07 marts 2016

Nørrebro.

Flere har undret sig over at denne bro som betragtes som en af Københavns forstæder, helt mangler en væsentlig nødvendighed: Belysning.

For anmelderen af dette er det ligeledes ubegribeligt hvorfor Nørrebro som har den største passage af kørende og ridende, skal savne dette gode da Vesterbro både har en del lygter samt vægter til at passe dem.


Da Nørreport nu står åben vinter og sommer hele natten og som sagt den meste passage finder sted gennem denne port, så var det ikke så urimeligt gennem dette blad at fremkomme med det ønske at denne bro måtte forsynes med 25 til 30 lygter, NB noget bedre indrettet end Københavns almindelige gadelygter der kun afgiver en meget sparsom belysning. Disse lygter burde anbringes fra Nørre Fælled til Fæstningsbroen og fra Assistenskirkegård til noget forbi Blågård.


Nørrebro bebos af en del familier både vinter og sommer, og flere familier og selskaber har sommerværelser der. Det er derfor meget ubehageligt både for den ene og anden i mørke sommer- og vinteraftner at vandre i mulm og mørke.


Anmelderen er overbevist om at Nørrebros beboere med største velvillighed ville yde en passende lygteskat samt underholde 1 til 2 vægtere der kunne passe lygterne og nogenlunde påse orden.


Man foreslår at anbringe 6 lygter fra enden af Nørre Fælles til hjørnet hvor vejen går til Peblingesøen, 5 lygter derfra til Peblingesøen, på broen over søen 6 ditto, i alleen 6 ditto, samt 5 til 6 stk. ved Blågård. I alt henved 28 til 30 lygter. Udgifterne til et så ringe antal lygter vil ikke forvolde Nørrebros beboere nogen frygtelig afgift. Og da forpagtningen af Nørrebros bom i flere henseender afgiver en klækkelig fortjeneste, så burde en del af denne lygteskat falde på bomforpagterne. For de kunne da vente at flere kørende, ridende og gående ville passere fra og til Nørrebro når man fandt den belyst.


Det ville vist nok være Nørrebros beboere højst kært hvis en sådan foranstaltning snart måtte finde sted. Og skal det glæde anmelderen om de høje vedkommende ville tage dette forslag i overvejelser.


(Politivennen nr. 550. Løverdagen den 15de Juli 1826, s. 447-449)


Redacteurens Anmærkning

En lignende artikel findes i Politivennen nr. 661, 30. august 1828: "Bøn om Belysning paa Nørrebro" s. 574-576. Heri henvises til tidligere artikler og konstaterer at der ikke er sket noget på trods af Nørrebros vækst og at der er ved at blive opført et teater.