26 februar 2016

Rotter på Assistenshuset.

En pålidelig mand beklagede sig forleden dag over skødesløshed ved Assistenshuset i følgende fortælling:
"Min søn som er meget øm over sine klæder, pantsatte sin bedste kjole på Assistenshuset for at have den i sikker og god forvaring fordi han rejste på landet med flere andre kjoler der var aftalt på det nøjeste hos den franske skrædder for 66 rigsbankdaler, 2 mark 11½ skilling for møls og tjæres antændelse. Da kjolen blev indløst, fandtes at den ene lomme, hvori formodentlig gemtes noget brystsukker, var ædt op af de tyrkisktænkende rotter, hvilken malheur vel ikke ville have fundet sted når huset var forsynet med katte eller man havde anvendt det simple middel at sætte vand for rotterne, da det er bekendt at rotterne ikke skærer klæde eller papir når de ikke savner drikke."
Fortælleren var af den mening at Assistenshuset bør være ansvarlig for det pant der indsættes og altså i dette tilfælde godtgøre tabet. Herpå vil indsenderen ikke indlade sig mere vidtløftigt, men efterligne hr. Baron Wedel-Jarlsberg i blot at fortælle utøjets gerninger.

(Politivennen nr. 513. Løverdagen den 29de October 1825, s. 10115-10117)

"Min søn pantsatte sin bedste kjole på Assistenshuset for at have den i sikker og god forvaring fordi han rejste på landet med flere andre kjoler der var aftalt på det nøjeste hos den franske skrædder". (Assistenshuset. Eget foto, 2015)


Redacteurens Anmærkning

Den nævnte baron kan være Fritz Wedel Jarlsberg. Under den kortvarige lempelse af trykkefriheden i årene op til 1799 ivrede han for denne. Ifølge Wikipedia havde han i 1821 udgivet et skrift med tvivlsomme idéer nationale økonomis forbedring. Det var gennem censur i Kancelliet, men blev udgivet. 

Den 8. marts 1845 var der en stærkt sarkastisk og kritisk artikel om Assistentshuset i Kjøbenhavnsposten:
Den kgl Velgjørenheds-Indretning, Assistentshuset, hvor fattige Folk mod circ. 12 Procent kunne faae Laan paa Panter til en Fjerdedeel af sammes Værdi, vil paa Mandag begynde den Auction over uindlæste Panter fra 1843, som allerede for en Maanedstid siden var bestemt at skulle afholdes, men som blev udsat af pure Barmhjertighedshensyn til de mange Fattige, der formedelst den haarde Vinter ikke havde seet sig istand til at indløse deres Panter. Siden har Vinteren rigtignok været dobbelt streng og Leilighed til Fortjeneste været aldeles berøvet mange tusinde Fattige, saa at de, i Stedet for at kunne erhverve noget Overskud til derfor at indløse deres forfaldne Panter, eller fornye Sedlerne, som det kaldes i de Fattiges Sprog, kun have været istand til kummerligen at friste Livet ved end yderligere at tage deres TIlflugt til denne kgl. Velgjørenhedsanstalt, der tager c. tolv Procent. - Assistentshuus-Barmhjertigheden er ikke desto mindre nu ude; nu efterat de fattige Laantagere med tolv Procent have havt den Tantalusqval i flere Uger forgjæves at nære Haabet om at kunne gjenerholde deres Eiendele. - Vi skulle ikke bede Directionen, eller hvem der ellers raader over Auctionens Afholdelse, om en ny Udsættelse; lad Auctionen kun blive holdt netop nu, da det er blevet dobbelt ubarmhjertigt at afholde den; det vil bidrage saa meget til at aabne Øinene paa Folket for hvad det er for en velgjørende Indretning denne kgl. Laaneanstalt til circ. tolv Procent, som efter halvandet Aars Forløb bortauctionerer de haandfaaede Panter, der ere tre-fire Gange saa meget Værd, som det derpaa givne Laan. - Imidlertid vil man derved jo ogsaa overbevises om, at Assistentshuset i alt Fald ikke er en saadan Indretning, hvorved Statskassens Midler letsindigen forødes.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar