23 oktober 2016

Om Musikken i Rosenborg Have.

Københavns indbyggere må vist nok være meget taknemmelige for at der om sommeren hver søndag eftermiddag opføres en smuk militær musik i Rosenborg Have, hvortil enhver anstændig klædt har adgang. Men man må virkelig beklage at denne lige så uskyldige som behagelige nydelse kun kan blive et ringe antal til del. For anmelderen har flere gange erfare at at når man ikke vil trænge sig ind i den tætsluttede masse af barnepiger med børn, landsoldater osv. der tæt omgiver de musicerende, kan man i en afstand af 30 skridt fra musikken ikke skelne hvad der spilles, kun enkelte afbrudte toner og dundren af den store tromme er hvad man der kan få at høre. Årsagen hertil er at de musicerende er placeret på en fugtig plads mellem træerne der ligger lavere end kavalergangen og hvor musikken ganske bliver indesluttet af publikum så at al resonans forhindres og lyden ikke kan udbrede sig til siderne.

Man vover derfor at anmode de ærede ansvarlige hvorunder dette sorterer, om at afhjælpe denne mangel, hvilken man mener bedst kan ske ved at opføre en forhøjning enten af opkastet jord eller af planker hvorpå musikken kan anbringes omtrent 3 alen højere end de omkringstående.

(Politivennen nr. 1075, Løverdagen, den 6te August 1836. Side 507-508)Redacteurens Anmærkning

I 1833 var haven blevet beriget med sundhedsbrønde, ifølge Kjøbenhavnsposten 27. juni 1833:
Det allerede en Tidlang i Kongens Have under Arbeide værende Anlæg til Tilberedelse af kunstige Mineralvande heeri Staden er nu saa vidt fremmet, at det vil vorde aabnet i Løbet af næste Maaned, saavel for dem, som paa Stedet ville drikke Mineralvandet, som for dem, der ville kjøbe deraf til Brug udenfor Indretningen. De dertil fornødne Bygninger, med hvilke vil blive forbundne en rummelig Promenadesal, ere nu fuld færdige. Indretningen skal føre Navn af Rosenborg Sundhedsbrønde. Som brøndlæge fungerer Hr. Livchirurg Holmer, der fortrinligen har beskjæftiget sig med Læren om de mineralske Vande, og paa sine Reiser søgt at forskaffe sig en nøiere Kundskab til de berømteste Sundhedsbade og Brønde udenlands. Foruden de Sundhedsvande, som alene drikkes paa Stedet, nemlig: Carlsbader og Emdser, ville Marienbader, Eger, Pyrmonter, Spaa'er, Selterser, Salzbrunner, Geilnauer, Fachinger, Pullnaer, med flere tydske Mineralvande kunne leveres omtrent til det Halve af de gangbare Priser. Betalingen for de egentlige Brøndgjæster, som paa Stedet drikke Vandet, vil blive fastsat til 4 Rbd. ugentligen.
Kjøbenhavnsposten, 6. juli 1833 beskrev Rosenborg Sundhedsbrønde. Det lå ved Gothersgade tæt ved ekcerserhuset, 140 x 14 alen, to pavilloner med sidefløje, og en mellemliggende 60 alen lang promenadesal. Det indeholdt et "aftrædelsesværelse for herrer og et for damer" 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar