10 november 2016

Anmodning og Forslag til dHrr. Conditore og Trakteurer udenfor Porten.

Flere konditorer og traktører har foranstaltet at der i de pavilloner og traktørsteder der tilhører dem udenfor stadens porte og i de haver der ligger op til disse, nu og da på enkelte af disse steder endog dagligt høres harmonimusik. Ofte i forbindelse med en eller flere omrejsende sangeres stemmer. I hvor meget end de omtalte herrer derved har gjort sig fortjent til publikums påskønnelse, fordi vandreren der higer efter hvile og vederkvægelse hos dem finder endog så mere end han ventede - føde ikke alene for legemet, men også for ånden og hjertet - så tillader indsenderen af dette sig dog at fremsætte det ønske at de omtalte musici og sangere måtte blive godtgjort deres umage på en kunsten hvis repræsentanter disse personer på de ovenfor nævnte steder skulle være, mere værdig og for publikum mindre ubehagelig måde. 

Man anmoder derfor de herrer konditorer og traktører om for fremtiden at afskaffe den uskik at det personale der musicerer hos dem, går omkring med tallerken hos de tilstedeværende gæster der skønt det hedder sig at være frivilligt, dog for at undgå opsigt og at give anledning til andre ubehageligheder, mange gange nødtvungent må gribe i lommen og bidrage til at fylde tallerkenen for at kunne være uforstyrret den øvrige tid af de få øjeblikke der tilbringes på sådanne steder.

Langt bedre ville det uden tvivl være om betalingen for de varer der sælges på sådanne steder, forhøjedes med nogle få skilling over de sædvanlige priser for derved at tilvejebringe et passende lønningsfond for det fornødne musikpersonale. Herved ville sikkert alle parter vinde.

Publikum kunne i forstyrret ro og mag frit for alt besværligt overhæng, overlade sig til den nydelse som sind og legeme kræver. Musikpersonalet ville kunne gøre regning på en mere fast indtægt der nu ikke længere kom til at bero på ofre af en tilsyneladende eller virkelig godgørenhed, og det ville derved anspores til med fordoblet flid at stræbe efter publikums bifald. Og de herrer konditorer og traktører ville derved erhverve sig publikums forøgede yndest.

(Politivennen nr. 1128, Løverdagen, den 12te August 1837. Side 501-502)

Jomfruerne L. Swabe og D. Mejer var blandt de som underholdt med sang og musik på Vesterbro, her Rosenlund. Adresseavisen, 1. august 1837.


Redacteurens Anmærkning

Det øgede antal forlystelser på Vesterbro blev også kommenteret i Kjøbenhavnsposten, 7. august 1834:
Vesterbroe, der i Sommer, siden Hoffet flyttede ud paa Frederiksberg Slot, atter skareviis besøges af Kjøbenhavnerne, har i den sidste Tid vundet ikke ubetydeligt i Livlighed, idet at der nu næsten hver Aften gives Forestillinger paa eet af denne Forstads tvende Theatre. - I Alleen udtil Frederiksberg Have ere nu tvende Conditorer, Dhrr. Gaudenzi og Monigatti, etablerede, af hvillke den Første ifjor har tilkjøbt sig det første Sted ved Indgangen til Alleen paa Hjørnet af Værnedamsveien og den Sidste i Alleens første Runddeel har en Pavillon, hvor for Tiden den bekjendte italienske Sanger Perecini, i Forening med et Paar andre Sangere, Brødrene Heilmann, hver Aften med deres Sang divertere Publikum. I selve Frederiksberg Have har Hr. Conditor Josty, der i en række af Aar i en af Sidealleerrne har havt en Beværtningspavillon, erholdt tilladelse til i Sommer at opføre en muret Bygning, til hvilken Hr. Hofbygmester Koch har leveret tegningen og som nylig er bleven aabnet for Publikum. Den er opført i en smagfuld Stiil og indeholder, foruden en rummelig og smuk Conditorisal, flere beqvemt indrettede Gjæste-Værelser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar