06 januar 2017

Spørgsmaal.

Da opsynsmanden i et vist arbejdshus der tillige er stiftelse for gamle og svage personer af begge køn, holder så strengt på sin pligt at han dels forbyder de af byens folk der enten har en pårørende i denne stiftelse, eller som af medlidenhed vil forunde en eller anden af lemmerne et måltid mad, at komme ind i denne helligdom undtagen til bestemte tider, eller når nogen sender et barn derind, da er det endog sket at der er blevet lukket, og barnet har måttet forblive i arrest til at tiden på hvilken oplukningen finder sted, var for hånden. 

Tillige forbydes det lemmerne at komme ind, hvilket er højst urigtigt, da flere af disse har steder at gå på hvor de går lidt til hånde og hvor de har deres føde. I stiftelsen får de intet siden at bespisningen dette sted blev til mængdens tarv afskaffet. Det synes derfor underligt at man vil således indespærre fredelige gamle mennesker der skal ud i byen for at passe deres dont. Og må det i sandhed være hårdt for personer der har været i borgerlig stilling og på grund af det at han enten mangler borgmesterens yndest eller andre fornødne rekvisitter, må søge ly på sine gamle dage i et fattighus, ja da siger jeg det må være hårdt at blive holdt i et sådant fangenskab og at høre grovheder af en udannet og plump portner eller opsynsmand der kun har været vant til at prygle rekrutter. Det vil sige den tid de af sådanne karle behøver at modtage prygl. Da dette synes lidt temmelig umoralsk, tillader man sig at spørge de ansvarlige om det er med deres vilje at sådant sker og om det stemmer over ens med en god orden.

(Politivennen nr. 1427. Løverdagen, den 4de Mai 1843. Side 277-278). 

Redacteurens Anmærkning

Der kan fx være tale om Garnisons Arbejdshus, Holmens Sogns Arbejdshus og Bredgadens drengeskole, Vor Frue Sogns Arbejdshus eller Trinitatis Arbejdshus. Måske Ladegården.

Arbejdshuse fandtes også i hertugdømmerne, ifølge Kjøbenhavnsposten den 20. februar 1836:
I Altonauer Mercur af 11te dennes læses følgende Beretning: "Som man erfarer har der i Sognet Drelsdorf, i Landskabet Bredstedt i Hertugdømmet Slesvig, allerede i to Aar exisiteret en Arbeids-Anstalt, i hvilken de arbeidsførlige Fattige finde en hensigtsmæssig Beskjætigelse, og som roses meget, saavel i Henseende til Organisationen som til Bestyrelsen. Til Locale benyttes et Bondehuus, og det synes overhovedet, at den hele Anstalt, hvis Stifter og styrende Aand Pastor Bruhn nævnes, er bragt i Stand og vedligeholdes uden store Bekostninger, ligesom og uden megen Larm, meest ved Vækkelsen af moralske Kræfter og Benyttelsen af forhaandenværende Midler. Som en veldædig Følge af denne Anstant anføres navnlig, at siden dens Oprettelse Fattig-Byrden ikke ubetydelig har aftaget. Gid dette exempel og mangt et enkelt af lignende Art, fjernt og nær maatte finde Efterlignelse, og at isærdeleshed den Aand, af hvilken det er fremgaaet, maatte virke ansporende. Thi man kan ikke ofte nok gjentage det: det Onde, vi under den tiltagende Fattigdom have at bekjæmpe, er, efter sir indre Væsen, et moralsk, af hvilket det hele Samfund laborerer. Det kan derfor ogsaa kun bekjæmpes ved Opbydelsen af de moralske Kræfter i Samfundet, og det beroer derved mere paa Mennesket og dets Villie, som rigtignok maa begynde hos sig selv, end paa ængstelig Tilveiebringelse af ydre Midler. Hvor den rette Villie findes, vil det heller ikke mangle paa Midler, ja med hvert Skridt fremad ville Midlerne voxe med Kræfterne." - Om et ligeledes til Fattigforsørgelse sigtende, beskedent Forsøg, som i Kellinghusen er kommet til Modenhed paa Kongens Fødselsdag, meddeler "Itzehoer Wochenblatt" Beretning. Der har nemlig dannet sig en Forening af frivillige Fattigvenner til det Øiemed: at afværge Betleriet af Børn ved at tilbyde disse et Aequivalent derfor. Siden den 5. December f. A. modtage allerede 30 til 40 Børn, mod et Beviis fra deres Lærere, der bevidne, at de uafbrudt have besøgt Skolen hele Ugen, hvert et Brød hver Løverdag. De dertil fornødne Fonds sammenbringes ved Salg og Udstilling af Lodder, hvilket første Gang allerede har indbragt 262 Sk. Cour. Trækningen selv fandt Sted paa Kongens Fødselsdag og Gevinsterne bestode i Haandarbeider og andre nyttige ting. Bestyrelsen af det Hele havde tre unge Damer overtaget, i Forening med en Regskabsfører og en Secretair."
Ligeledes i Assens, ifølge Kjøbenhavnsposten 23. november 1823:
Arbeidsanstalten i Assens. (indsendt)
Paa en embedsreise, Indsenderen sidste Efteraar foretog i Fyen, havde han Leilighed til ogsaa at tage Arbeidsanstalten i Assens i Øiesyn. Denne Stiftelse, der først med dette Aars Begyndelse raadte i Kraft, har med en aldeles liden Driftscapital bragt det saavidt med dens Fabrication, at det maa tildrage sig Enhvers Opmærksomhed i høieste Grad, der beseer denne priisværdige Anstalt. Der fabriceres flere Sorter uldne Tøier, Lærred, Dynevaar, Hestedækkener, Flonels Skjorter, uldne Strømper samt Læder- eller saakaldte Trætøfler; der er og nys indrettet tvende Væverstole, hvortil er engageret en duelig Væversvend til den ene og til den anden skal et af Lemmerne (samtliges Antal ere 36) oplæres. Den Orden, Reenlighed og Virksomhed, der finder Sted, er roesværdig. Stiftelsen staaer under Administration af 8 blandt Byens hæderligste Borgere, nemlig Dhrr. Agent Bruun, Capitain v. Kühle, Forligelsescommissair Dreyer, Consul Jacobsen, Brandiinspecteur Schwartz, kjøbmændene Smith og Hannibal samt Farver Detlefsen, der stedse skifte med at have daglig inspection; ogsaa er ansat en Opsynsmand og Mester, der tillige er Spisemester. Regnskkabsføringen og Correspndancen har et af Medlemmerne, Hr. Consul Jacobsen, med megen Opofrelse paataget sig, hvilket saameget mere er et skjønt Træk af Uegennyttighed. Disse hæderlige Bestyrere af Stiftelsen fortjene vistnok det Offentliges Tak herfor.
I November 1836. X...r.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar