10 juli 2016

Advarsel.

Afvigte mandag indfandt jeg mig i hr. Kehlets chokoladeudsalg i Gothersgade for at søge forfriskning i en kop chokolade. Men blev nægtet samme med den besked: "han skænkede kun for studenter." Jeg kan ikke antage at min påklædning som sømand vel i trøje, men som alle gæsterne så som anstændig, har bevirket denne besynderlige og krænkende afvisning, da jeg oftere i samme klædning har været der og er blevet beværtet for mine styvere.

For at ingen sømand således skal blive afvist af hr. Kehlet lige som jeg, skrives denne advarsel. For det må krænke enhver ærekær mand at blive behandlet således. Især da det hverken i Adressekontorets efterretninger er meldt ud, og heller ikke på nævnte Kehlets butiksdør står det mindste om at han kun beværter studenter.

N. T.

(Politivennen nr. 752, Løverdagen den 29de Mai 1830, s. 349)

"Ingen matros eller anden som tilhører almueklassen, kan for fremtiden vente at blive beværtet." (C. W. Eckersberg: Gående sømand, 1838-40. Statens Museum for Kunst.)

Herr Sømand med Trøie. *)

Er De mere end deres klædedragt viser, da tillad at jeg gør Dem opmærksom på: De har ikke behandlet Deres højere indvortes værd med agtelse og delikatesse da skallen ikke svarer til kernen. Hans kongelige majestæts allernådigste specielle befaling af 9. juli 1829, giver mig allernådigst tilladelse til chokoladeudsalg og beværtning og indeholder foruden andre bestemmelser: "Det skal være ham (Kehlet) forment at holde kro for bønder eller andre af almuen under denne bevillingsfortabelse og videre straf som for ulovligt krohold. Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst har at rette. Forbydende alle og enhver herimod, eftersom foreskrevet står at hindre eller i nogen måde forsalg at gøre, under fortabelse af vor hyldest og nåde."

Et menneske i matrosdragt hører vist til almuen i det udvortes. Jeg har altså hverken fornærmet Dem eller krænket Deres ære. Det passerede hidrører fra den skødesløshed med hvilken de ved deres matrosdragt ikke alene har behandlet Dem selv, men også den ringeagt De
med Deres nærværelse viste de mange honette og agtværdige mænd der beærede mit udsalg og beværtning.

R. T. Kehlet.


Efterskrift.: Jeg havde ikke tænkt mig at svare. Men da der for nogle dage siden indfandt sig 19 matrosklædte mennesker i chokoladeudsalget i Gothersgade, så bekendtgøres herved at ingen matros eller anden som tilhører almueklassen, for fremtiden kan vente at blive beværtet der.


*) Se det i Politivennen nr. 752 indførte stykke med titlen: Advarsel 

(Politivennen nr. 756, Løverdagen den 3die Julii 1830, s. 426-427)


Til Chokolademageren!"Jeg tror gerne, vor adelstand
Nu ikke længer opta'er det ilde,
At der til Abrahams himmel-gilde
Ansiges stundom uanet mand.
Selv her i verden den sig nedlader
Til at udkøre en svigerfader,
Hvis stamme-træ har ej mindste syn,
Kun ellers bruden er stærk i gryn

Ved min hjemkomst fra udlandet læste jeg for nyligt i Politivennen nr. 757 et stykke fra hr chokoladefabrikant Kehlet, med titlen: Herr Søemand med Trøie, og da dette angår mig, som forfatter af den i Politivennen nr. 752 indførte advarsel, så tillader jeg mig uden videre at indlade mig på indholdet af ovennævnte hans stykke, hvoraf det meste er skaller, og kigge nøjere på for at drøfte dets tomheder for at finde kerne, og det gør jeg ved at beværte hr. chokoladefabrikanten med en lille portion spørgsmål:

  1. Da jeg før den skete afvisning som foranledigede min i Politivennen indrykkede advarsel, er blevet beværtet i Deres chokoladeudsalg iklædt sømandsdragt med trøje, så havde De vel dengang ikke endnu modtaget den af Dem påberåbte allerhøjeste befaling?
  2. Forlangte jeg mig, hos Dem beværtet med hvad bønder og almuen almindeligvis søger i krohus?
  3. Hvorledes kan min trøje have fornærmet Deres honette og agtværdige gæster og mig selv?
  4. Har De, højtærede hr. chokolademager noget begreb om hvad ordet almue betyder? Og ved De at skelne mellem almuesmand og en mand af dannelse, eller endog af stand? Tror De at denne forskel ligger i skallen? De tilgiver mig disse spørgsmål. Man har sagt mig at De engang har bidt på en hård nød for at blive en lærd mand. Men at De ikke kunne nå længere end til skallen og derfor hellere valgte at knække skallen af kakaobønner. Hvis dette er sandt, håber jeg at De vil tillade mig at tvivle om at De skulle være aldeles på det rene med disse begreber.
  5. Beværter De fremtidigt ingen almuesmand?


Såfremt De måtte finde besvarelsen af disse spørgsmål nødvendig, da skal jeg med fornøjelse besvare alt hvad i denne anledning måtte komme fra Deres hånd og ånd, kun må jeg bede ikke for mange skaller!


(Politivennen nr. 763, Løverdagen den 14de August 1830, s. 518-520)

Annonce for chokolade fra Deichmann, Adresseavisen 7. januar 1837. Flere og flere annoncerede i 1830'erne med chokoladesalg.