18 december 2016

Hr. S. Eibeschütz's Stiftelse i Compagnistræde for Trængende af den mosaiske Troe.

Det er blevet fortalt at nævnte stiftelse i disse dage skulle være blevet anvist til salg. Indsenderen har imidlertid ikke kunnet fæste lid til denne beretning. Han tiltror nemlig hr. Eibeschütz den klogskab at han ikke vil prøve på noget som næppe lader sig udføre, nemlig at tilbagetage en en gang bortskænket ting. Nævnte hus er nemlig en gang for alle uden indskrænkning til visse år givet af hr. Eibeschütz til et veldædigt øjemed (der står endog uden på huset med store bogstaver: "Skjænket af Hr. Eibeschütz", osv.) og bør altså som gave stå ved magt. Og der er intet spørgsmål om at hvis det skulle gøres fornødent, vil vedkommende Fattigvæsen gøre sin ret gældende til at beholde noget hvorpå det har et lovgyldigt krav.

Så vidt vides har den mosaiske menighed sit eget Fattigvæsen, og det omtalte måtte da påligge menighedens repræsentanter. Men lige så lidt som indsenderen synes at oven nævnte beretning stemmer med hr. Eibeschütz' klogskab, lige så lidt synes den at stemme med den veldædige karakter som hr. Eibeschütz har navn for. Det ville måske være det første eksempel på at nogen havde tilbagetaget en gave han engang havde skænket til et velgørende øjemed. Efter at herr Eibeschütz har oprettet nævnte stiftelse, skal han have skænket flere kapitaler af ikke ubetydelig værdi dels til kirken, dels til de fattige, og det er af denne grund så meget mere rimeligt at allerede nævnte beretning fra begyndelsen af er udspredt, for at skade en mand der ligesom så mange i hans stilling, ikke er fri for misundere.

(Politivennen nr. 1306, Løverdagen, den 9de Januar 1841. Side 31-32). 

Berigtigelse til Inseratet i sidste numer af Politievennen om Friboligen i Compagnistrædet Nr. 66.

Forfatteren af dette inserat synes ikke at have haft nøje kendskab til den sag han har villet omtale, hvorfor indsenderen der nøjere er underrettet om den, vil tillade sig at bemærke at omhandlede ejendom tilhører hr. S. A. Eibeschütz som deri har skænket bolig til 13 uformuende anstændige familier og at samme ejendom er det mosaiske samfunds Fattigvæsen samt dets repræsentanter uvedkommende. Dette ses også af det trykte reglement som leveres enhver familie ved inflytning i stiftelsen. Dette reglements § 1 lyder nemlig således: "Omendskjøndt de Familier, som jeg har forundt fri Bolig i ovennævnte Stiftelse, kunne gjøre sig Haab om at forblive sammesteds, saalænge deres Kaar ikke maatte forbedre sig, så ere de dog pligtige til at fraflytte samme, naar de til en af de lovlige Opsigelsestider forud varsles til Fraflytning i en af de sædvanlige Flyttetider. Skulde de derimod ved deres Forhold eller ved dette Reglements Overtrædelse gjøre sig uværdige til den dem forundte Velgjerning, da ere de pligtige til Fraflytnig paa hvilkensomhelst Tid, jeg maatte bestemme." Hr. Eibeschütz kan altså uden indskrænkning disponere over sin ejendom efter behag.

Men når talen har været om at denne ejendom skulle være til salg, stammer dette fra at hr. Eibeschütz i disse dage er blevet ejer af en større og til fribolig mere hensigtssvarende sted der kan rumme mere end det dobbelte antal familier end dette, har en stor gårdsplads og en rummelig have, hvori gamle eller syge kan nyde den fri luft om sommeren. Dersom nu hr. Eibeschütz har den hensigt at give det dobbelte antal familier og enker fri bolig i denne ejendom og at lade de i omhandlede stiftelse boende deri flytte ind, så er der vel ved denne forøgelse af hans godgørenhed mod fattige så meget mindre grund til at sige at han har taget tilbage hvad han engang har givet, hvilken tanke vist ikke ville kunne opstå hos nogen der kender mandens øvrige borgerlige færd.

(Politivennen nr. 1307, Løverdagen, den 16de Januar 1841. Side 41-42).  


Yderligere Bemærkninger angaaende den af Hr. Eibeschütz oprettede Stiftelse i Compagnistræde.


I et inserat i sidste nummer af dette blad er det blevet erklæret at ovennævnte stiftelse ikke har noget med menighed eller Fattigvæsen at gøre, og at hr. Eibeschütz selv administrerer samme. At det sidste er tilfældet har indsenderen også senere erfaret. Men ikke desto mindre bliver det dog sandt at huset engang ved gave af hr. Eibeschütz er blevet til en stiftelse, og at det altså er det offentlige (ligegyldigt om det er Fattigvæsen, repræsentanter eller andre autoriteter) der har at påtale det, når man søger at gøre nogen forandring ved det der engang er skænket samme. 

At huset nemlig en gang for alle er skænket, må som allerede berørt i forrige inserat, antages på grund af at der uden på huset står, læseligt for alle: "Skjænket af H. S. A. Eibeschütz" osv. og det omtalte reglement viser alene at hr. Eibeschütz selv er bestyrer af samme og altså som sådan har ret til at opsige beboerne, når deres opførsel gør dem uværdige til længere at bo i det. Når det endvidere hedder i dette inserat at hr. Eibeschütz muligvis har i sinde at udvide sin velgerning ved at lade de familier der bor i nævnte stiftelse tilligemed en del andre bor i et hus i Studiestræde, da er det ingenlunde indsenderens agt på ringeste måde at betvivle hr. Eibeschütz' gode hensigt med det gode arrangement, men han skal dog tillade sig følgende bemærkninger: Det man især roste hr. Eibeschütz for da han bortskænkede denne stiftelse, var at han lod familier bo i samme der før havde været velhavende, men som nu ved uheld var kommet tilbage. Den mosaiske menighed har også andre fattigstiftelser, men som alle bebos af folk der på få undtagelser nær, hører til den lavere klasse.

Når nu hr. Eibeschütz ombyttede dette hus i Kompagnistræde med det i Studiestræde, hvilket sidste skal bestå af meget små lejligheder, der kun er indrettet for de mest forarmede familier, da var det væsentligste ved denne velgerning ophævet. Der ville således nemlig ikke længere være noget hus hvor de trængende, skønt mere dannede familier af den mosaiske tro skænkedes fri bolig hvorimod de ældre stiftelser kun ville blive forøget med en ny af samme slags. Og det bliver således dog rigtigt at hr. Eibeschütz i det væsentlige ville ophæve den gave han engang havde skænket.

(Politivennen nr. 1308, Løverdagen, den 23de Januar 1841. Side 59-61). 

Redacteurens Anmærkning

Simon Aron Eibeschütz Fribolig blev oprettet 28. januar (Frederik 6's fødselsdag) 1834 Kompagnistræde 12 for 14 jødiske familier, deraf 4 fortrinsvis af stifterens og hustrus slægt. I Trap står at den nu har 40 boliger.