27 januar 2015

Middel til at redde mange gode Bøger fra Undergang

(Efter indsendt)

I en tid hvor næsten alle levnedsmidler længe har holdt særdeles høje priser og vedbliver at være det sammen med livets første bekvemmeligheder, aftager bøgers værdi påfaldende. Det er i disse tider ikke sjældent at se at tobaksfabrikanter og detailhandlende køber komplette videnskabelige værker og andre almennyttige skrifter for en så ringe pris, at de bruges til poser, kræmmerhuse o. lign.


At se Professor og Admiralitets-demicus Dr. Herholdt "Betragtninger over det Spörgmaal om Mennesket seer kun med et Öie ad Gangen, eller med dem begge tillige?" (Det Kongelige Danske Videnskabernes-Selskabs Skrivter for Aar 1805) anvendt som pose, kræmmerhus og deslige, skærer i enhver bogelskers inderste. Det kunne være et sådant værk, artiklen hentyder til.

Samtlige kongelige embedsmænd og kontorister, underofficerer såvel som de studerende, der ellers ingen egen formue ejer, har i denne tid nok at gøre med at skaffe sig de første fornødenheder. Det kan for den ugifte beløbe sig til årlig 250 til 300 rigsdaler, heri kan der kun beregnes lidt til uskyldsglæder, og som følge af det kun lidt til at sætte i bøger eller videnskabelige værker.


Det er en sandhed, der intet behøves for at bevise, at læsning af gode bøger bidrager væsentlig meget til at oplyse, forædle og danne det menneskelige hjerte, berige det med kundskaber og aflede hang til lediggang og dens visse sørgelige uudeblivelige følger, .

Jeg giver mig herved den ære ærbødigt at fremsætte en ide for publikum til at redde mangt et videnskabeligt værk og mange almennyttige skrifter fra så skændig en medfart som ovennævnte.


Det vil især bero på høje ansvarlige direktioner, kollegier og på publikum om redningsværket vil blev iværksat eller ikke.


Det almennyttige og veldædige Frederiks Hospital såvel som Accouchementshuset mangler begge bøger til de syge og rekonvalescenterne af begge køn, og gode bøgers læsning ville vist under visse bestemmende specielle regler i flere henseender være en medlægedom.


Sø- og landetatens vagter, ravelinsvagterne iberegnede, ville for en ubetydelig sum kunne udstyres med en del passende skrifter.


Ligeledes kunne Danmarks og Norges provinser for nogle få 100 rigsdaler blive forsynet med en ikke ubetydelig samling hvert sted til brug og betjene de små underembedsmænd og betjente i ovennævnte provinser.


Til at fremme munterhed og virksomhed i vores arbejdsanstalter under fattigvæsnet, ville gode passende forelæsninger af bøger for de arbejdende måske ikke bidrage så lidt,. Især hvis nogle af vores ædelttænkende, efter højere anmodning indbudte studerende forenedes om at læse nogle timer for de nævnte fattige arbejdende. For en ringe sum ville de høje ansvarlige være i stand til at købe en betydelig del til nævnte brug passende bøger.

Hvis denne ide kunne blive og blev iværksat, hvor opmuntrende ville det ikke være for den lære og videnskabernes dyrkere både i nu- og fremtiden, af hvilke gavnlige følger mulig for statssamfundet, især i moralsk henseende, og bidragende til huslig lyksalighed, .

Indkøbet af bøgerne kunne fra tid til anden, når der var bogauktioner, ske af den ansvarlige kommissionær, samles og tilstilles efter sin bestemmelse hvert sted.


Vores lærde ville vist med fornøjelse give vedkommende forslag til hvilke skrifter der passede hvilket sted, når de bare blev anmodet om det. Ligesom indsenderen heller ikke tvivler på, at en af vores bekendte patrioter ikke ville undslå sig for at påtage sig realiseringen af denne ufuldstændige ide, ved at fornemme hos det kongelige vestindisk-guinesiske rente- og generaltoldkammer, direktionen for det kongelige Frederiks Hospital, og hos direktionen for stadens fattigvæsen, deres meninger med tilbud at besørge indkøbet af bøgerne, at fremlægge specielle regler, der efter at være blevet vedtaget, burde ved udlåningen finde sted, osv.

Denne patriotiske dåd ville vist forskaffe ham tusinde erkendtlighed.


Sluttelig kun dette mit varme ønske: Gid det må ske!


(Politivennen nr. 379, 27. juli 1805, side 6022-6026) 

Redacteurens Anmærkning

Accouchementshuset 

Ifølge ODS er der formentlig tale om Fødselsstiftelsen.