13 juni 2015

Bekendtgjørelser

Politidirektøren i København gør vitterligt:

At politiet dagligt erfarer de uordener der finder sted på trottoirerne eller fortovene her i staden og som forvolder standsning og usikkerhed for de gående og det uagtet politiplakaten af 22. november 1815 ar bragt de herom udkomne anordninger, især plakat af 3. april 1769 og 4 maj 1772 på ny i erindring. Det anses derfor fornødent atter at bekendtgøre bemeldte politiplakats hovedindhold således:

  1. Ingen er berettiget til på nogen måde at gøre anden brug af fortovene end den der er uadskillelig for gåendes passage. For det er aldeles urigtigt når nogle gård- og husejere formener at have ret til at bruge fortovet uden for deres gårde og huse, eller tillader andre at nytte samme. Når altså noget, hvilket som helst, hensættes af marskandisere, jernkræmmere, frugt-og grønthandlere, brødudsalgskoner og andre, hvem det end måtte være, uden for gårdens eller husets grundlinje, strider sådant imod lovene, og vedkommende vil derfor blive anset med mulkt efter omstændighederne. Det samme gælder også for dem, der ophænger på bygninger ting som på mindste måde kunne hindre passagn eller tilføje forbigående smuds.
  2. En stor del af udløbsrenderne fra husene til gadernes rendestene findes endnu enten aldeles udækkede eller, hvad som er værre, så slet bedækkede og tilpassede at de er farlige for de gående, dels fordi de jern som underfanger og bærer brættene er opståede, dels fordi brætterne ligger løse og er så slet befæstede at den, der træder på en af enderne enten selv risikerer at falde, eller at foranledige fald for den som passerer brættet anden ende. For at forebygge disse uordener bliver vedkommende gård- og husejere pålagte hensigtssvarende at opfylde pl. af 4. maj 1772, da i andet fald sådant uopholdeligt foranstaltes for de pågældendes regning, hvorhos disse da kunne vente at blive med mulkt ansete.
  3. At bære på fortovene eller der at hvile med dragter er ligeledes en imod god orden stridende uskik som hindrer de gåendes passage. enhver som antræffes at gøre sig skyldig i denne forseelse vil blive anset med mulkt eller anden straf efter omstændighederne.
Ligesom der hidtil fra politiets side har været foranstaltet et meget nøje tilsyn med overholdelsen af disse bestemmelser, og vedkommende overtrædere er blevet anset med straf efter omstændigheder, således vil politiet sætte sig i stand til at skærpe dette tilsyn og for at opnå øjemedet anmodes enhver som bemærker sådanne uordener om at bidrage til at de skyldige kunne blive draget til ansvar ved at anmelde enten skriftlig eller mundtlig for politiet den antrufne uorden. Hvad i særdeleshed angår bæren på fortovene, da ville stadens indbyggere selv kunne bidrage meget til at forhindre sådant når de indskærpede deres folk det fornødne og når de som antager sjovere til at bære for sig og som oftest tillige følger med disse, påse at personerne holder sig på gadebroen uden for rendestenen. Da enhver nyder godt af den sikkerhed som god orden bevirker, så har politiet grund til at vente at sådanne uordener for fremtiden ville ophøre.

Københavns politikontor den 6. juni 1817
D. H. Hvidberg

(Politivennen nr. 76, Løverdagen den 14de Juni 1817, s. 1292-1295)

En sjover på Politivennens tid var noget ganske andet end det vi forbinder med ordet i dag. Det var en person man kunne leje til at bære et eller andet for sig. Han kunne se sådan ud i følge Lahdes kobberstikkeri.


Redacteurens Anmærkning

Denne bekendtgørelse opsummerer en hel del af det stof som er udeladt i Live Blogging: Nemlig de utallige klager over manglende passage på fortovene, bl.a. som følge af de nævnte forhold.