01 marts 2016

Brudstykke af en fremmed Reisendes Bemærkninger over Kjøbenhavn.

Da det er meget sjældent at danskerne roses for opfindelser og nyttig industri, griber man desto hellere lejligheden til at meddele en udlændings bemærkninger over et par danske borgere der har udmærket sig i så henseende.

Den udlænding som efter 52 års forløb atter besøgte København, har efter sin hjemkomst til sit fædreland i et brev til en ven her i staden, fremsat adskillige bemærkninger om de forandringer og forbedringer han havde fundet på sin sidste rejse her i landet.


Et brudstykke af dette brev vil man her levere, i tro oversættelse:"Under mit første ophold i København fandt jeg at øl ikke blev solgt på andre steder end hos spækhøkere og de såkaldte øltappere i potte- og glasvis. Som en følge heraf var øllet som oftest dovent. Udsalgsstederne (Bierschenken) og behandlingsmåden kun lidt indbydende. Under mit sidste ophold derimod fandt jeg mange, muligt endog for mange, øludsalgssteder.For det meste i alle gader, hvor man får godt afproppet øl af forskellige sorter tilforskellige priser. Hos disse hersker vel mere og mindre orden og renlighed. Men dog overgås de alle deri af det som findes i gården nr. 7 på Vestergade som tilhører hr. brygger og ølhandler Jensen, der var den første der begyndte på at sælge godt afproppet øl i flaskevis. Hans udsalgssted er bekvemt indrettet og højst propert, og hans øllager der grænser tæt til samme, fri for fugtighed og al øllugt samt i det hele såvel indrettet at jeg på mine mange og idelige rejser ikke har set noget der kunne sættes ved siden af samme. Ved det meget nyttige apparat han har opfundet, bevirkes at gæres (Braus) som stiger op af fustagerne, samles i et i apparatet værende rum hvorfra det øl, som skilles fra gæren, igen flyder ned i fustagen uden at det mindste går til spilde. Således ser man i hans lager træerne rene og tørre uden at være tilsølede af gær og øl, så at jeg har set et lager af 32 fustager øl, hvis gulv var så aldeles tørt at man ikke sporede en eneste dråbe der var spildt, eller som kunne give mindste øllugt fra sig.

Foruden de fordele som denne nyttige opfindelse har til følge, nemlig med hensyn til renligheden, afgiver den endnu større ved den besparelse som apparatets brug bevirker, da man regner at der på enhver fustage tabes fra 1 til 2 potter øl under gæringen. Tager man nu hensyn til den mængde større og mindre fustager øl der årligt udleveres til salg til Københavns samtlige bryggerier så indser man let hvilken betydelig sum dette apparat når det indføres overalt, kan bespare, og at opfindelsen af samme ikke bør anses for uvigtig så man an undre sig over at man endnu ikke i offentlige blade har set dette apparat omtalt eller anprist *). Ligesom hr. Jensen var den første der begyndte at sælge afproppet øl, således har man også efter at han selv havde begyndt at brygge, ham at takke for at man nu kan få godt og velsmagende øl af forskellige sorter. For kappelysten, denne moder til så meget godt, ansporede hans kolleger til at bestræbe sig for bedre øl end før, i håb om ligesom han at få større afsætning.


En anden man der også har gjort sig fortjent ved en gavnlig industri, noget der især var mig påfaldende da jeg derved har lidt et betydeligt skær i den afsætning af pap jeg før havde til Danmark, er hr. bogbindermester og papirfabrikant Lappé.


Som bekendt blev de fleste, ja næsten alle pap før sidste krig bestilt fra Holland. Samfærdslen med dette land under krigen højst vanskelig for ikke at sige umulig,og man følte da savnet af pap til bogbinderarbejde, farvere og flere i høj grad. Man kunne ikke få hollandsk pap, og man måtte da hjælpe sig med at sammenklæbe flere lag karduspapir, hvilket tog lang tid uden derfor at erstatte savnet af fremmede pap. 


For nu at afhjælpe dette så følelige savn af denne nødvendighedsartikel forhandlede denne mand sig til papirsaffald og papstrimler hvoraf han forfærdigede pap og gjorde således denne fremmede artikel helt overflødig, og det endog efter at krigen var endt, og søfarten igen fri. Hans pap har endog den fordel fremfor de hollandske at de er mere glatte end disse. Ved denne agtværdige mands opfindsomhed forarbejdes der nu i Danmark en artikel for hvilken der før gik betydelige summer ud af landet."

Indsenderen der er bosat i København, men som først af ovennævnte skrivelse om denne hr. Jensens opfindelse og sammes nytte, ilede med at tage hans øllager og det beskrevne apparat i øjesyn, og fandt da at begge dele på det nøjagtigste svarede til vores udlændings beskrivelse. Hr. Jensen der med megen velvilje vist mig som en ham ubekendt person til rette og gjorde mig bekendt med apparatets indretning og brug, lovede tillige at han med lige velvilje ville vejlede enhver der måtte ønske at tage samme i øjesyn. 

Ligeledes har indsenderen af sagkyndige fået vished om at brevskriverens ytringer om hr. Lappé er rigtige og velbegrundede.


Indsenderen der har anset det for sin pligt at bringe disse driftige og fædrelandselskende borgeres gavnvirkende dåd til offentlig kundskab, kan ikke tilbageholde det ønske at vedkommende kollegium efter indhente de pålidelige beretninger fra sagkyndige mænd, ville bevirke at førnævnte agtværdige danske mænd blev hædret eller belønnet på en måde der kunne anspore flere til at befordre nyttige opfindelser og gavnlig industri i vores så elskede Danmark.

*) Heri fejler beskriveren. For i Dagen nr. 288 for forrige år findes underretning om og en slags beskrivelse af dette apparat.


(Politivennen nr. 523. Løverdagen den 7de Januar 1826, s. 1-7)

Redacteurens Anmærkninger

Vestergade 7 skiftede i 1859 nummer til Vestergade 2.Hr. Jensens ølhandel er revet ned. Det nuværende hus Obels Gaard ved Gammeltorv er fra 1923.

Hr. Jensen er formentlig Lars Jensen der havde et bryggeri i Vestergade 2. Nørre Kvarter med Vestergade og Nørregade var traditionelt bryggernes gader fordi man anså vandet under det for at være af det bedre i København. I slutningen af 1700-tallet var der omkring 28 bryggerier alene i Nørregade. På artiklens tidspunkt var dette dog faldet drastisk. Nørre Kvarter havde kun 8 bryggerier tilbage.