17 september 2016

Et billigt Ønske, som vistnok opfyldes af dHerrer Synagogeforstandere.

Den priselige skik som gives medhold i Moselov, nemlig at kønnene bør være aldeles adskilte under gudstjenesten, er rigtignok indført i den nye hovedsynagoge, ligesom dette også før var tilfældet i interims synagogerne. Men af hvad grund man uden nytte har bortskaffet det anordnede forhæng som bør adskille mandfolke- og fruentimmerkirken, det kan ikke indses. Referenten der lever blandt en herværende respektabel mosaisk familie, hvoriblandt der befindes 7 damer, er af samtlige disse så ofte og inderligt anmodet om offentligt at anmode de respektable hr. forstandere for synagogen om snarest muligt at drage omsorg for at forhæng anskaffes for fruentimmerkirken, hvilket på ingen måde kan forhindre eller bebyrde de derværende andægtige der derimod bliver fritaget for den højst upassende og næsvise beskuelse af de mange bebrillede og ubebrillede gamle og unge herrer som vist nok gjorde bedre i at rygte deres kald udenfor, men ikke indenfor Gudshuset. At det er de ansvarlige magtpåliggende at bortrydde alt profant sammesteds fra, tror og håber referenten og beder derfor: lad ikke ordet blive en røst i ørken.

L. Baruch. 


(Politivennen nr. 964, Løverdagen den 21de Juni 1834, s. 456-457) 


Redacteurens Anmærkning

Artiklen blev citeret i flere andre aviser, bl.a. Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende, 1. august 1834.

I Kjøbenhavnsposten 19. juli 1834 er en artikel, underskrevet af L. David Baruch. Heri anføres det at forstanderne af kancelliet har fået afslag på et særligt politi i Synagogen, og at man i stedet skal rekvirere det almindelige politi hvis nogen skal udvises. Af artiklen fremgår også at der skulle have været rekvireret politi i ugen før:
Politie i Synagogen
Forstanderne for det mosaiske Troessamfund herværende Synagoge havde, for henved 6 Maaneder siden, indgivet Ansøgning til det Kongelige danske Cancellie om Tilladelse til i Synagogen at agere et indvortes Politie, eller at tildeles lovgivende, dømmende og executiv Myndighed (saaledes skulde t. Ex. Betjentene bære Skildte). - Ved naadigst Resolution, der er communiceret Forstanderrne den 16de f. M., er denne deres Ansøgning afslaaet, hvorhos det er samme tilkjendegivet, at de fremdeles "ikke maae udvise Nogen af Bedehuset, men i Tilfælde af at Uorden finder Sted, have at reqvirere Politiet", og det, som det hedder, "for at forebygge Misbrug." Uagtet beviisligen igen Uorden kan siges at have fundet Sted, har det dog behaget den ældste Forstander at reqvirere Politie i den sidstforløbne Uge, og vare Betjentene i Mandags posterede i selve Bedehuset. At denne Fremgangsmaade, hvorved Medlemmer af Menigheden, underderes Andagt i Gudshuset, underkastes et utidigt Politie Opsyn, maa have og har vakt villig Indignation blandt Menighedens Medlemmer, er vistnok ligesaa rimeligt, som det synes indlysende, at Forstanderrnes Forhold tør kaldes upassende, om ikke uforsvarligt.
L. David Baruch.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar