08 november 2016

Gjentagen Anmodning.

Hvor forekommende politiet end ellers plejer at være med hensyn til anmodninger og ønsker det bliver givet til det gennem dette blad, kan man dog ikke sige det samme om en bøn der vistnok er meget rimelig og ofte fremsat, nemlig at sengesteller må blive fjernet fra gaderne. Indsenderen er aldeles uvidende om der findes nogen forbud imod deres udstilling. Men om det ikke er tilfældet, da kan han ikke undlade at undre sig derover. Især da han på ingen måde kan tro at det er medborgere tilladt at forulempe medborgere. For foruden det at synet af sådanne sengeklæder just ikke er så behageligt og at man må gå en omvej der just ikke er så lille, især for en svagelig og gammel person, er det støv som forårsages ved deres afbankning, i høj grad besværende. 

Er det da ikke politiets pligt at få dem bortskaffet? Jo, til visse! Lige så meget som enhver anden uorden har krav på politiets virksomhed. For at det er en uorden, er der dog vel ingen der vil benægte. Og nu, når man betænker at det for det meste kun er husejerne der har tilegnet sig denne udlægning af sengeklæder, kan man da undlade at spørge sig selv om disse da, fordi de er husejere, har mere rettighed til at forårsage uordener på gaden? Og når nu for det er jo nødvendigt, dette spørgsmål må besvares benægtende, kan man da vel undlade atter at spørge: Hvor er det muligt at det kan tillades og tåles? Og dog har vi set begge dele. For politiet har tilladt det, formodentlig fordi det ikke har villet forbyde det, og folk har tålt det fordi man var nødt til at tåle det. Men når det således skal vedvare og ingen forandring sker, da opfylder politiet meget lidt sin pligt og bestemmelse, den nemlig at sørge for at borgerne ikke besværes af ting som de ikke bør besvares af. Gid det da ville tage sig af dette her fremsatte ønske og vise at det i virkeligheden er et virksomt og agtpågivende politi. Forbuddet mod at noget som helst udsættes på gaden uden for husenes grundlinje har ikke nogen undtagelse med hensyn til den her nævnte genstand.
Simplex Verus.

(Politivennen nr. 1124, Løverdagen, den 15de Juli 1837. Side 436-438)


Ogsaa Noget om Sengelads Udsættelse.

I dette blads nr. 1124 er på ny anket over at politiet tåler at fortorve og gader ofte spærres af sengelad, at sengeklæder udbankes der osv. Man kan ikke frakende denne anke al rimelighed, men på den anden side bør man heller ikke overse at en del taler for denne uorden og på en måde gør den til et nødvendigt onde. At sengeklæder jævnligt udluftes, er som bekendt noget som hører til huslig renlighed og tjener til at vedligeholde sundheden. Men hvorledes skal dette kunne iværksættes når der til hovedstadens huse i almindelighed hører indskrænkede gårdrum og fortorvene heller ikke må benyttes? Distancen er ofte for lang til at bringe sengeklæderne til offentlige pladser og kirkegårde. Og når også dette sker er sikkerheden for tyve ikke så stor at man kan lade disse vigtige indbostykker være der hele dagen uden tilsyn. 

Man bør derfor ikke således uden videre påstå den hindring for passagen hævet når noget godt og nyttigt er forbundet med det. Men hellere tænke på at finde en udvej til at tilfredsstille begge parters ønsker. I vores som det hedder næringsløse tid, falder man på nye industrigrene. Måske også den ikke var så aldeles forkastelig at skikkelige fattige folk til hvilke man kunne have tillid, påtog sig mod en rimelig godtgørelse for hvert enkelt stykke at besørge sengeklæderne udluftede og udbankede. Og i dette øjemed hentede disse om morgenen og bragte dem tilbage om aftenen. Sådanne folk ville vel kunne få pladser til leje til dette brug og de måtte naturligvis også drage omsorg for at sengeklæderne ikke tog nogen skade af indtræffende regn osv. 

Indsenderen vil som sagt ikke have dette forslag betragtet for andet end for en ide der muligvis kan lede til en bedre. Og hvis værste anstødssten måske turde være den at det er næsten lige så vanskeligt at finde folk til hvilke man kan have tillid for for disse selv at erhverve samme. For entreprisen udfordrer ikke mindre streng redelighed end orden og akkuratesse.

(Politivennen nr. 1126, Løverdagen, den 29de Juli 1837. Side 467-469)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar