11 januar 2017

Tivoli.

Dagligt bekræftes den gamle sandhed at det københavnske publikum vedholdende har sans for alt hvad der kan henregnes til nydelse af forlystelser med hensyn til det store antal besøgende som daglig frekventerer Tivoli. Denne på grund af sin pragtfulde, os førhen aldeles ubekendte indretning, åbnes med alle sine utallige herligheder for alle klasser af folket på meget billige vilkår. Og vi kan på grund af det ikke nok så meget yde opfinderen og bestyreren af alt dette, hr. Carstensen, vores fulde erkendtlighed. Vi gentager vores formening at det københavnske publikum altid har været særdeles oplagt til nydelse af adspredelser og forlystelser hvor lejlighed dertil blev givet. Erfaring bekræfter sådant, når vi passerer Frederiksberg Alle og Slotshave, Kehlets Jernbane og sammes kaffehus her i byen. De forskellige teatre udenfor staden, ligesom de kongelige teatre: promenaderne på voldene og på Langelinje. Charlottenlund Skov. Hele Dyrehaven med dens mangfoldige beværtningssteder. Sorgenfri og dens omegn. Lyngby, Brede, Søllerød, Frederiksdal samt flere steder. Og allevegne vil man finde enhver plads optaget af utallige københavnere der søger de forskellige glæder. Men desværre vel som oftest uden forud modent at overveje hvorvidt enhvers kår er svarende til de dermed forbundne udgifter. 

I mangfoldige år er sådant hengået sin jævne gang uden at der nogensinde i så henseende har været gjort betragtninger. Hvorimod der nu fra forskellige sider erfares de mest stiklende ytringer om at regeringen selv på en vis måde ikke alene skulle tillade, ja at regeringen selv skulle understøtte sådanne indretningers fremme for dermed at opmuntre folket til at besøge Tivoli der forstyrrer den almene deltagelse i de ulykker som den fri presse er udsat for. Muligvis er det derfor at vores håndværkere har en særdeles passion for Tivoli, og at de ved jævnlig ophold der forsømmer deres dont i værkstedet, således som tilfældet skal være med vores såkaldte - store mest søgte skomagere som rigelig tager erstatning i forhøjet pris på deres varer. Disse gode folk der i øvrigt mangler de fornødne evner til rigtigt at kunne fatte de forskellige genstande som oppositionsbladene bearbejder, hænger sig kun i det som er vand på deres mølle: nemlig når der forekommer de mest uforskammede bagvaskelser mod højtagtede mænds, ja selv mod regeringens handlinger - for med den vigtigste mine at føre sådant sprog som om sådant kom fra deres egen hjerne. Imidlertid tilråber vi dem kun: Skomager bliv ved din læst!!!

(Politivennen nr. 1447. Fredagen, den 22 September 1843. Side 607-609). 


"På grund af sin pragtfulde, os førhen aldeles ubekendte indretning, åbnes med alle sine utallige herligheder for alle klasser af folket på meget billige vilkår."  (Tivoliana)

Redacteurens Anmærkning

Politivennen var ikke ene om at filosofere over om Tivoli var blevet tilladt for at aflede københavnernes interesse for politiske forhold. I en artikel i Kjøbenhavnsposten. 14. august 1843 står der således:
- Man hører ofte sige, at der skal meget til for at sætte det danske Folk i en tilstrækkelig levende Bevægelse for hvad der burde opflamme det i statsborgerlig Henseende og man har deri tildeels Ret, dog vel især fordi mange af de Gjenstande, for hvilke man hidtil har ønsket at bevirke en saadan Bevægelse, ikke have havt tilstrækkeligt Krav derpaa, og deels fordi den store Mængde, som egentlig mest trænger til en saadan Bevægelse, endnu ikke har kunnet blive tilfulde overbeviist om, at det, som derved tilsigtes conseqvent vil føres videre til at afhjelpe dens Trang og fremme dens Bedste. Hvorvidt der derimod skal meget til for at sætte det danske Folk,- eller nærmest det kjøbenhavnske Publikum - i levende Bevægelse for adspredende Fornøielser og Lystigheder, vil vise sig ved Aabningen af det famøse Tivoli imorgen Eftermiddag og fremdeles. Vi antage, at Fornøielsernes stoe Agitator, Hr. Carstensen, der langtfra at staae i noget spændt Forhold til Regeringen tvertimod nyder dens ubemærkede Gunst, vil have gjort tilstrækkeligt for at opnaae sit store formaal, og at der saavel de, der erlægge den af ham og den øvrige Tivoli-Bestyrelses-Comitee foreløbigt forhøiede Entree-Priis, som de, der blive udenfor, ville føle sig lige tilfredsstillede.  Og bør det ikke ogsaa paaskjønes, hvorledes Regeringen understøtter alle Foretagender til at more og adsprede Folket? Hvorfor skulde man vel længe tænke paa saadanne Ubetydeligheder som Forbudet mod det skandinaviske Samfund, Beslaglæggelser og Trykkkefrihedsprocesser, - man sætte sig uden videre Betænkning paa den russiske Rutschbane og tænke engang maa vi dog dertil.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar