30 november 2015

Forvarsel til Hr. Stadsmusikant Frost.

Traktør Pedersen på Nørrebro gav mandag aften den 9. december 1822 en aftenkoncert med tilhørende bal, til hvilken 4, skriver fire, musikantsvende var til stede for at levere den fornødne musik til ballet. Musikken fandt vedkommende baldeltager ganske tålelig på nogen kort tid, indtil hen ad midnat da den ved samme moment fik mere tilfælles med kattemusik, end med virkelig instrumentalmusik. For vedkommende musici fandt fornøjelse i at synge og bræge til musikken så at ofte ikke kun lyden af et instrument lod sig høre, og som oftest var det bratschen alene, muligvis for at bevirke en bedre og skønner effekt. Indsenderen  bad sammen med flere andre disse musikanter om at lade sådanne narrestreger være, men forgæves. En blandt disse genier - en tyk spækket herre som ret ved sin tykke mave indbildte sig at bebude et højere væsen - forårsagede til dels den største uorden, og vedblev således at fortsætte dette afskyelige brægen en lang tid, indtil indsenderen tillige med flere på den hånligste bebrejdede dem denne usømmelige opførsel.

Ærede hr. Frost! Forinden disse subjekter af lapse, især den tykke, hvis navn er indsenderen ubekendt, da det ellers fortjente at opgives offentligt, sendes oftere til noget bal, er det højst nødvendigt at deres velædelhed giver dem en god og behørig irettesættelse, ikke for andres, men alene for de herrers egen skyld, for at de kan undgå de ubehageligheder de let kunne pådrage sig ved sådan lejlighed.

(Politivennen nr. 364. Løverdagen den 21de December 1822, s. 5907-5909).


Redacteurens Anmærkning

Stadsmusikanten havde privilegium, dvs. monopol på at levere musik sammen med sine svende. Dette begyndte først at forsvinde fra midten af 1830'erne og med Tivolis fremkomst forsvandt det heltStadsmusikantembedet var generelt under beskydning i Politivennen nr. 702, 1829: "Om Afgivter til Stadsmusicanten", og i artiklen "Om Stadsmusikant-Bestillingen." Politivennen nr. 1157, 1838. 

Erich Christian Frost var Københavns stadsmusikant 1812-29. Allerede under hans forgænger Michael Bentzen (1796-18??) var embedet i frit fald. Godt nok formåede Bentzen at afværge at Borgerbevæbningens spillemænd fik samme rettigheder som hærens oboister til at spille for deres officerer i deres eget hjem. Men klubberne pressede på for ikke at være afhængige af stadsmusikanten. Disse klager og flere fortsatte under Frost der ydermere var plaget af faldende indtægter. Se fx Politivennen 662, 1828. Og fortsatte i hans efterfølger Carl Gotlob Fussels tid 1830-61. Embedet var da dybt forældet.

Kraks vejviser 1829 omtales C. Frost, stadsmusikant, Gothersgade 17, efter 1859 nr. 38. Det nuværende hus er opført i 1838 og er altså ikke identisk med stadsmusikantens bolig i 1828.

At Stadsmusikanten havde stor magt også andre steder, fremgik af en artikel fra Dagen, 31. oktober 1811:
I Odense har nu al Musik lagt sig til Hvile. Stadsmusikantens Enke har frasagt sig al Musikholdelse, og ingen vil modtage Tienesten, saalænge enhver, der kan gnide en Viol spiller til Bøndergilderne, der tilforn var Stadsmusikantens bedste Indtægt. Hamboister har Odense ikke heller. Ville Odenseerne altsaa dandse i Vinter, faae de at forsøge det uden Musique, som da vel ogsaa kom til at gaae i mindre fejende Galop end de i nyere Tider paa Helbredens Bekostning brugende Jagtdandse paa Liv og Død. (Iv, Av.)
Med hamboister menes formentlig den svenske folkedans i tre fjerdelstakt.

Erich Christian Frosts udnævnelse til stadsmusikant i 1812 fremgår af Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, den 21. september 1812:
Da jeg af den høje Magistrat er constitueret til Stadsmusicant her i Staden, undlader jeg ikke herved at bekiendtgiøre for det ærede Publikum, at jeg boer i Springgaden 10 i Stuen paa venstre Haand, og at min ivrigste Bestræbelse skal være at udføre enhver Bestilling, som jeg maatte beæres med, til den fuldkomneste Tilfredshed. Jeg tiltræder Tienesten til førstkommende Michelsdag.
E. Frost.
Samme avis meddelte den 22. maj 1815 at Frost var flyttet til Østergade nr. 61, første sal til gaden. Ligeledes fortalte denne avis den 11. december 1817:
Det kongelige danske Cancellie har, i Anledning af en fra Stadsmusicant Frost derom indgiven Ansøgning, under 28de October sidstleden resolveret: at han, da Søetatens Musikskole er hævet, indtræder i de Rettigheder Stadsmusikanten havde, førend bemældte Skole blev oprettet.
Hvilket herved bekjendtgjøres til alle Vedkommendes fornødne Efterretning.
Københavns Raadstue, den 8de December 1817. Under Stadens Segl. (L.S:)
I Dags-Telegraphen, 1. februar 1869 kunne man læse om selskabet "Holbergs Minde", stiftet 1827 at man til dels havde gjort sig lystige over Frosts død:
En anden Fatalitet var en Proces, som Stadsmusikant Frost, hvis Navn figurerer i en i Anledning af hans Dødsfald og Embedets Balance skreven meget populær Sang, der begynder saaledes: "Han er død, Stadsmusikant Hr. Frost, hvem skal arve efter ham hans Post?", blev anlagt mod Selskabet, fordi det selv besørgede Musiken ved sine Baller, da det vilde have været for dyrt at rekvirere Musik fra Stadsmusikanten, hvis Taxt var 5 Rbd. om Søndagen og 4 Rbd. om Hverdagene. Herfra slap Selskabet dog temmelig Naadig. 
Frost døde i januar 1830, 64 år gammel. Hans efterladte instrumenter blev solgt i 1831, se Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende den 21. marts 1831:
Instrumenter og Noder.
Ved Auctionen i Gaarden No. 150 paa Gammelmynt, Torsdagen den 24de Marts, bliver om Eftermiddagen Kl. 4 bortsolgt endeel gode Instrumenter og Noder til den nyeste Musik, tilhørende afdøde Stadsmusikant Frost, og hvoriblandt findes 2de Contrabasser, 2de Par Paukere, en Violoncel, en liden Violin, samt Basuner, Valdhorn og Trompeter m.m. Cataloger erholdes hos Bogholder Rohde i store Kongensgade No. 237, 1ste Sal for 4 Rbsk. Stkt.
Også andre steder kunne man høre middelmådig musik, her skildret i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 31. juli 1819 fra Ribe: 
Ribe, d. 27 Juli. En saakaldet Musikdirecteur Køhler gav den 24de dennes paa Raadhuset i Ribe efter foregaaende Indbydelse en Concert for Valdhorn og Violin, som formedelst sin yderst slette Beskaffenhed fortjener offentlig at berøres. Anmelderen vil forbigaae Personens yderst slette Ajustiment i Paaklædning, der, skjøndt stridende imod Velanstændigheden, ikke vedrører det egentlige talent, men kun indskrænke sig til at omtale dette, som saa maadeligt at en slig Person ingensteds burde tillades at opføre Concert og reent ud bedrage Tilhørerne for Entree-Pengene, ei at tale om den Tortur for ethvert musikalsk Øre maatte lide under Opførelsen. - Paa Valdhornet, der udgaves for hovedinstrumentet, udførte han en af Fraentzels Qvartetter meget slet omsat og forandret og hvori ingen af de accompagnerende Instrumenter havde mindre obligate Partier end Solospilleren. En Violin-Concert blev udført saa maadelig baade i Henseende til Færdighed, Reengribning og Smag, at Spilleren neppe qvalificerede sig til at spille paa en Dandsebod. - Hans idelige Spytten efter en Tobaksskraae, den han beholdt i Munden endog under en saakaldet Bravour Aries Afsyngen, forøgede det Væmmelige i hele Foredraget. - Et ret vakkert Accompagnement, hvorved forskjellige af Byens Liebhavere og Musici assisterede ham, lod Tilhørerne taale dette usle Solospil noget længere end man ellers ville have kunnet udholde; men Øret trættedes omsider og Taalmodigheden forgik næsten alle Tilhørerne, saa at den sidste Deel af Concerten saa at sige opførtes for tomme Vægge. - Det var at ønske at slige Personer hellere bleve hjemme end foretoge dem Reiser, der mere ligne Tiggerie end Frembydelse af den skjønneste sandselige Nydelse. - En behageligere Moeroe nød et talrigere Publikum Dagen efter ved at høre den unge Mademoiselle Ferrari ved en Concert traktere Harpen med Færdighed og Smag, hvorved saavel som ved hendes Beskedenhed hun udgjorde en aldeles Contrast imod hiin Eventyre. (Ribe Av.)
Fædrelandet meddelte den 23. februar 1861 at stadsmusikantbestillingen var inddraget. Men at enkerne efter såvel stadsmusikant Frost som Füssell hver ville få en årlig pension på 100 Rd. af stadens kasse.

(Se Historiske Meddelelser om København 1915-16, s. 321-389).

Om Lejebibliotheket paa Nørregade.

(Førhen i Krystalgade.)

Skryd og pral er avisen desværre daglig fuld af. Men næppe har man læst noget galere og mere urimeligt end bekendtgørelsen af lejebiblioteket på Nørregade som næsten dagligt gentages i Adresseavisen med store bogstaver: "at man kan få 2 bøger ad gangen for 2 mark månedligt". Man kan allerede ane at der er en hage ved det, som man siger, ved at kataloget over denne bogsamling sælges for 1 mark. Indsenderen gik af nysgerrighed hen for at se hvad der var at vente, og fandt da to små reoler hvori bøgerne løseligt var hensat, så at de ikke var nær fulde. Og dette kalder man et lejebibliotek! Har ejeren ret til sådanne bekendtgørelser da må man vel antage at de andre ejere af virkelig lejebiblioteker er uforskammet i deres fordringer når de forlanger og tager de dobbelt eller tredobbelt i leje i forhold til dette. Men har disse ret til det fordi et fuldstændigt og godt lejebibliotek koster betydeligt at anskaffe og vedligeholde, samt at forøge med de nyest udkomne bøger på forskellige sprog da er vel de nævnte avertissementer ikke andet end vind hvorved publikum let vildledes.


P. Bentzen.


(Politivennen nr. 364. Løverdagen den 21de December 1822, s. 5909-5910)."På lejebiblioteket på Nørregade kan man få 2 bøger ad gangen for 2 mark månedligt".(Det fremgår ikke hvor på Nørregade. Nørregade 2015. Eget foto)


Redacteurens Anmærkning

Artikelserien omfatter Politivennen nr. 364, 21. december 1822Politivennen nr. 366, 4. januar 1823 og Politivennen nr. 369, 25. januar 1823.

Af klippet fra Adresseavisen fremgår at det er Nørregade 24. Et Nørregade 24 kendes først fra 1859 og adressen kan derfor ikke verfificeres i Jævnførelsesregistret. Matrikel nr. 24 er i Skindergade i modsat ende mod Købmagergade. Nørregades daværende matrikelnumre var ca. 200-240. Hvis der mangler et 3. ciffer, må lejebiblioteket have ligget på strækningen Krystalgade til Skindergade. 

"Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger" fra 27. marts 1822 fortalte om et lejebibliotek i Krystalgade (nutidens Krystalgade 15, altså hvor Københavns Hovedbibliotek ligger i dag):
Første Tillæg til Cataloget over Leiebibliotheket i Kristalgaden Nr. 56, første Sal, faaes sammesteds uden Betaling. Hovedcataloget koster 8 Skilling. Leien er 2 Mark om Maaneden.
I Fund og Forskningvnes et lejebibliotek af boghandler C. L. Buch i Nørregade 245 som synes at have eksisteret fra slutningen af 1700-tallet (Dette er også omtalt i Henrik Horstbøll: Menigmands medie, s. 474). Der findes en liste over lejebiblioteker 1863-1885. Det i Nørregade er ikke med, men der henvises dog til det Riiseske Abonnementbibliotek i Skindergade 21, 1835-1892 som tidligere (formentlig 1832) lå i Nørregade. Det var først ejet af  J. C. Riise, fra 1855 af G. Kjeldsen. Riise var i 1823 kongelig kopist og boede Nørregade 25. Helge Nielsens "Folkebibliotekernes forgængere : oplysning, almue- og borgerbiblioteker fra 1770'erne til 1834" lokaliserer heller ikke lejebiblioteket.

Der er nævnt en J. E. Lange i Kraks vejviser for 1823 "boghandler, Pilestræde 79". Slægtsforskere kan afgøre om han er eller ikke er en forfader til overbibliotekar ved det Kongelige Bibliotek H. O. Lange (1863-1943).  

Ikke alle var begejstrede for lejebibliotekerne. Callisen som er en af de klassiske kilder til Københavns historie i denne periode, var egentlig positiv stemt overfor lejebibliotekerne som ide, men skrev bl.a. (s. 340-341):
Når vi efterser katalogerne for de fleste lejebiblioteker, så finder vi en stor del af bøgerne hvis indhold er: overspændt lidenskabelig kærlighed med tilsidesættelse af religionens og moralens helligste pligter; røverhistorier, grusomheder, mord med gift og dolk, spøgelser, syner og varsler, underjordiske fængsler, forbrydelser, hvorved den menneskelige natur gyser mv. og disse ting ofte i et smukt tillokkende sprog fremsat. 
(Tilføjet 2. december:)  Henrik Horstbøll: Menigmands medie omtaler Venninghausens Lejebibliotek som et af de største og mest populære, og en tabel fra 1825 giver et indtryk: Ialt 2.165 danske og 596 tyske bøger. Heraf 834 komedier, 409 skønlitteratur og 443 litteratur. Af resten er biografi størst (165). Faglitteratur yderst sparsom.

Et indtryk af brugerne af lejebibliotekerne fik man i Kiøbenhavnsposten, nr. 38. 12.maj 1827 og nr. 46, 9. juni 1827:
Bøger og Læseverden.
(Billeder, af Wilhelm Hauff)
(Under ovenstaaende Titel har den geniale Forfatter af "Memoiren des Satan", "Dr Mann im Monde, v. H. Clausen", "Die Lichtensteiner" o. fl., i Morgenbl. f. gebild. St. April 1827, leveret en Række af humoristiske og satiriske Meddeleler, hvilke, skjøndt nærmest beregnede paa at træffe den tydske Bog- og Læseverden, ogsaa for en saa stor Deel ramme den danske, at Udg. ikke har kunnet nægte sig en Fornøielse her at forplante dem paa dansk Grund, i det han med Føie tør haabe, at sikkert Fleertallet af dette Blads Læsere vil dele den Nydelse, som Bkjendtskabet med denn af ægte Humor besiælede Billedrække har forskaffet ham selv.))
1.
Leiebibliotheket.
Da jeg endnu levede i -n-, hørte det til mine Formiddagsglæder, at gaae hen paa et Leiebibliothek; ikke for at udvælge Bøger, thi Samlingen bestod af 4 til 5000 Bind, som jeg for to Aar siden for størstedelen havde giennembladet under en land Sygdom; men for at see hvorledes Andre udvælge Bøger. Jeg gik dengang med den besynderlige Idee at ville skrive en Bog; jeg havde endnu ikke nogen bestemt Gjenstand eller Tendents, og var endnu meget i Beraad om, efter hvilken stor Mester jeg skulde forfærdige mit Svendestykke: paa den vordende Bogs indvortes Værd tænkte jeg rigtignok med en ubehagelig Følelse, thi blandt mine Tanker var jeg endnu ikke stødt paa nogen, der vilde have taget sig smukt ud paa Prent, om jeg endog havde ladet den trykke med Schwabacker, dog forekom det mig at være det Største og Nødvendigste for En, der vil gjøre en Bog, at han studerer Menneskene - ikke for at samle Menneskekundskab, thi den lærer man nu i Bøger, men for at mærke Folk af, hvad der torde finde meest Bifald og blive læst tidt og med Fornøielse. Vox populi, vox Dei, tænkte jeg, gjelder ogsaa her. Saaledes sad jeg da mangen Formiddag i Bibliotheket, for at studere Læserne og deres Tilbøieligheder.
Bibliothekaren var en lille, gammel Mand, der i de Aar, jeg havde kjendt ham, bestandig havde baaret en æblegrøn Frakke, guul Vest, og blaae Benklæder. Jeg søgte engang at bevise ham, at han ikke havde kunnet vælge sin Paaklædning mere afstikkende og smagløs; men efterat jeg havde foredraget ham noget heelt træffende af Farvelæren, brast han i Graad, og forsikrede mig, at han nu engang klædte sig saaledes, og agtede at klæde sig saa indtil sin Hedengang: thi de samme Farver havde hans Bryllupsklædning baaret, som hanm havde ladet sye sex Uger før Brylluppet, og desværre altfor tidligt; eftersom  Bruden en stakket Stund efter var død af Nervefeber. - Bibliothekaren havde en mangeaarig Erfaring i sit Fag, og det var interessant at høre, hvad han undertiden yttrede derom. "Om morgenen", sagde han f. Ex. til mig, "om Morgenen byttes de fleste Bøger; det er den Tid, da der hentes 2den og 3die Dele. Det forekommer ikke, som jeg i Begyndelsen troede, deraf, at Tjenere og Piger paa denne Tid gaae deres Byærinder, thi saa maatte dette Forhold ogsaa udstrække sig til de første Dele, nei, det kommer af Nattelæsningen."
"Af Nattelæsningen?" spurgte jeg forundret.
"Javist, jeg mener: deraf at Folk læser interessante Bøger om Natten. En stor Deel af Menneskene, med Undtagelse af de unge og fuldkommen karske, kunne ikke falde i Søvn i samme Øieblik de lægge sig. Man vil ikke gribe til Opium, fordi man maa blive ved dermed, naar man engang har begyndt; og saa er der nu intet bedre Middel, end at læse."
"Godt, jeg forstaaer Dem," svarede jeg; "men De nævnte jo selv interessante Bøger; ere de da indrettede til at falde i Søvn over?"
"Ikke alle, og ikke heller for Alle; naturligviis maa man gjøre Forskjel paa, for hvem denne eller hiin Bog kan være interessant. De kjender jo Grevinde Winklitz, nu, hun har længe ikke kunnet falde i Søvn; det gjør mig kun ondt for den stakkels Kammerpige, der maa læse for hende hver Nat, ofte til Klokken 1. Nu giver jeg engang Pigen af en Feiltagelse Görres' Deutschland und die Revolution - De veed, der gives ikke noget Interessantere for en Kjender - otte Nætter har hun læst paa den, og dog er Bogen kun paa 190 Sider, og hver Gang er Grevinden faldet i Søvn Klokken 11. Pigen vidste ikke hvormeget hun skulde takke mig for den "søvnige Bog." Forleden for at give Dem et Exempel endnu, forleden kommer til min store Forbauselse, den gamle Professor Wanzer, der læser over Mathematik, ind i mit Bibliothek. Han havde i 20 Aar ikke læst andet Belletristisk end undertiden et Dødsfalds-Avertissment og et Vers i Adresseavisen, og nu ønskede han dog igjen at faae en udsigt over det Gode, der er bleven skreven imidlertid. Jeg spurgte ham, om han havde læst noget af Walter Scott? Han erindrede sig at have hørt om den berømte Mand, og tager Ivanhoe med sig, Ivanhoe, denne herlige Historie! Næste Dag kommer han ganske fortrædelig, kaster min 12 sk. og Water Scott paa Disken, og siger, at de Ridderhistorier, han har læst i sine unge Dage, havde været langt smukkere; han  var allerede faldet i Søvn midt i første Deel; nu beder jeg Dem, for Himlens Skyld, - falde i Søvn over Ivanhoe!"
"Men hvorledes hænger dette sammen med Deres Iagttagelser om de 2den og 3die Dele, De talde om?" afbrød jeg ham.
"Nu, vi kalde netop om interessante Bøger," vedblev han, "og saa faldt Grevinden og Professoren mig i Tankerne. Men falder en interessant Bog i de rette Hænder, saa gaaer det som naar en Hest løber i Gallop. Om Aftenen har man været paa Comoedie eller i Theeselskab; man har siden taget en god portion Mad til sig, og laver sig nu til at gaae til Køis. Lampen paa det lille Bord ved Sengen er tændt. Pigen eller Tjeneren  har lagt en første Deel tilrette; Alting er i Orden, kun Søvnen vil ikke endnu til at indfinde sig. Man rykker Lampen nærmere, man tager Bogen i den høire Haand, støtter den venstre Albue paa Hovedpuden og slaaer Titelbladet op. Synes nu Læseren om Titelen, har han arbeidet sig igjennem det første, eller, som jeg kalder det, Fødselssmerternes Kapitel, saa gaaer det rask fremad, Øinene fare hen over Linierne, Bladene flyve om, og saadan en rigtig Nattelæser galopperer i to Timer magelig en Deel igjennem. Sædvanlig er Slutningen af første Deel indrettet ligesom Slutningsscenen af de første Acter i et Drama. Tilskueren maa i piinlig Spænding lure paa den næste Akt. Utilfreds over, at man ikke ogsaa strax har anden Deel ved Haanden, og desuagtet behageligt underholdet, sover man ind; men den næste Morgen faldet det første Blik paa den læste Bog, man er begjærlig efter at vide, hvorledes det videre vil gaae med Helten, der ved Slutningen af første Deel enten netop er druknet, eller har hørt en besynderlig Banken paa Døren, og raaber: "Kom ind!", og naar jeg nu Klokken otte aabner min Dør, staae Hanser og Henrikker, Thriner og Malener alt Skareviis uden for Døren, fordi den naadige Frøken, inden hun har sin engelske Time, Hr. Ritmesteren, inden Eskvadronen skal ud at røre sig, Fru Geheimeraadinden, inden hun gjør sit Toilet, endnu saa gjerne vilde læse nogle Kapitler i næste Deel af den høist interessante Bog."

29 november 2015

Ægyptisk Mørke paa Christianshavn.

Sidste lørdag aften kl. 6 bad en god ven anmelderen om at gå med ud til ankersmeden på Wilders Plads. Da vi kom til enden af Strandgade, var vi nær gået ned af slæbestedet, da lemmene stod åbne. Det burde vist ikke være tilfældet når færgefolkene der herfra sætter folk over til Nyhavn forlader stedet. Broen som vi skulle passere er forsynet med en lygte på den ene side. Men der burde være to, da man så vidste at styre sin kurs mellem begge lygterne. Nu vildleder og blænder den ene lygte mere end den gør gavn. For folk som ikke er bekendt med det lokale eller ved at den står på venstre side kan let i meget mørkt veje tage fejl af broen og styrte i graven. 

"Da vi kom til enden af Strandgade, var vi nær gået ned af slæbestedet, da lemmene stod åbne." (Strandgade, 2015. Man kommer til Krøyers plads ved at fortsætte ud af billedet tl venstre. Eget foto).

Vi kom endelig over broen, men befandt os nu omgivet af et sådant kaotisk mørke at det var os umuligt med sikkerhed at gøre et skridt videre fremad. Vi gik derfor tilbage og forsynede os med en lygte, der da hjalp os til at undgå at fare vild og styrte i graven eller at falde over de mange jernankre, tønder, tømmer med mere som findes overalt på denne plads. Da vi havde nået indgangen til Krøyers Plads, traf vi en tysk skipper hvis skib på grund af havari er lagt ind ved denne plads. Denne mand fortalte os at han havde været på posthuset med et brev til hans redere og at han da han nu var kommet tilbage, havde lovet sig selv aldrig oftere i mørke at vandre denne vej, hvor man var udsat for så megen fare. Han undrede sig meget over at eftersom her var sådanne ypperlige anstalter for skibenes kølhaling, gode pakhuse og oplagssteder man da ikke sørgede for en bedre belysning på dette sted som besøges af fremmede nationers søfolk. Vi måtte billige hans forundring, og da vi nyligt havde erfaret, at vi skønt indfødte københavnere der før havde været på denne plads ikke kunne finde vej i mørket, kunne vi let forestille os hvor vanskeligt for ikke at sige umuligt det måtte være for en fremmed. Og besluttede at gøre de ansvarlige opmærksomme på det med anmodning om at de på en mørk aften ville tage stedet i øjesyn.

Finder man da at mennesker ved fulde sans og samling i mørke er udsat for farer på dette sted og man slutter sig til hvad der kunne hænde fremmede skibes søfolk, der efter en besværlig rejse tager sig en forfriskning i staden og muligvis med en halv seis ville gå til deres skibe, så håber man at der anskaffes nogle højst nødvendige lygter mellem broen og indgangen til Krøyers Plads. Nattevagten kunne passe lygterne og de medgående omkostninger kunne dækkes med en ringe afgift af de skibe der lægger til pladsen for at losse, lades eller kalfatres.

(Politivennen nr. 364. Løverdagen den 21de December 1822, s. 5905-5907).

Ønske angaaende Professor Øhlenschlægers Forelæsninger.

Da næsten halvdelen af dem som ønskede at høre professorens forelæsninger, måtte stå uden for i onsdags af mangel på plads, så ytres det ønske, at hr. professoren ville vælge et større og smukkere lokale da pladsen er meget indskrænket, lokalet meget smudsigt og uæstetisk og belysningen yderst jammerlig. Det ville vist glæde alle hr. professorens talrige tilhørere om de måtte snarest muligt se dette ønske opfyldt.

(Politivennen nr. 363. Løverdagen den 14de December 1822, s. 5891-5892).

"Det ønske ytres at hr. professoren ville vælge et større og smukkere lokale da pladsen er meget indskrænket, lokalet meget smudsigt og uæstetisk og belysningen yderst jammerlig." (Anderledes så det ud på Bakkehuset. Her statue og billeder af den berømte digter. Eget foto 2015).

28 november 2015

Spørgsmaal til Hr. Holtz.

Motto: Ist es vernünftig und christlich von dem herrn Holtzen,
zu schiessen auf den Gottes Mann dergliechen Bolzen?

I sidste nummer af Politivennen har en vis hr. Holtz fortalt at hr. pastor Grundtvig ved sin indsættelse i Vor Frelsers Kirke, da hans arbejde ved den hellige nadver var færdig, ilede fra alteret, inden hans medhjælpers forretning var til ende. Da det modsatte af en sådan bortilen ellers er skik og brug, formoder hr. H., at hr. pastor måske har fået ondt. Denne formodning er sikkert velbegrundet, da man ikke kan forudsætte ukendskab med embedsforretninger som grund til mandens bortilen. 


"Ved sin indsættelse i Vor Frelsers Kirke og da hans arbejde ved den hellige nadver var færdig, ilede pastor Grundtvig fra alteret, inden hans medhjælpers forretning var til ende." (Alteret og prædikestolen i Vor Frelser Kirke 2015. Eget foto).

Men hvorfor skal manden trækkes fra alteret ind i Politivennen? Var det sømmeligt at hr. Grundtvig bekendtgjorde sit onde eller lod det bekendtgøre for menigheden på stedet eller siden i de offentlige tidender? Og er det passende at hr. H. trækker den stakkels mand, nolens volens (enten han vil eller ikke) fra Guds hus ind i et offentligt blad, midt blandt hunde, gravere, bagere, murersvende og rendestensbrætter? Hvorfor har De gjort det, højtærede? Er det for lade deres vittighed spille og stille manden i et forargeligt lys? Eller er det for at give manden et godt råd og bidrage til hans bedste? Er det videbegærlighed der har frembragt Deres såkaldte kirkespørgsmål? 

Jeg vil tro at De besvarer de to sidste spørgsmål med ja, og de andre med nej. Uden at have den ære at kende Dem, vil jeg forudsætte at De har spurgt i en god hensigt. Men jeg vil igen spørge Dem om det ikke havde været klogere og høfligere af Dem at have henvendt Dem personligt til hr. Grundtvig og skriftligt eller i hans stue fremsat Deres spørgsmål til ham, eller også at politivennen spurgte i almindelighed uden at nævne manden? For selv den der kun ynder ham som digter og oldgransker, men ikke som åndelig taler, kan ikke billige denne handlemåde.

H. C. Wosemose.


(Politivennen nr. 363. Løverdagen den 14de December 1822, s. 5881-5882).


Redacteurens Anmærkning.

Artiklen er et svar på en artikel i Politivennen nr. 362. 7. December 1822

Kirkespørgsmaal.

Hvad var årsagen til at hr. professor Grundtvig sidste søndag (som var hans tiltrædelsesdag som præst i Vor Frelsers menighed) ilede så overmåde meget med at forlade alteret ved kommunionen. Spørgeren og mange med ham frygtede at hr. pastoren kunne være tilstødt noget ondt. For i modsat tilfælde byder skik og brug at den præst som uddeler brødet, forbliver så længe ved alteret indtil den anden præst er færdig med vinens uddeling samt ønske og bøn for kommunikanterne.
Holtz.

(Politivennen nr. 362. Løverdagen den 7de December 1822, s. 5877).

Redacteurens Anmærkning.

Artiklen besvares i Politivennen nr. 363. 14. december 1822.

Replik til Hr. Undergraver Birch

Ved at læse hr. Birchs sidste svar til mig i politivennen synes det som han især lægger vægt på den biomstændighed om jeg er lejer af den før omtalte stol nr. 12 i Helligåndskirken eller ikke. Skønt nu dette efter min overbevisning imidlertid hverken gør noget fra eller til, når spørgsmålet er om den påtalte handling. Jeg mener at såvel personer som hører til menigheden som uden for samme, lejere eller ikke-lejere, ikke bør behandles vilkårligt i kirken. Og derfor vil jeg dog, da hr. Birch har sigtet mig for usandhed, godtgøre min førhen anførte påstands rigtighed.

Den nævnte stol nr. 12 er blevet overdraget til mig for noget over 2 år siden af dens forrige ejer madame Christensen mod at svare den årlige leje. At mit navn ved denne lejlighed er forsømt at indtegnes hos kirkeværgen, erfarer jeg først nu af hr. klædekræmmer Schmidt attest. Men jeg 
kan ikke tro at denne forsømmelse skulle have den virkning at jeg derfor efter hr. Birchs eller andres forgodtbefindende skulle udholde sådan en indelukkelsesarrest som det skete for mig. Skulle hr. Birch endnu tvivle om dette mit foregivendes rigtighed, da er jeg villig til når og hvor han måtte forlange det at bevise det samme.

Til slut skylder jeg hr. Birch den erklæring at det hverken er af had, avind eller nogen som helst sådan årsag, der har bevæget mig til offentlig at bekendtgøre den af mig påankede behandling. Men grunden hertil har alene været den at den person der påførte mig samme, indtil nu har været mig ubekendt, og det altså både ville have været latterligt og uden nytte at henvende sig til vedkommende med klage når man ikke kunne angive den skyldige.


Hagemeister


(Politivennen nr. 362. Løverdagen den 7de December 1822, s. 5870-5871).


Redacteurens Anmærkning.

Svar og gensvar findes i Politivennen nr. 358. 9. november 1822, Politivennen nr. 359. 16. november 1822, Politivennen nr. 360. 23. november 1822, Politivennen nr. 361. 30. november 1822 og Politivennen nr. 362. 7. december 1822.

Svar paa hr. Bagermester Hagemeisters fornødne Gjenmæle til Undergraver Birch.

Det tilkommer ikke mig at undersøge hvad grund den for mig ukendte hr. bagermester Hagemeister har haft til at ville sætte mig i ufordelagtigt lys, ikke alene for Helligåndskirkens menighed, men også for publikum. Men at nævnte bagermester Hagemeisters påstand at han er ejer af en stol i Helligåndskirken, medfører usandhed, oplyser nedenstående mig af kirkens anden værge, hr. silke- og klædehandler Schmidt meddelte attest:
"At navnet Hagemeister ikke findes i kirkeprotokollen for Helligåndskirken bevidnes herved efter forlangende.
H. H. Schmidt
Anden værge for Helligåndskirken"
København den 25. november 1822
C. F. Birch
Undergraver ved Helligåndskirken.


(Politivennen nr. 361. Løverdagen den 30te November 1822, s. 5851-5852). 


Redacteurens Anmærkning.

Svar og gensvar findes i Politivennen nr. 358. 9. november 1822, Politivennen nr. 359. 16. november 1822, Politivennen nr. 360. 23. november 1822, Politivennen nr. 361. 30. november 1822 og Politivennen nr. 362. 7. december 1822.

Fornødent Gjenmæle til Hr. Undergraver Birch

Da hr. undergraver Birch ved Helligåndskirken i sit svar i Politivennen nr. 359 fuldkomment har tilstået og bekendt sin brøde mod mig, og angivet glemsomhed som grunden, så vil jeg ikke videre klage over det, skønt der kunne anføres meget mod sådan skødesløshed, .

Imidlertid kan jeg ingenlunde undlade at berigtige adskilligt i samme svar. Hr. Birch siger nemlig at jeg ikke er lejer af den omtalte stol nr. 12 samt at den pålagte indespærring ikke har varet længere end 4 minutter efter endt tjeneste. Hvad det første angår, da kan jeg med lovlige beviser godtgøre at jeg ikke alene er lejer af førnævnte stol, men endogså har betalt den deraf årlig svarende leje. Og hvad det andet angår, da vil jeg give hr. Birch ret, når han derved mener sin tjeneste, men ikke ifald der skal regnes efter endt gudstjeneste. For da vil tiden overstige mange gange de angivne 4 minutter.


Hagemeister
Bagermester. 


(Politivennen nr. 360. Løverdagen den 23de November 1822, s. 5842-5843). 


Redacteurens Anmærkning.

Svar og gensvar findes i Politivennen nr. 358. 9. november 1822, Politivennen nr. 359. 16. november 1822, Politivennen nr. 360. 23. november 1822, Politivennen nr. 361. 30. november 1822 og Politivennen nr. 362. 7. december 1822.

Et Par Ord i Anledning af Anken over Kirkebetjenterne i Garnisons Kirke.

Det er vel sandt at kirkebetjentenes kald ikke kræver nogen særlig uddannelse og øvelsen af deres pligter er ikke forbundet med megen åndskraft, anstrengelse og opofrelse. Dog synes det tillige at man en gang imellem kræver for meget af dem. Hvem vil forsvare den egennyttige som ikke giver bevæge sig uden at få en gave? Den uopmærksomme der ikke agter på og ikke søger sindig og stille at opfylde enhver tilhørers ønske? Den uhøflige som but og myndig afviser en beskeden anmodning? Men man bør dog også have nogen hensyn til alderdom og svaghed der ikke altid straks kan efterkomme enhvers ønske. Erindre den pligt der hviler på kirkebetjente at frede om de bortlejede stole og pladser der ikke tør besættes før lejerne har vist at de ikke selv vil benytte dem. 

Man bør skelne mellem den især ved konfirmationen fremtrængende nysgerrighed, kådhed og letsind der så tit forstyrrer andagten og vanhelliger denne hellige handling, og mellem den fromme følelse der fører forældre og slægtninge nær til deres elskede med stille ønsker og bønner. Og nu kirkebetjentenes foresatte: er de altid ligegyldige fordi de ikke altid bemærker eller har tid til at agte på og læse hver anke? Er de forpligtede til at læse den? Og var det ikke bedre at vedkommende henvendte sig personligt til de foresatte med deres klager og først når de havde erfaret det var forgæves, da nedskriver deres bitre bemærkninger? Derved ville nok udrettes mere til god ordens vedligeholdelse og man ville ledes til at fælde rimeligere domme.

(Politivennen nr. 358. Løverdagen den 9de November 1822, s. 5824-5825).

Redacteurens Anmærkning.

Artiklen var et svar på en artikel i Politivennen nr. 357. 2. november 1822

Svar til den anonyme Herre paa det, som er indrykket i Politievennen No. 358, Helliggeistes Kirkes Betjente angaaende.

Nævnte fremmede herre og dame kom til aftensang i Helligåndskirken søndag den 3. november i år. Han henvendte sig til mig og bad om jeg ville lukke dem ind i deres stol da de havde glemt nøglen. Jeg opfyldte straks deres ønske og lukkede dem ind efter deres anvisning, i den brede gang i stolen nr. 12 som er en lukket stol med gardiner for. Efter at tjenesten var forbi, lukkede jeg alle stolene, men glemte at se i den lukkede stol om der var nogen i det. Derpå gik overgraver Bruun op bag alteret for at lægge tavlepengene i hver sin kasse, og jeg gik på prædikestolen for at aftage fløjlstæppet der. I det samme blev det meldt mig at der var nogen lukket inde i en stol. Jeg gik straks ned fra prædikestolen og lukkede stolen op for nævnte herre og dame. Den tid de sad i stolen efter at tjenesten var forbi kunne højst være 4 minutter, hvilket kan bevises ved vidner hvis det forlanges.

Efter senere kendskab er jeg kommet efter at nævnte herre ikke er ejer af den stol og at lejeren af denne stol ikke var i kirken den dag.


København den 10. november 1822

Birch
Undergraver ved Helligåndskirken.

(Politivennen nr. 359. Løverdagen den 16de November 1822, s. 5822-5823).


Redacteurens Anmærkning.

Svar og gensvar findes i Politivennen nr. 358. 9. november 1822, Politivennen nr. 359. 16. november 1822, Politivennen nr. 360. 23. november 1822, Politivennen nr. 361. 30. november 1822 og Politivennen nr. 362. 7. december 1822.

Atter Anke over Kirkebetjentene.

Sidste søndag eftermiddag var anmelderen sammen med sin kone gået hen i Helligåndskirken og havde glemt nøgle til sin stol hjemme. Ved at underrette graveren om det blev de også uden omstændigheder lukket ind i samme. Men da gudstjenesten var forbi og låsen på stolen var af den beskaffenhed at den ikke kunne åbnes uden nøgle, var det umuligt for dem at komme ud. Skønt nu graveren meget vel vidste og i forvejen var informeret om at anmelderen ingen nøgle havde med sig, kom der dog ingen for at lukke dem ud. 


"Da gudstjenesten var forbi og låsen på stolen var af den beskaffenhed at den ikke kunne åbnes uden nøgle, var det umuligt for dem at komme ud". (Helligåndskirken 2015. Modsat Frelserkirke og Trinitatis Kirke er der ikke længere lås på stolene.Jeg ved ikke hvornår de er blevet fjernet. Eget foto).

Efter nogen tids forløb traf det sig at en anden person der efter anmelderens skøn også en af kirkebetjentene, kom gående ned i kirken. Man anmodede da straks denne om at blive lukket ud. Men han foregav ikke at være i besiddelse af nøglerne og lovede at få fat på graveren. Man ventede nu syv lange og syv brede, som man siger. Men der kom hverken graver eller gravers graver, uagtet man så dem stå bag alteret og kikke ned i kirken. At slutte heraf må anmelderen formode at førnævnte person nok havde sagt til til graveren, men at denne på grund af at han ingen ekstra dusør havde fået da han lukkede dem ind, har tænkt: Det skal I nok få betalt. 

Efter lang venten var anmelderen omsider så lykkelig ved at kalde på en anden person der hentede bøger ned fra prædikestolen, sammen med sin kone at blive befriet fra det dem af graveren pålagte fangenskab. For at en sådan usømmelig og højst utilladelig adfærd ikke oftere skulle finde sted, tør man håbe at sådanne kirkebetjente må påtales bedre at iagttage deres ikke just tunge pligter.

(Politivennen nr. 358. Løverdagen den 9de November 1822, s. 5805-5806).

Redacteurens Anmærkning.

Svar og gensvar findes i Politivennen nr. 358. 9. november 1822, Politivennen nr. 359. 16. november 1822, Politivennen nr. 360. 23. november 1822, Politivennen nr. 361. 30. november 1822 og Politivennen nr. 362. 7. december 1822.

27 november 2015

Atter lidt om upassende Opførsel af Kirkebetjente.

Der findes visse klasser som mere end andre viser en høj grad af uhøflighed og vrangvilje. Men de som driver det mest vidt og tillige er de mest fortjenstløse personer er uden tvivl nogle kirkebetjente. Ofte nok er der klaget over det, men lige meget nytter det. Måske bryder deres foresatte sig ikke synderligt om at revse dem.

Sidste konfirmationsdag i Garnisonskirken ønskede indsenderen at overvære denne handling. Ikke for at betragte og overbeglo konfirmanderne, men for at opbygges ved professor Brorsons katekisations- og talegaver. En tyk herre af graver var den første jeg anmodede om at få en plads at sidde på, da jeg ikke kan tåle at stå. Og jeg tilføjede at jeg var i slægt med en af konfirmanderne. Men en skingrende latter var hans svar da jeg af fejltagelse nævnte et urigtigt navn. 


"Sidste konfirmationsdag i Garnisonskirken ønskede indsenderen at overvære denne handling. Ikke for at betragte og overbeglo konfirmanderne, men for at opbygges ved professor Brorsons katekisations- og talegaver" (Garnisonskirke. Eget foto, 2015)

Jeg henvendte mig nu til en anden, og havde straks min gave ved hånden, skønt de herrer jo egentlig intet må tage. Men uagtet han modtog gaven, fik jeg ingen plads. I dets sted narrede han mig forgæves fra et sted til et andet, og jeg var til sidst blevet nødt til at gå bort hvis ikke en mig aldeles ubekendt mand havde været så høflig at tilbyde mig plads i sin stol. Jeg håber at vedkommende ikke vil undslippe den irettesættelse de ved en sådan adfærd tilstrækkelig har fortjent.

(Politivennen nr. 357. Løverdagen den 2den November 1822, s. 5793-5794).

Redacteurens Anmærkning.

Artiklen besvares i Politivennen nr. 358. 9. november 1822.

Hold Hænderne hos dig selv ved Hovedvagten.

Det er før gennem en offentlig bekendtgørelse blevet forbudt at ingen uvedkommende må nærme sig jerngitteret om hovedvagten på en distance af ti skridt. Alligevel må man dog højligt beklage at dette forbud næsten aldrig bliver ænset eller overholdt. Især af den simplere klasse af mennesker som hver dag ses som en flok krager lægge sig mod nævnte jerngitter for at høre vagtparadens musik. At dette overhæng alligevel tåles, kan kun tilskrives de herrer vagthavende officerers velvillighed og overbærenhed der ugerne hindrer folk fra at nyde denne uskyldige fornøjelse. Ikke desto mindre går dette overhæng undertiden for vidt og kan have farlige følger, især for små børn når disse forgabt i soldater og musiceren glemmer at tage hænderne til sig når jerndøren på nævnte rækværk lukke op og i. 

"Især mennesker af den simplere klasse som hver dag ses som en flok krager lægge sig mod nævnte jerngitter for at høre vagtparadens musik" (Hovedvagten på Kongens Nytorv)

Et sørgeligt eksempel på det så man for 14 dage siden på en dreng der stod ved døren og som i det samme blev lukket i, fik sin finger så aldeles knust og spoleret at han måske for livstid næppe vil kunne gøre brug af den. Yderst sjældent tages der synderlig notits af disse drenge, der således klynger sig fast ved nævnte døre, med mindre det hænder sig at hr. Schelund på den tid er nærværende, der da altid advarer dem om ikke at komme for nær rækværket eller også jager dem bort. Og at der ikke er sket skade oftere, kan vist nok alene tilskrives hans humane opmærksomhed. For om muligt at forebygge lignende optrin i fremtiden ville det være ønskeligt om det pålagdes den skildvagt som står tæt ved ovennævnte dør, at have strengere opsyn med at disse små børn holdt sig i behørig afstand fra nævnte gitterværk.

Muligt var det vel også at give indgangsdøren en sådan forandring at den ikke som nu klipper fingrene af dem der kommer for tæt på hængslerne.


(Politivennen nr. 356. Løverdagen den 26de Oktober 1822, s. 5774-5776).

Den Kongelige Livgarde går stadig ruten fra Amalienborg mod Kongens Nytorv og den nu ikke længere eksisterende Hovedvagt. Dog uden musiceren, og måske også til irritation for trafikken på Store Kongensgade. Livgarden passer stadig på dronningen - og politiet på Livgarden.


Redacteurens Anmærkning

Underholdning var der ikke meget af på Politivennens tid, og slet ikke for "de lavere klasser". Men hovedvagtens vagtparade var en af de få. Den fortsatte indtil 1874 hvor Hovedvagten blev revet ned. 1874, da den blev revet ned. Vagtparaden kom på slaget 12 marcherende med fuld musik gennem Gothersgade og drejede ind på Torvet, hvor der som oftest var mange mennesker forsamlet for at høre og se den. Og hvis man skal tro Nordmanden Morten Frederiksens oplevelse af en vagtparade på Kongens Nytorv 1805, så kunne den se og lyde sådan
Den skjønne Musik og de mange smaa oppudsede Drenge igjenopflammede atter Lysten til at blive Soldat. Min Begeistrelse steg ved enhver Tone af deres velklingende Musik. Jeg skyndte mig paa staaende Fod til en af de smaa for at erkyndige mig, om der kunde være nogen Ansættelse ved Regimentet. At jeg saaledes i et Øjeblik letsindig kunde forglemme den gode Behandling og Frihed som jeg nød hos min Mester, og forbytte min Frihed med en indskrænket tvungen Soldaterstand, begriber jeg ikke, thi det var kun faa Minutter siden, da følte jeg mig ved min Slagterprofession saa vel, at en Ombytning med en anden vilde have været mig en Modbydelighed. Jeg maa tilskrive det min Ustadighed og Letsindighed.
I artiklen "Bøn i Rosenborggade" foreslog en skribent at  "oboisterne" fik et bedre sted at spille, istedet for et mudret område, (Politivennen nr. 761, lørdag den 31. juli 1830, s. 483-485) 

26 november 2015

Bøn til Theater-Direktionen.

De brædder som er slået under bænkene i parkettet, er for størstedelens vedkommende så ramponerede at man ikke med dem opnår sin hensigt når man vil gemme sin hat under sædet. Ligeledes er en del døre i lokalet så utætte at en ufordragelig træk plager dem som vender ryggen til dem under forestillingen. Denne ulempe er især mærkbar i parketlogen nr. 26. Man anmoder derfor direktionen at råde bod på det og beder den ligeledes om det var muligt at fjerne den mængde drenge som opholder sig i vestibulen ved slutningen af stykket. De betler om adgangsbilletter og spærrer vejen for dem der vil forføje sig bort.

(Politivennen nr. 356. Løverdagen den 26de Oktober 1822, s. 5768-5769).

Utidig Nattesviir og Støjen i Store Kongensgade.

Vi kan takke vores politi for at man i værelser der vender ud til gaden, er så temmelig fri for svirende natlige selskaber efter kl. 11. Men i værelser til gården tror mange at de har ret til at gøre hvad de vil, uden at nogen kan besvære sig over det. Således har en hyrekuskekarl der bor til gården i nr. 235 eller den såkaldte Grønne Støvle i Store Kongensgade, fundet på den uskik hver aften efter kl. 11 at forsamle en del kolleger sammen med nogle kvindfolk hos sig. De tilbringer så natten til henved halv tre med druk, skrål og sang. Skønt kvindernes blidere stemmer blander sig med de skurrende sange og udbrølte hurraråb, så afgiver det hele dog ingen behagelig koncert for naboerne, hvis tilstødende gårde kun er adskilte fra den nævnte ved lave plankeværker. Tværtimod er denne kommers meget ubehagelig for enhver der om dagen skal passe sin dont og ønsker at nyde nattero. Man offentliggør dette for om muligt at se denne slemme uorden hævet eller i det mindste for at få et godt råd mod det.

(Politivennen nr. 355. Løverdagen den 19de Oktober 1822, s. 5754-5755).

(Nr. 351 21. september 1822 og 352 28. september 1822 mangler i Københavns Bibliotekers samling)

25 november 2015

Sprogurigtigheder og Usands.

Følgende to gravskrifter der skal være forfattet af en skrædder og findes på Helligånds Assistenskirkegård, kan nok fortjene en plads i Politivennen.

1) Herunder hviler de jordiske Levninger af forhen Handelsmand Sørren Hansen fød Aaret 1766 den 20 Junii og død den 14 Junii 1820 efter 30 Aars kjærlig Ægteskab.

Min kjærlige Mand og ægte Ven
I Døden sov Du rolig hen
Da Almagtens Stemme til Dig lyde
Forlade skal Du dette Jordiske,
Og hisset der det Bedre nyde
I Fredens Bolig og Uforkrænkelighed
Du gik bort jeg blev tilbage
Hvo er nu som kan trøste mig!
Jeg vil ei sørge og forsage
Kuns det Haab, det nærer jeg
Naar mine Dage her er endt,
Vi hisset da, vist samles skal igen
A. C. Magdalena Hansen
fød Bondzen

2) Herunder hviler de jordiske Levninger af Anne Chatharine Magdalena Hansen fød Bontzen fod den 14 November 1764, død den 1ste October 1822 *)

Min svigerinde, haabefuld Du troede
At henleve Din Tid sorgfrie og rolig
Men snart det søde Haab forsvandt
Sygdom og Svaghed isteden indfandt,
Over Aar maatte Du den Skjæbne friste,
Indtil Døden kom, og Hjertet det briste
Da endtes ald Din Sygdom og Smerte,
Din Sjel da iilde til bedre Verden,
Dit Legem nu roe og Hvile fandt
I Graven ved din hensovede Mand,
Indtil Verdens den sidste Dag,
Da Du igjen med ham forenes skal.
Fred være med Eders Støv
Ingeborg Bøttinghuus

*) Hvorledes går det til at konen er død den 1. oktober 1822. Er det måske en profeti?


(Politivennen nr. 350. Løverdagen den 14de September 1822, s. 5670-5672).