23 oktober 2016

Et Vink til Assistenskirkegaardens Tilsynsmænd.

For stiftsamtmand Lauritz Andreas Thodal er opsat et kostbart gravminde i året 1808 i den nordre mur på Assistenskirkegården ud til landevejen, og pladsen er efter indskriften købt i 50 år. Monumentet skulle altså beholde sin plads i det mindste i endnu 22 år. Dog vil det næppe stå så længe da det allerede er så forfaldent at det er en mispryd for stedet. I det ind til kirkegården en stor marmortavle er aldeles borte, i hvis sted nu noget hel mådelig murværk er kommet til syne. Men endnu vigtigere er det at monumentets beklædning ud til landevejen begynder at falde ned. Og da den består af meget svære sten, er de der går forbi på fodstien tæt udenfor kirkegårdsmuren udsat for livsfare. 

Det er at formode at den afdøde ikke har slægtninge her til lands. Disse ville vel ellers ikke ligegyldig se på den daglig fremadskridende ødelæggelse af det skønne og kostbare monument for en mand om hvem dets ruiner endnu siger os: "Med stor livsfare, uafbrudt flid og moden klogskab bestemmede hans Norges Grændse fra Hisøen til Istemo." Men i ethvert tilfælde tør man håbe at kirkegårdens tilsynsmænd drager omsorg for at fodstien udenfor kirkegården kan passeres uden fare for liv og lemmer. Måske kunne der være anledning til en fremtidig bestemmelse for hvor højt et monument der anbringes i kirkegårdsmuren, tør nå opover denne.

(Politivennen nr. 1077, Løverdagen, den 20de August 1836. Side 539-540)


Den nordre mur må vel være Jagtvej. Her er det dog ikke denne mur, men muren gennem kirkegården parallelt med Nørrebrogade. Den nuværende mur langs Jagtvej er meget høj, og det er svært at forestille sig et så højt monument at det kunne falde ud over den mur.
 

Redacteurens Anmærkning

Lauritz Andreas Andersen Thodal (1719-1808) var i 1752 sekretær i kommissionen der efter traktat af 1751 skulle opmåle den 1500 km grænsen mellem Norge og Sverige. Dansk Biografisk Leksikon beskriver hans karriereforløb således: 1756 kancelliråd, 1767 justitsråd, 1768 stiftamtsskriver i Bergen, 1770 stiftamtmand over Island og Færøerne indtil 1785. Gift 1770 med Anna Helene Klov, f. Valentinsen. Mens Amtmandbogen s. 164 skriver: 1768 stiftsbefalingsmand på Island, amtmand på Færøerne. Fik ordre til at virke på Island som amtmand i Sønder- og Vesteramt 1770. 

I 1785 holdt han op med at arbejde, Dansk Biografisk Leksikon angiver sygdom og orlov 1785, mens Amtmandsbogen angiver at Færøerne blev lagt under Sjællands Stift. Begge nævner retræteposter i ledelsen af rentekammerets islandske, færøske og grønlandske kontor. Bombardementet 1801 ødelagde det hus han logerede, han mistede alt sit indbo og flyttede til Christianshavn. Her tilbragte han syg et ensomt liv til sin død. Som artiklen antyder, er der næppe nogen der har taget sig af hans gravplads. Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde den på Assistenskirkegården.

Om en offentlig efterlysning fra Birkedommeren paa Frederiksborg Distrikt.

I Adresseavisen og Berlingske Tidende som udkom onsdag den 10. august, læstes første gang følgende bekendtgørelse:
Den 19. i forrige måned er i skoven kaldet "Hestehaven" i Frederiksborg Distrikt fundet en død mandsperson der var aldeles nøgen og som ved den foretagne synsforretning skønnedes at være i en alder af 16 til 20 år. Han var omtrent 61 tommer høj, havde lyseblå øjne samt lysebrunt og blødt hår. På hændernes overflade fandtes adskillige ar, hvorimod huden i den indvendige håndflade var meget blød og vidnede om at han ikke jævnligt havde forrettet svært arbejde.
Da ingen hidtil har kunnet genkende nævnte person, og hans klæder ikke, uagtet anstillet undersøgelse, har været til at finde i skoven,så anmodes enhver som måtte kunne ytre nogen oplysning om ham, behageligst desangående at meddele mig underretning.
Hillerød den 4. august 1836
von Hadeln.
Enhver der læser dette med opmærksomhed, kan ikke formode andet end at her er begået en forbrydelse og det af groveste slags. At det unge menneske skulle have aflivet sig eller være død af et apoplektisk tilfælde samt senere blevet afført sine klæder, er mindre tænkeligt. Man må antage at et mord på ham er forøvet og at gerningsmanden enten for at forøge sin brøde eller for at vanskeliggøre dens opdagelse, har tilegnet sig, eller skaffet den myrdedes klæder af vejen. Men - må man da med rette spørge, har politiet ikke også her gjort sit for at hindre at en i vores land gud være lovet - mindre hyppig udåd får sin fortjente straf? Når et lig under så meget mistænkelige omstændigheder findes i en skov den 19. juli og man ikke de første to dage kan få liget genkendt, eller på anden måde kan komme på noget spor, bør man da udsætte den offentlige efterlysning til den 4. august eller indtil 16 dage derefter, og så sent fremsende bekendtgørelsen at den først 6 dage efter læses i aviser som udkommer kun 4½ mil fra politimesterens bopæl? Herved er gerningsmanden jo åbenbart givet et forspring i tid af ikke mindre end tre uger. Og med indsendelsen af en annonce fra Frederiksborg til København er her hengået lige så megen tid som nu om stunder behøves for at skaffe den fra London til København. 

Vel ved indsenderen heraf at det hører til politiets politik at undgå så meget som mulig offentlig bekendtgørelse om forbrydelse fordi man antager at gerningsmanden derved anspores til at være mere varsom i sin adfærd og ikke så bringes i fælden. Men det være nu med det princip som det vil, så kan dog ikke nægtes at det i nærværende tilfælde er på uforsvarlig måde outreret, og at selv den klogeste politiøvrighed ville tage meget i betænkning at lade tre uger gå med at henlede den almene opmærksomhed og eftertanke på begivenheder der muligvis står i forbindelse med den sørgelige tildragelse og gøre den forklarlig. Efter 4 til 6 dages forløb kan hukommelsen om personer man har set eller samtaler der er faldet om ellers ligegyldige ting, danne kombinationer og skabe tråde for politiets virksomhed. Men efter tre ugers tid er alle disse fordele tabt og selv om den fundne person skulle savnes langt borte, så vil han næppe nu i forrådnet tilstand kunne genkendes. 

Indsenderen heraf tror at der er fuldkommen anledning til i et blad med nærværende titel og tendens at påtale den uforsvarlige sendrægtighed, ligesom han heller ikke tvivler om at den jo af højere vedkommende vil blive bemærket.

(Politivennen nr. 1077, Løverdagen, den 20de August 1836. Side 536-539)

Om Musikken i Rosenborg Have.

Københavns indbyggere må vist nok være meget taknemmelige for at der om sommeren hver søndag eftermiddag opføres en smuk militær musik i Rosenborg Have, hvortil enhver anstændig klædt har adgang. Men man må virkelig beklage at denne lige så uskyldige som behagelige nydelse kun kan blive et ringe antal til del. For anmelderen har flere gange erfare at at når man ikke vil trænge sig ind i den tætsluttede masse af barnepiger med børn, landsoldater osv. der tæt omgiver de musicerende, kan man i en afstand af 30 skridt fra musikken ikke skelne hvad der spilles, kun enkelte afbrudte toner og dundren af den store tromme er hvad man der kan få at høre. Årsagen hertil er at de musicerende er placeret på en fugtig plads mellem træerne der ligger lavere end kavalergangen og hvor musikken ganske bliver indesluttet af publikum så at al resonans forhindres og lyden ikke kan udbrede sig til siderne.

Man vover derfor at anmode de ærede ansvarlige hvorunder dette sorterer, om at afhjælpe denne mangel, hvilken man mener bedst kan ske ved at opføre en forhøjning enten af opkastet jord eller af planker hvorpå musikken kan anbringes omtrent 3 alen højere end de omkringstående.

(Politivennen nr. 1075, Løverdagen, den 6te August 1836. Side 507-508)

22 oktober 2016

Uordener

På Nørrebro klages der over at beboerne i nærheden af gården nr. 41 forskellige gange er blevet foruroliget ved gevær- eller pistolskud. Fx den 7. juli om morgenen da alle naboer derved blev opskræmte fra deres ro, og skrækken havde en aldeles skadelig indflydelse på et nervesvagt individ. Og ligeledes den 12. i denne måned om eftermiddagen. Sådant skyderi tør vist næppe finde sted i indesluttede haver eller mellem bygninger. For ikke at tale om de ubehagelige følger som kunne opstå deraf for svagelige personer, tror man at vores gode politi ikke vil give nabo i nabos hånd, hvilket let kunne blive tilfældet hvis en sådan brug af skydegevær i øvet eller uøvet mands hånd blev almindelig. Ligesom man tvivler på at et velordnet brandvæsen kan tillade sådant. I øvrigt havde vi hørt så meget om den kongelige vildtbanes udstrækning og at der på den intet skud turde gøres uden af de privilegerede, så at det også i denne henseende forekommer os besynderligt at der falder skud på oven nævnte sted.

 (Politivennen nr. 1073, Løverdagen, den 23de Juli 1836. Side 468)


Nørrebro 1823-24. Nr. 41 lå på Fælledvej, ca. midt i husrækken nord for Store Ravnsborg. Søerne anes nederst, Nørrebrogade i venstre side af billedet. Fælleden var dengang stedet hvor alskens militær holdt øvelser.
 

Redacteurens Anmærkning

Ifølge Stadsarkivets kort over Nørrebro lå nr. 41 på Fælledvej, siden mod Søerne og ca. midtvejs mellem det nuværende Nørrebrogade og Sankt Hans Torv.

Uorden.

2) Rundetårn misprydes altid ved en mængde pjalter af sønderrevne, til dels også af hele plakater. For en tid siden var der på hver side af indgangen anbragt et sortmalet bræt til at klæbe de forskellige bekendtgørelser på. Men tidens tand har gnavet disse brætter så at det der vendte mod Købmagergade, er aldeles borte, mens der af det på den anden side endnu findes findes en del rudera som meget forøger det stygge skue. Det var at ønske at disse måtte borttages selv om intet nyt bræt kom i stedet.

(Politivennen nr. 1072, Løverdagen, den 16de Juli 1836. Side 468)