12 november 2016

Et Vink til Vedkommende

Da der mandag aften den 30. oktober var bal ved hoffet i anledning af hendes majestæts høje fødselsdag, ligesom også aftenen derefter, brændte de 8 på begge sider af kolonnaden mellem deres majestæters kongens og dronningens palæer meget mådeligt. Om mangel på tran eller reverberernes dårlige afpudsning var skyld i det, vides ikke. Men det er sandt at denne belysning afveg meget i forhold til den som lygterne på de private bygninger i begge Amaliegaderne frembød.

(Politivennen nr. 1140, Løverdagen, den 4de November 1837. Side 693-694)


Redacteurens Anmærkning

I nogle af de første årgange af Politivennen blev beskrevet uroligheder i forbindelse med kongens (Christian 7.'s) fødselsdag. Så blev der ikke meldt mere om det, men i Kjøbenhavnsposten 10. februar 1836 blev antydet at det bestemt ikke var holdt op med Frederik 6. der havde fødselsdag 28. januar:
"Hamb. Corresp." af 6te dennes meddeler i en Skrivelse fra Kiel under 30te f. M. blandt andet Følgende: "Desværre har Kongens Fødselsdag, ligesom oftere tilforn, ogsaa denne Gang givet Anledning til Slagsmaal og blodige Pander. Studenter og Borgere bleve uenige paa et offentligt Sted, Vagten maatte blande sig i Sagen og gjøre Brug af sine Vaaben, hvorved flere bleve saarede, blandt hvilke en Student høist farligt. En Mængde Studerende ere arresterede."
Kjøbenhavnsposten fulgte med i udviklingen af Frederik 6.'s helbred, her den 2. januar 1837:
Kjøbenhavn den 2den Januar 1837. - Kongen har siden 23de eller 24de f. M. ikke befundet sig ved den ønskelige Helbred. Lægerne ansee dog kun Hs. Majestæts upasselighed for en Forkjølelsessygdom. Igaar og idag ere udstedt følgende Bulletins: Den 1ste Januar 1837. "Hs. Majestæt Kongen har ikke sovet den første Halvdeel af Natten formedelst Hoste. Derimod den sidste Halvdel, til Kl. 7, temmelig bedre. Den   Januar 1837. "Hs. Majestæt har i afvigte Nat havt bedre Søvn end den forrige. Hosten er mindre voldsom, Feberen ikke saa heftig som forhen. Hs. Majestæt synes, paa Kræfterne nær, at være bedre." 
I ugerne herefter kunne man dagligt læse bulletinerne fra kongens sygeseng:
Kjøbenhavn, den 3die Januar 1837. - Bulletin "Hs. Majestæt Kongen har Natten mellem den 2den og 3die dennes havt to Timers rolig Søvn, hvilken den øvrige Deel af Natten har været afbrudt af Hosten. Feberen er ikke ophørt; Appetiten er vel svag, men dog ikke ganske borte." 
Kjøbenhavn, den 4de Januar 1837. - Bulletin den 4 Jan.: "Hs. Majestæt Kongen har Natten imellem den 3die og 4de dennes sovet 4-5 Timer. Hosten synes mindre angribende, og Kræfterne ikke aftagne." 
Kjøbenhavn, den 5te Januar 1837. - Bulletin den 5te Januar: "Hs. Majestæt Kongen har igaar været mindre lidende af Feberen og Hosten; Appetiten er upaaklagelig. Søvnen har i afvigte Nat, skjøndt afbrudt, været velgjørende, og man kan have god Grund til at haabe en hastig Restitution." 
Kjøbenhavn, den 6te Januar 1837. - Bulletin den 6te Januar: "Hs. Majestæt Kongen har i afvigte Nat havt 4 til 5 Timers god Søvn. Hosten er mindre besværlig. Appetiten bedrer sig, og man kan have godt Haab om Kræfternes daglige Tiltagelse." 
Kjøbenhavn, den 7de Januar 1837. - Bulletin den 7de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har i afvigte Nat sovet 3½ Time, hvilken Søvn dog af og til afbrødes ved Hosten. Appetiten er upaaklagelig. Feberen mindre, og Hs. Majestæt føler sine Kræfter mindre deprimerede end forhen." 
Kjøbenhavn, den 8de Januar 1837. - Bulletin den 8de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har Natten imellem den 7de og 8de Jan. havt en velgjørende Søvn af 4 til 5 Timer, af hvilke 2½ vare uafbrudte af Hosten. Feberen er mindre, Appetiten temmelig god og de bedste Udsigter tilstede til en varig Bedring." 
Kjøbenhavn, den 9de Jannuar 1837. - Bulletin den 9de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har Natten imellem den 8de og 9de Jan. havt 4 til 5 Timers vederqvægende Søvn, iøvrigt er hans Befindende omtrent som igaar. 
Kjøbenhavn, den 10de Januar 1837. Bulletin den 10de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har sovet 4 til 5 Timer Natten mellem den 9de og 10de Jan., Hosten har været løsere, Feberen mindre; Appetiten manglede ei i Gaar, og Kræfterne ere ei svagere i Dag." 
Kjøbenhavn, den 11te Januar 1837. Bulletin den 11te Januar: "Hs majestæt Kongen har havt en god Nat, og Hosten har været mindre og læsere; Feberen er aftagende; Appetiten var i Gaar god, Kræfterne ere bedre. 
Kjøbenhavn, den 12te Januar 1837. Bulletin den 12te Januar: "Hs. Majestæt Kongen har sovet flere Timer i Nat, men hostet af og til, Feberen er mindre, Appetiten var i Gaar god, Kræfterne ere som i Gaar." 
Kjøbenhavn, den 13de Januar 1837. Bulletin den 13de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har havt en rolig og uafbrudt Søvn flere Timer i Nat, Hosten er løsere, Feberen mindre; Appetiten var i Gaar god, og Kræfterne noget bedre." 
Kjøbenhavn, den 14de Januar 1837. Bulletin den 14de Januar: "Hs. Majestæt Kongens Søvn har af og til været forstyrret ved Hosten, der dog imod Morgen blev løsere. feberen er ringe, Appetiten var i Gaar god, og Kræfterne bedre." 
Kjøbenhavn, den 15de Januar 1837. Bulletin den 15de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har i afvigte Nat havt 3 Timers god Søvn; Feberen er mindre, Appetiten var i Gaar god, Kræfterne ikke mindre." (Denne Bulletin er igjen underskrevet af Hans Majestæt Kongens Livlæge, Etatsraad Fenger, som, formedelst Sygdom i nogle Dage hade maattet overlade sin Function til Hr. Etatsraad Saxtorph. 
Kjøbenhavn, den 16de Januar 1837. Bulletin den 16de Januar: "Hs. Majestæt Kongens Nattero har i afvigte Nat været mindre forstyrret af Hosten, Feberen kun ringe, Appetiten i Gaar Middags god, Kræfternee temmelig gode." 
Kjøbenhavn, den 17de Januar 1837. Bulletin den 17de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har i afvigte Nat havt flere Timers vederqvægende Søvn; Hosten er løsere, og Appetiten i Gaar tiltagen; Feberen sporedes mindre; Kræfterne noget bedre."
Kjøbenhavn, den 18de Januar 1837. Bulletin den 18de Januar: "Hs. Majestæt Kongen har i afvigte Nat havt 4 til 5 Timers vederqvægende Søvn; Appetiten og Kræfterne tibage, Feberen mindre, og majestæten befinder sig i det hele bedre." 
I nogle dage endnu fortsatte dette med næsten enslydende bulletiner, dog med undtagelse af nedenstående som kom midt i februar. 
Kjøbenhavn, den 16de Februar 1837. Bulletin den 16de Februar: "Hs Majestæt Kongen har i Nat havt flere Timers Ro, og i Gaar har han gaaet en Deel omkring i sit Værelse."
Herefter meddelte bulletinerne at det gik fremad, eller i hvert fald ikke tilbage, indtil man i marts kunne løste følgende:
Kjøbenhavn, den 5te Marts 1837. Bulletin den 5te marts: "Hs. Majestæt Kongens Søvn har i afvigte Nat været noget afbrudt af Hosten, dog har det ikke havt nogen Indflydelse paa Allerhøistsammes Befindende." 
Bulletinerne må have indset det selvmodsigende i at kongen hele tiden var i bedring, for i april 1837 ændrede de indhold til at hans sygdom i hvert fald ikke blev værre. Den 22. april følgende bulletin der anslog en mindre pause indtil 25. april:
Bulletin den 22de April: "Hs. Majestæt Kongens bedre Befindende vedvarer, og de bedste Udsigter ere til, at Allerhøistsamme, med den tilstundende blidere Aarstid, hastigt vil blive restitueret."
Ifølge Kjøbenhavnsposten fra 5. juni 1837 var kongens helbred også genstand for omtale der:
Kjøbenhavn, den 5te Juni 1837. - Hans Majestæt Kongens Befindende er ofte en Gjenstand for fremmede Blades Omtale, men ikke sjelden ere Efterretningerne derom urigtige. Saaledes have tydske Blade nylig nævnt forskjellige kongl. Slotte, hvorpaa Hans Majestæt vilde tage sin Sommerresidens; ingen af disse Beretninger ere grundede. Hs. Majestæt har endnu ikke bestemt, om han i Sommer vil residere paa Frederiksberg; saavidt vi have erfaret er der endog større Sandsynlighed for, at det ikke skeer. Hvor længe Hs. Majestæt hver dag kan være oppe, ligesom ogsaa om Han foretager Spadseretoure i Haven, beroer paa Veirets Varme. Igaar befandt Hs. M. sig saa vel, at Allerhøistsamme for første Gang besøgte Hds. M. Dronningen i hendes Palais. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar