22 oktober 2016

Uordener

På Nørrebro klages der over at beboerne i nærheden af gården nr. 41 forskellige gange er blevet foruroliget ved gevær- eller pistolskud. Fx den 7. juli om morgenen da alle naboer derved blev opskræmte fra deres ro, og skrækken havde en aldeles skadelig indflydelse på et nervesvagt individ. Og ligeledes den 12. i denne måned om eftermiddagen. Sådant skyderi tør vist næppe finde sted i indesluttede haver eller mellem bygninger. For ikke at tale om de ubehagelige følger som kunne opstå deraf for svagelige personer, tror man at vores gode politi ikke vil give nabo i nabos hånd, hvilket let kunne blive tilfældet hvis en sådan brug af skydegevær i øvet eller uøvet mands hånd blev almindelig. Ligesom man tvivler på at et velordnet brandvæsen kan tillade sådant. I øvrigt havde vi hørt så meget om den kongelige vildtbanes udstrækning og at der på den intet skud turde gøres uden af de privilegerede, så at det også i denne henseende forekommer os besynderligt at der falder skud på oven nævnte sted.

 (Politivennen nr. 1073, Løverdagen, den 23de Juli 1836. Side 468)


Nørrebro 1823-24. Nr. 41 lå på Fælledvej, ca. midt i husrækken nord for Store Ravnsborg. Søerne anes nederst, Nørrebrogade i venstre side af billedet. Fælleden var dengang stedet hvor alskens militær holdt øvelser.
 

Redacteurens Anmærkning

Ifølge Stadsarkivets kort over Nørrebro lå nr. 41 på Fælledvej, siden mod Søerne og ca. midtvejs mellem det nuværende Nørrebrogade og Sankt Hans Torv. En vådeskudsulykke blev beskrevet i Kjøbenhavnsposten, 10. august 1837(uddrag):
Den 3die August gik et ungt Menneske paa Jagt i Følge med en kongelig Skytte paa Veien, der fører fra Dyrehaven til Lundtofte. Den første mener at see en Skade eller deslige i et Piletræ i Hegnet om Lundtoftegaardens Mark; han skyder paa meget kort Distance, omtrent en Snees Skridt, i det lave Træ, da i det samme et Skrig høres, og den ulykkelige Trufne glider ned af Træet. Han var enkraftfuld og blomstrende Dreng i 12te Aar, Søn af Lundtoftegaardens Eier. En Ladning af svære Hagl havde gjennemtrængt hans venstre Side, Lungen og rimeligviis Hjertet, desuagtet løb han nogle Skridt imod Skytten, slyngede sig om dennes Knæ og raabte: "o, jeg lever ikke, jeg maae døe," og da de de jamrende Forældre kom ilende til Stedet, der er paa deres egen Mark omtrent 1000 Alen fra Gaarden, fandt de deres elskede Søn blødende paa Jorden og - død. Han var faa Øieblikke før med en Legekammerat krøbet op i Træet, men denne forlod strax Træet, og havde just fjernet sig et Par Skridt, da Skuddet skete. Denne Ulykke er saa meget beklageligere som Drengen var Forældrenes eneste Søn. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar