23 januar 2016

Begjering til Vedkommende ved Assistencehuset.

Da førstkommende mandag den 13. i denne måned er den ulykkelige dag for mange, da deres gods der i år og dage har været udsat på Assistenshuset og endnu ikke indløst, skal bortsælges, og ikke alle ønsker personligt at afhente det mulige overskud som kan fås af pantet ved auktion, men sender et bud i denne anledning med assistenshussedlen, så var det at ønske at de ansvarlige bestyrere ville meddele enhver under deres hånd en kortfattet skriftlig erklæring der viste hvad der havde været lånt på pantet, samt de afdragne renter, auktionsomkostningerne og hvad det ved auktionen var udbragt til. 

Dette ville ikke alene have den nytte at når buddet havde flere forskellige sedler, det da kunne gøre regnskab for enhver især. I særdeleshed når de tilhørte forskellige personer. Men det ville også berolige modtageren der på en sådan måde kunne holde kontrol med sit bud. Når til sådanne afregningssedler var trykte blanketter (og disses bekostning ville være ubetydelig, man kunne jo endog tage 1 skilling pr styk), ville deres udfyldelse være en bagatel mod den beroligelse de skænkede mange familier.

(Politivennen nr. 454. Løverdagen den 11te September 1824, s. 9136-9137)

"Førstkommende mandag den 13. i denne måned er den ulykkelige dag for mange, da deres gods der i år og dage har været udsat på Assistenshuset og endnu ikke indløst, skal bortsælges." (Det Kongelige Privilegerede Assistenshus på hjørnet af Nybrogade og Boldhusgade. Som det så ud dengang og nu. Eget foto, 2015)