23 november 2016

Et stygt Malerie i Jægersborg Dyrehauge.

I tyske aviser og så vidt vises derfra optaget i nogle danske blade, har været indført en fortælling om en tyrkisk slagter der havde dræbt børn og fruentimmer, stegt og solgt kødet som blev nydt med megen begærlighed af hans landsmænd, og at han endelig da hans udåd var opdaget, dømtes til at kødet skulle skæres stykkevis af ham og kastes for hunde. 

På Bakken i Dyrehaven findes udhængt et tableau af detaljerede gyseligheder efter denne fortælling. Således findes afbildet slagterens bopæl og hans udsalgsbutik, hvori kødet findes ophængt. En anden afbildning forestiller slagteren, som holder et lille dræbt barn ved det ene ben. Et tredje viser hvorledes han stikker en kniv i et fruentimmers bryst. På flere findes nogle dræbte personer og endelig er afbildet dommens fuldbyrdelse på slagteren, der er bundet til en pæl mens bøddelen skærer stykker af hans arme og ben og kaster dem for hunde. Desuden findes der endnu nogle andre malerier, som forestiller forskellige personers henrettelse, alt meget blodigt og væmmeligt at beskue. 

Man har vel årsag til at spørge: Er det anstændigt og passende at ophænge sådanne gysopvækkende afbildninger på et sted hvor folk af alle klasser søger hen for at more sig. Når fremmede som besøger Dyrehaven, ser sådant sammen med den gamle blinde kone på Bakken, og den benløse mand der neden for samme i sin vogn gnider en violin, og desuden støder på adskillige betlere, må de da ikke tro at Københavns indbyggere er halvvilde da de kan finde glæde på et sted hvor gyseligheder, menneskelig elendighed, abestreger og støjende morskab udgør et for hver dannet infernalsk ensemble. 

I forrige år var der i Dyrehaven udhængt et maleri hvorpå den sørgelige passage med pigen på Toldboden var afbildet. Men dette skal efter nogle dages forløb på de ansvarliges foranstaltning være taget bort. Underligt er det derfor at omhandlede tableau er blev hængende så længe. For selv om fortællingen muligvis er opdigtet og helten i samme en tyrker, så er dog skuet af samme højst oprørende for enhver der har følelse for menneskelig elendighed.

(Politivennen nr. 1174, Løverdagen, den 30de Juni 1838. Side 410-412)


Redacteurens Anmærkning

Om Kirsten Piils Kilde Sankt Hans-nat berettede Kjøbenhavnsposten den 27. juni 1834:
St. Hans-Nat fremkaldte iaar en usædvanlig livlighed i Dyrehaven. Ved Kirsten Piils Kilde (der alt i flere Aar hiin Nat ikke længer har været besøgt af troende Krøblinge og Værkbrudne), sang og dandsede man lystigt, og i Midnatsstunden udbragte de talrige Kildegjæster Fru Kirstens Skaal. Beværtningsteltene vare fuldt besatte, Dandseboden gjenlød af Musik og Dands, Gyngerne vare i Gang og de meest fordringsfrie Kunst-Præstationer nøde de rigelig Opmuntring. - I de sidste Aar have især Omegnens Landboere søgt hen til en ved den saakaldte Smakkegaard paa Marken imellem Jægersborg og Gjentofte liggende Kilde, hvor de nu vente den Lægedom, de tilforn hentede hos Kirsten Piil. Ogsaa dennegang var den hele Aftenen og udpaa Natten besøgt af talrige Skarer, blandt hvilke mangen Syg og Vanfør med Tro og Tillid drak nyt Haab, medens en national Lystighed ogsaa her gav sig Luft, og mangt et Glædesraab hørtes ved den undervirkende Kilde.
Kjøbenhavnsposten berettede troligt hvert år om tilstrømningen og hvad der blev budt på. Det gik op og ned. I 1836 således, ifølge en artikel fra 21. juni 1836:
Kildetiden aabnedes i Torsdags, og Dyrehaven var de første Søndag uagtet det temmelig ugunstige Veirligt temmelig talrigt besøgt. Skjøndt Antallet af lukkede Fjæleboder iaar er ualmindeligt ringe og Publicum her kun var Valget imellem det tidligere heri Bladet ommeldte forøvrigt seeværdige norske Liniedandserselskabs Forestillinger og en saakaldet Maleriudstilling, mangler Bakken ingenlunde Præstationer af de frie Konster. Foruden Spillet paa det Dennebecq'ske og Mester Jakels Dukketheatre, nogle Sovoyarder med Abekatte, Frederiksteens Fæstning etc. produceres mechaniske og Herkules-Konster under aaben Himmel, og af syngende, jodlende og spillende Viruoser og Virtuosinder findes der en Mængde. Hver af de tre Conditortelte har saaledes sit musikalske Selskab, der paa bedste Maade sørger for Publikums Moro. Det mest søgte er Hr. Monigattis, hvor tre Sangere og een Sangerinde fra preussiske Polen synge og jodle med megen Færdighed, accompagnerende sig paa en Violin og to Guitarer. Hovedet for dette Selskab besidder derhos et ikke ubetydeligt komisk Talent, som især viser sig i hans Udførelse af "der ungarische Haidbauer" o. fl. med Maskering og Action ledsagede Stykker. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar