05 november 2016

"Kjøbenhavns Læsesalon"

(Erichsens Palæ, på Kongens Nytorv).

Denne herlige indretning overgår langt det "aviskabinet" som blev oprettet af litteratus Blok Tøxen i året 1831 og fik så meget bifald, såvel med hensyn til rigt læsestof og dettes forklaringsskrifter som til pragtfuld huslejlighed, god beværtning og ualmindelig prisbillighed. Det var vist nok også en heldig tanke af hr. litteratur Reiersen således mere end at afhjælpe det savn der almindelighed føltes ved nævnte "aviskabinets" snarlige ophør som blev bevirket ved det danske kancellis ikke-tilladelse til Blok Tøxens posttavles trykte udgivelse. 

Adresseavisen, 4. september 1837: Adgangskort til denne Indretning, hvor der stedse findes til afbenyttelse paa Stedet Blade, Tidskrifter og Bøger i det engelske, franske, tydske, svenske og danske Sprog, kunne dagligen erholdes i Localet, Erichsens Palais, i Stuen. Contingentet er 3 mk. maanedligen. Udlaan af Bøger finder Sted Mandag, Onsdag og Fredageftermiddag.

Kun håber man at hr. Reiersen nu snart vil begynde sin udlovede, korte udsigt over de danske og fremmede tidsblades vigtigste nyheder, straks efter posternes ankomst. En sådan aviskerne er nemlig en hovedsag for de fleste der ikke, i det mindste ikke straks efter posternes ankomst, har evne, tid eller lyst til at udpille de ofte tynde kerner af tykskallede avisnødders hærskare, og det udsigt vil derfor også give "Kjøbenhavns Læsesalon" et stort fortrin for alle vore øvrige læseindretninger, navnlig "Athenæum" og "Læseforeningen". Dog tillader anmelderen sig herved at foreslå hr. Reiersen en for alle på en gang hurtig, overskuelig med kridt beskrevet stor trætavle, i stedet for det anmeldte kun for enkelte ad gangen tilgængelige med blæk beskrevne, blot nærsynlige papir. Blok Tøxens valg af en trætavle vandt i det mindste enstemmig bifald. 

Og hermed til slut: Held og lykke over Københavns almennyttige, fædrelandsk og verdensborgerlig almenånd og dannelse fremmende læsesal som hylder Horats gyldne regel: "At gavne og fornøje."

(Politivennen nr. 1116, Løverdagen, den 20de Mai 1837. Side 310-311)

Chr. Erichsens palæ på Kongens Nytorv overfor Magasin. Nu huser palæet Danske Bank. (Eget foto, 2015)


Numrene 1114 og 1115, formentlig fra 6. maj og 13 maj 1837 mangler.

Læsesalonen holdt kun få måneder på Kongens Nytorv. En annonce i Addresseavisen 2. oktober 1837 fortalte om en flytning til hjørnet af Købmagergade og Helliggejststræde 56 (I dag Valkendorfsgade) over for Postgården. 1. november 1837 er en annonce for den nye bopæl, og herefter fortaber sporet sig i aviserne.

Redakteurens Anmærkning

J. K. Blok Tøxen skrev adskillige artikler til Politivennen, hvoraf flere er med i nærværende weblog. I 1831 oprettede han det omtalte "Avis-Cabinet", hvor man for betaling fik adgang til et rum med ophængte aviser. Kjøbenhavns Læsesalon var en efterfølger i Kehlets Kaffehus på Kongens Nytorv.

En artikel i Adresseavisen 5. juni 1837 (der også blev publiceret i Kjøbenhavns Commissions- Tidende 19. april 1837) gav et indblik i hvad man kunne forvente sig:
Foruden de vigtigste nye Skrifter i det danske, engelske, franske tydske og svenske Sprog, forefindes ogsaa til Gjennemlæsning følgende Blade og Tidskrrifter: Morning Cronicle, the Metropolitan Magazin, Literary Gazette, Portfolio, English Theater, Edinburgh Review, the posthumous Lettrees of the Rekvick-Club, the Library of fiction, Sketches by "Boz" - Journal des debats, Revue de Paris, la france dramatiqve, le voleur, Laterna magiqve; - Börsenhall, Hb. Correspondent, neue Zeitung, alg. Zeitung, der Freischüss, Pr. Staatszeitung, Alt. Mercurr, Kieler-Correspondent, Itzehoer Wochenblat, literarische Blätter der Börsenhalle, Phönix, Europa, das Ausland, Mitternachtszeitung, Politisches Journal, Bibliographie für Deutschland, Brans Mescellen, Krelings engl. Bibliothek; - alle kjøbenhavnske Blade og Tidskrifter, Hempels og Thomsens Avis, Veile, Aalborg, Aarhuus, Randers, Viborg, Helsingørs, Roeskilde og Vestsjællandske Avis; - (Aftonbladet, Statstidningen, Götheborg Handelstidning, Upsala Literaturtidning ventes nu med det første). Contingentet er 3 mk. om Maaneden, som regnes fra den Dag, man tegner sig. Adgangskort erholdes hos
J. R. Reisersen
Erichsens Palais, i Stuen
"Sketches by "Boz" er Charles Dickens, og det interessante er at det formentlig er første gang han nævnes på dansk. Udvalget må siges at have været imponerende. Måske var det grunden til at den lukkede - at det blev for meget for censuren? Eller måske økonomi? Det får stå hen i det uvisse.

I Krak 1837 optræder cand. philolog. J. R. Reiersen, Holmens Canal 249.

Kongens Nytorv så ellers ikke for godt ud, hvis man skal tro en artikel fra Kjøbenhavnsposten den 18. juni 1837:
Kjøbenhavn, den 18de Juni 1837. - Kongens Nytorv har nu ligget saa længe brak, at der kunde have været taget flere end een Afgrøde, hvis det var blevet lagt ud til Sæd, ja Bønderne kunde maaske endog været komne herind for a lære et fornuftigt Sædeskifte. Men da det dog formodentlig ikke er Meningen, skjøndt det var langt behageligere for de Omkringboende end den nuværende Sandflugts Tilstand, der, naar det efter et Par Dages Tørveir blæser det allermindste, nøder dem til at holde alle Vinduer lukkede, hvis de ikke ville have deres Værelser og Meubler tilsmudsede, kan man med Føie spørge: naar ophører dette uanstændige Vidnesbyrd om de vedkommende Autoriteters Uendelighed og Ubestemmelighed, naar skal vort første Torv ikke længere ligge til Skandal for Enhver, der gaar over det? skal der i denne Sommer gjøres ligesaa lidet for dets Istandsættelse som i de sidst foregaaende? skal til Vinteren atter dette ufremkommelige Søle indtræde, som man ikke kan vade igjennem uden med store Fiskerstøvler? Vi vente derfor, at der snart, meget snart, vil skee en Forandring til det Bedre, og det forekommer os, at blandt de Forslag, der ere komne til Publicums Kundskab, er følgende det, der sikkert vil have de fleste Stemmer for sig. Man har nemlig foreslaaet at anlægge rundt om Hesten en med Jerngitter indhegnet Blomsterhave med 4 smaa Bassins. Torvet vilde derved faae en Forkjønnelse, og Hesten, denne store Anstødssteen, kunde forbllive paa sin Plads og saaledes de pecunaire Vanskeligheder og maaskee materielle Umuligheder, der ere forbundne med dens Løftning, undgaaes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar