstaltninger af Borgerrepræsentation ere besluttede, uden Hensyn til de Indvendinger imod samme, som kunne være gjorte.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar